top of page
צל
באנר מה בין ביטוח ציוד בנייה וכלים הנדסיים לפוליסת עבודות קבלניות

מה בין ביטוח ציוד בנייה וכלים הנדסיים לפוליסת עבודות קבלניות?

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

עבודות קבלניות באתר בנייה דורשות מטבע הדברים שימוש במתקנים, כלי עבודה וציוד מכני הנדסי (צמ"ה). חשוב על כן להבין את ההיבטים הביטוחיים הקשורים לכלי עבודה וצמ"ה אלה, ובעיקר להכיר בכך שפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מציעה עבורם פתרון מוגבל ביותר.

בפרק א' של הפוליסה הקבלנית (רכוש) כלול ביטוח עבור ציוד קל ומתקנים אשר מוגבל בתקרת מקסימום (לרוב – עד כ-10% משווי הפרויקט) ובשווי פריט בודד עד 40,000 שקלים בלבד.

רבים טועים בהבנה של הסוגיה הזו, מתוך תפיסה שגויה לפיה פוליסה לעבודות קבלניות במתווה של "כל הסיכונים" (All Risks) מקפלת בחובה ביטוח לכלים ההנדסיים שייכנסו לאתר, ולא כך היא.

מה כן יש בפוליסה הקבלנית? כפי שצוין - ביטוח ציוד קל ומתקנים עד השווי הנקוב בפוליסה – בד"כ עד כ-10% מעלות העבודות וסכום מקסימלי נקוב, ועד תקרה של 40,000 שקלים לפריט בודד. זוהי הגבלה משמעותית על הכיסוי לכלים שמשמשים לצורך ביצוע העבודות, להבדיל מתשומות בניה שהינן "חלק מהפרויקט" ומבוטחות בתוך סכום הביטוח המלא של הפרויקט.
זאת ועוד, תקרת השווי לפריט בודד (40,000 שקלים) איננה מאפשרת ביטוח חלקי. לדוגמה, אם נעשה באתר שימוש בכלי ששוויו כ-60,000 שקלים, הציוד מוחרג מהפוליסה לחלוטין ומהשקל הראשון, ולא מבוטח כלל, גם לא בעבור 40,000 השקלים "הראשונים".

כיצד מתמודדים, אם כן, עם הסוגיה הביטוחית המורכבת הזו?

הכרת פוליסת ביטוח

התשובה מתחלקת לשלושה מישורים חופפים:

מישור ראשון, מודעות: הקבלן/היזם/מזמין העבודה חייב להכיר בכך שהפוליסה הקבלנית איננה מכסה את כלי העבודה והציוד ההנדסי שנכנס לאתר ככל שעלותו של הפריט הבודד גבוהה מ-40,000 שקלים.

מישור שני, מעורבות: הקבלן/היזם/מזמין העבודה איננו רשאי "לנוח על זרי הדפנה" ועליו להיות מעורב באופן אקטיבי בבדיקת הביטוחים החלים על כלי ההנדסה והציוד המכני שנכנסים בשערי אתר הבנייה. עליו לוודא כי הכלים מבוטחים על ידי בעליהם בכל הביטוחים הדרושים, החל מביטוחי חובה (ככל שנדרשים) וכלה בביטוחים מקיפים נוספים לרבות ביטוח צד ג'.

מישור שלישי, סעיף פטור: בכל התקשרות עם קבלני משנה המביאים איתם לאתר הבנייה כלי עבודה וצמ"ה יש לכלול סעיף פטור ברור ונהיר לפיו האחריות לביטוח הכלים חלה על בעליהם ולא נשענת על ביטוחים שנרכשו על ידי הקבלן/היזם/מזמין העבודה (לרבות כמובן ללא תלות בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות).

מה לגבי כלי רכב?

כל כלי רכב שנכנס לאתר הבנייה צריך להיות בעל ביטוח צד שלישי, משום שבפוליסה לביטוח עבודות קבלניות קיימת החרגה לנזק שנגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש בכלי רכב (כמו למשל פגיעת מנוף המורכב על משאית בדופן בניין סמוך תוך צידוד ופריקה).

הפוליסה הקבלנית קובעת כי כיסוי לצד שלישי כתוצאה משימוש בכלי רכב הוא "מעל גבול האחריות הסטנדרטי של הרכב הפוגע", אשר ברמה הנמוכה שלו עומד על כ-400 אלף שקלים.

