top of page
צל
באנר שרשרת האחריות לבטיחות בעבודות בנייה

שרשרת האחריות לבטיחות בעבודות הבניה. אז מי כאן האחראי?

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

כידוע, ענף הבניה מתאפיין בריבוי תאונות שתוצאתן נזקים ברכוש ובגוף ובכלל זה כ-6,000 נפגעים מתוכם כ-50 הרוגים בכל שנה.

ברור שלנתונים מכריעים אלו יש השפעה ישירה על הכיסוי הביטוחי (ועל ההחרגות) שחברות הביטוח יציעו לך. מובן שנתון זה מקטין את היקף הכיסוי הביטוחי שהן תהיינה מוכנות לקחת על עצמן. מיד נחזור לעניין השפעת תחום הבטיחות על הרחבת או החרגת הכיסוי הביטוחי, אבל קודם, נציג קטע מהגדרת התקנות לעניין שרשרת האחריות לבטיחות בעבודות הבניה.

חשוב להבין - אי ידיעת ו/או אי הבנת החוקים, התקנות והתקנים המסדירים את היבטי הבטיחות והאחריות בענף הבניה, עלולה להיות לרועץ למזמין, יזם, קבלן או בונה פרטי. בשורות הבאות נתייחס בתמצית לאחריותם של המעורבים השונים הלוקחים חלק בפרויקט בניה. התקנות השונות הגדירו את מאפייני הפעילות והאחריות של כל גורם באתר הבנייה ומהן עולה כי - 

האחריות המלאה למתרחש באתר בנייה מוטלת על:

'מבצע הבנייה' (ומנהל העבודה מטעמו).

הגדרת בעלי תפקידים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בנייה

קבלן עם תוכניות בנייה באתר

"מבצע בניה"
מבצע הבניה הוא קבלן ראשי או מזמין המבצע את העבודה כולה
או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו.

מבצע הבנייה אחראי באחריות עליונה לבחירת הגורמים השונים שאיתם יתקשר לתכנון וביצוע העבודות. עליו להתקשר עם בעלי מקצוע מתאימים ובעלי הכישורים לביצוע התכנון ועבודת הבניה ולעשות ככל יכולתו למנוע מעצמו מלהיות נתבע יחד עם מתכננים / מבצעים רשלנים.
כמו כן מבצע הבנייה יכול להיות גם בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בניה או בניה הנדסית, כולה או חלקה.
 
"מזמין העבודה"
עשוי להיות מוגדר מבחינת מעמדו על פי תקנות הבטיחות לעבודות בניה – כ"מבצע הבניה", ואזי האחריות המוטלת עליו עשויה להיות רחבה יותר.

 
"קבלן ראשי"
מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית.
 
"קבלן משנה"
מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית.

הגדרת שרשרת הבטיחות כפי שהיא מנוסחת בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה

ממונה על בטיחות באתר בנייה

תקנה -6 -  קבלן ראשי וקבלני משנה(א) הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות עליו.(ב) מעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה, יראו את הקבלן הראשי כמבצע הבניה, כאמור בתקנת משנה (א).(ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו.(ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול אם קיבל אחד הקבלנים הראשיים על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות אלה, אישר זאת בכתב ושלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 2, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה.

עקב חשיבות נושא זה, אנו מדגישים כי היה והמזמין מטיל את ביצוע העבודה על יותר מקבלן ראשי אחד- ייחשב המזמין כ"מבצע הבנייה" ואשר על כן כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה-יחולו על המזמין, אלא אם כן מינה המזמין את אחד הקבלנים הראשיים המועסקים על ידו, באמצעות חוזה כתוב, כמי שמקבל עליו את האחריות לרכז את ביצוע כל סידורי הבטיחות הנדרשים באתר בזמן ביצוע עבודות הבנייה. 