במילים אחרות, היזם/הקבלן/מזמין העבודה צריך אפוא לוודא שלכלי רכב שנכנס לאתר יש ביטוח צד שלישי סטנדרטי (לפחות 400-לף שקלים), והיתרה לפיצוי צד שלישי תהיה דרך ביטוח הפרויקט (למותר לציין כי הדבר לא קיים אוטומטית ויש לרכוש הרחבה מיוחדת לשם כך. במפרט הביטוח המוצע ללקוחותינו הכיסוי כמובן קיים).

כלי רכב באתר בנייה

נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים

מה לגבי נזקי גוף? פגיעה של טרקטור או רכב בהולך רגל? ככל שעסקינן ב"תאונת דרכים" על פי הגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד), הכיסוי חל על ביטוח החובה של הרכב. בעניין זה יודגש כי חוק הפלת"ד גובר (כמעט תמיד) על כל חקיקה אחרת. על כן, כל כלי רכב שנכנס לאתר הבנייה צריך להיות בעל ביטוח חובה כמתחייב מפקודת ביטוח רכב מנועי.

נשמע פשוט? תחשבו שוב. לא כל כלי רכב המשמש לעבודות בנייה מחויב בביטוח חובה מכוח החוק. לפני כ-15 שנה, בינואר 2002, משרד התחבורה קבע רשימה ארוכה של כלי רכב מסוג צמ"ה אשר אינם מחויבים בביטוח חובה (כפועל יוצא מכך, חברות הביטוח אף הפסיקו להנפיק ביטוחי חובה עבורם).

אלו כלים שחלק ניכר מהם נמצא כמעט בכל אתר בנייה בישראל, כגון עגורני צריח ובמות הרמה. מהיכן ישולם פיצוי לנזקי גוף בשל פעילותם של כלי צמ"ה שאינם מחויבים בביטוח חובה? דרך הפוליסה הקבלנית. זאת ככל שהיא נרכשה באופן "נכון" ועם ההרחבות המתאימות, לרבות כיסוי כנגד נזקי גוף בגין שימוש בכלי רכב שאיננו מחויב בביטוח חובה.

נזקי גוף כתוצאה מתאונת  דרכים

דגשים לסיכום:

א. הפוליסה הקבלנית מעניקה כיסוי ביטוח רכוש מוגבל ביותר לציוד קל וכלי עבודה קלים המובאים לאתר לצורך ביצועה.

ב. כל מתקן, ציוד, כלי רכב, או כלי צמ"ה, ששוויו עולה ע"ס 40,000 שקלים - איננו מבוטח בביטוח רכוש בפוליסה הקבלנית ויש לרכוש עבורו ביטוח ספציפי מתאים.

ג. כלי רכב כמוגדר בתקנות התעבורה צריך להיות מבוטח בביטוח חובה.

ד. כלי רכב כמוגדר בתקנות התעבורה צריך להיות מבוטח בביטוח צד שלישי רכוש. באם נרכשה בפוליסה הקבלנית הרחבה לנזק צד שלישי כתוצאה משימוש בכלי רכב, אזי הוא יחול רק מעל גבול האחריות הסטנדרטי של הרכב הפוגע, ועד גבול האחריות שנקבע בפוליסה להרחבה זו.


ה. כלי צמ"ה שאינם חייבים בביטוח חובה ומשמשים באתר הבניה יהיו מכוסים בפרק צד שלישי של הפוליסה הקבלנית לעניין ניזקי גוף, רק אם נרכשה הרחבה לנזקי גוף מכלי צמ"ה שאיננו חייב בביטוח חובה, ולפי גבול האחריות שנקבע בהרחבה (בביטוחים שאנו מנפיקים ללקוחותינו, גבול האחריות הינו במלוא הגבול של פרק צד שלישי).

ו. כלי צמ"ה כגון עגורנים, מכבשים במות הרמה (לא גלגליות) ועוד - ע"פ רשימה שהגדיר משרד התחבורה ככלים שאינם חייבים בביטוח חובה והוצאו מהגדרת "כלי רכב" לפי פקודת התעבורה - מכוסים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות בביטוח צד שלישי לנזקי רכוש בעת פעילותם באתר הבניה, ככל שלא נקבעו סייגים לכך בפוליסה.

ז. מומלץ לשלב בחוזה העבודה מול קבלים וקבלני משנה סעיף פטור מאחריות בנוגע לביטוחי הרכוש של כלי רכב, צמ"ה ומתקנים המובאים על ידם לאתר העבודות לצורך ביצוען, וכן פטור בקשר לביטוחי חובה וצד שלישי לכלי רכב.

אתר בנייה

מומלץ להיכנס לקישור הבא העוסק בציוד מכני הנדסי שאינו חייב בביטוח חובה

bottom of page