מנהל העבודה
בהיות אתר הבניה רווי בעלי מקצוע, עובדים קבלנים, ספקים ,יועצים וכיוצ"ב, תיאום ותזמון בעלי המקצוע השונים באופן בטיחותי מחייב ריכוז האחריות על היבטי הבטיחות השונים בידי גורם אחד. לאור זאת , תקנות הבטיחות לעבודות בנייה מחייבות כי מבצע הבנייה ימנה, באתר הבנייה, מנהל עבודה מוסמך אשר יהיה הכתובת הבלעדית  והאחראי הראשי לכל נושאי הבטיחות באתר.
 
ממונה על הבטיחות בחברת בנייה
מבצע בנייה המעסיק יותר מ-100 עובדים (ובכלל זה עובדי קבלני משנה) בכל האתרים שלו גם יחד – מחויב על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996- למנות "ממונה על הבטיחות" – בעל אישור כשירות מטעם משרד העבודה/ מפקח העבודה הראשי.
בשנת 2016 פירסם מפקח עבודה ראשי, הוראת נוהל מחייבת, כי כל קבלן בסיווג קבלני ג' 5 חייב גם הוא במינוי ממונה על הבטיחות בחברה שלו, ללא כל קשר לכמות העובדים. 
 
מבקרים באתר
מבקרים באתר עשויים להיות: רוכשי דירות, ספקים, מובילים ובעלי מקצוע הקשורים לביצוע העבודות, כגון יועצים, מפקחים וכיוצ"ב. ע"פ סעיף 242 לפקודת הבטיחות בעבודה, דין מבקר באתר כדין עובד באתר ומנהל העבודה הראשי אחראי לבטיחותו בעת שהותו באתר, מבקר כזה גם הוא כפוף מבחינת היבטי הבטיחות למנהל העבודה הראשי ועליו לציית להוראות הבטיחות באתר.

עוד באותו נושא - תאונות בבנייה

מומלץ לקרוא גם על ביטוח קבלנים וגם על ביטוח עבודות קבלניות 

הכיסוי הביטוחי

ציוד מגן לעובד באתר בנייה

אחד המאפיינים הבלעדיים שלנו הוא הראיה הכוללת של כל פרוייקט, משמעויות מאפיין זה באות לידי ביטוי לא רק בפן הביטוחי אלא גם בפן הכולל של תהליכי ביצועו בשטח ושקלול כל מרכיב וגורם שיכולה להיות לו השפעה על הכיסוי הביטוחי.

כך, אנחנו הסוכנות היחידה המעסיקה צוות מומחים המטפל בלקוחותינו בעת הצורך ובהם אנשי מקצוע מתחום בטיחות וחקר תאונות, סוקרי ביטוח, מהנדסים ומומחים בתחומם על פי הצורך ומאפייני הפרויקט. צוות זה מופעל, במידת הצורך, כבר בשלב גיבוש ובניית הפוליסה ותרומתו הגדולה היא ניתוח הסיכונים וגיבוש המלצות אשר משמשות אותנו לצורך בניית הרחבות כיסוי בפוליסה וטיפול בהחרגות לכיסוי הביטוחי. 

בנוסף, אנו מעניקים ללקוחותינו סיוע והפניית זרקור בנושאי בטיחות באתרי בניה לדוגמא:
 
1. טיפים בדבר סוגי הדרכות הבטיחות שיש לתת לעובדים (ולדיירים בפרויקטים מסוג תמ"א 38)

​2. טיפים ומידע בנוגע ליישום התקנים והתקנות בנוגע לבטיחות באתרי בנייה עפ"י דרישות המחוקק. 

3. גיבוש פתרונות יצירתיים לבניית פוליסות ביטוח הסוללות עבורך את הדרך לכיסוי מירבי  ולהרגעת חששות חברת הביטוח מפני סיכונים מיותרים. 

4. ובכל מקרה, תמיד, כדי להשיג לך את הכיסוי הביטוחי המירבי במינימום עלות.

אנו לרשותך בהפניית זרקור וטיפים וכמובן  בסוגיות ביטוח בענף הבנייה. 
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page