top of page
צל
באנר שינויים בפרויקט

חובת דיווח על שינויים מהותיים בפרויקט והמשמעויות הביטוחיות והכספיות

טרם העלייה על הקרקע, בוודאי כבר דיווחת לנו ורכשת ביטוח קבלנים.  אך האם שמת לב  לדקויות בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ובמיוחד לסעיף שדורש ממך דיווח (במקרים מסוימים - מיידי) לנו או לחברת הביטוח - על שינויים בפרויקט?

אתה איש עסוק, לכן אני מניח שלא. ובכן, התוכן הזה הוא תוכן חובה לקריאה ויישום כי מאחורי חובת הדיווח על שינויים בפרויקט כגון: אישור שינוי תב"ע או תוספת בניה, שינוי בערך הפרויקט במהלך תקופת הביטוח, שינוי בהיקף ובאופן הביצוע של הפרויקט, שינוי בתנאי הבטיחות או בדרכי שמירת האתר וכיוצ"ב - יש גם סיכונים וגם עניינים כספיים:

מצד שני

לא כל שינוי בפרויקט הוא תוספת עבודות. בלא מעט מקרים היקף הפרויקט המקורי קטן כתוצאה מבעיות תקציב, עיכובים מצד המזמין, בעיות בהיתרים או פשוט שינוי תכניות.

משמעות הדבר:
מגיע לך החזר כספי.

מצד אחד

אי דיווח על שינוי בעבודות יכול להביא למצב בו עבודות ביצוע התוספות או השינויים בפרויקט מתבצעים ללא כיסוי ביטוחי, עם השלכה על הכיסוי הביטוחי לפרויקט בכלל.

משמעות הדבר:
הסיכונים וההוצאות עליך.

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

הגדרות בסיסיות לשינויים בפרויקט

1. סכום הביטוח פוליסת ביטוח קבלנים צריכה להיות הולמת למלוא העלות של הפרויקט המושלם לפי הערך בעת עריכת הביטוח כולל שינויים שיחולו בערכו במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא.  
היקף הפרויקט הורחב? - מחובתך לעדכן כדי שתהיה מבוטח. 
היקף הפרויקט קוצץ?- עדכן, ככל הנראה מגיע לך החזר כספי. 

 
2. אופי הפרויקט - פעמים רבות עבודות הבניה מתחילות ע"פ היתר בניה לאופי עבודות והיקף של פרויקט מסוים, אולם במקביל לביצוע העבודות בשטח מתנהלים מול הרשויות הליכי שינוי תב"א, בקשות הקלה לתוספת קומות או יח"ד, בקשות לשימוש חורג וכתוצאה שינוי מהותי במבנה, בקשות לשינוי ייעוד וכיו"ב.
עם קבלת ההיתר  המתוקן - חלו שינויים מהותיים במידע שנמסר לחברת הביטוח בדבר אופי והיקף הפרויקט, לכן, יש להעביר הודעה לחברת הביטוח ולאפשר לה לבחון את הסיכון מחדש.
 
3. סוג העבודות - אם חלו שינויים באופן ביצוע הפרויקט, בתוכניות, בעומק חפירה או גודל מתקן חנייה אוטומטי, הוספת  עבודות מורכבות או סוג עבודות שרמת הסיכון שלהם גבוהה  ואשר לא עמדו על הפרק מלכתחילה כגון: עבודות מנוף, עבודות כלים הנדסיים כבדים, חפירות, השפלת מי תהום בשל שינוי עומק החפירה ועוד.  
חשוב לדווח ולעדכן את פוליסת העבודות הקבלניות בדבר השינויים באופן ביצוע הפרויקט.
 
4. משך ביצוע הפרויקט - ביטוח הקבלנים שרכשת תקף לתקופת הביטוח הנקובה בו. באם חלה האטה בעבודות הבניה  הגורמת לחריגה מהתקופה הנקובה - חובה לדווח ולעדכן את תקופת הביטוח. 
בד"כ הארכת תקופת הביטוח כרוכה בתשלום שנקבע ע"פ משך הביצוע ומצב התביעות. 

5. שווי חומרים שסופקו ע"י המזמין סכום הביטוח של העבודות חייב לכלול את מלוא העלות של החומרים או הפריטים, הציוד והעבודות -שסופקו ע"י מזמין הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט.  טעות נפוצה של קבלנים רבים נובעת מהתעלמות בעת קביעת  שווי הפרויקט לביטוח, מתשומות בניה ו/או  עבודות המבוצעות ע"י ספק או קבלן מטעם המזמין בפרויקט. 
אם אתה הקבלן הראשי ובתוקף ההסכם עם המזמין מוטלת עליך החובה לערוך את ביטוח העבודות הקבלניות - דאג לכלול בסכום הביטוח את החומרים, התשומות ועבודות הקבלנים מטעם המזמין, ובמקביל - חייב את המזמין בהפרשי עלות הביטוח.  

דיווח על שינויים בבניה

אופן הדיווח ומשמעותו

חובת דיווח

ע"פ תנאי הפוליסה – חלה עליך חובת דיווח בכתב לחברת הביטוח בדבר שינוי מהותי בעבודות כמפורט לעיל. כאן, המלצתנו הינה לא לפעול על דעת עצמך אלא בתיאום עם משרדנו. אופן הדיווח צריך להיות מדוד ומוקפד, פעמים רבות מידע כללי שמועבר ברישול עשוי ליצור קשיים מיותרים שהיו נמנעים מלכתחילה אם הדיווח היה נבדק ומנוסח היטב. יתירה מזאת, כדי שתוספת הביטוח – במקרה של הרחבת הפרויקט – תעניק לך את הכיסוי הביטוחי האופטימלי בעלות המינימלית האפשרית, נדרש לעיתים לבצע עבודת הכנה, סקרים (כדוגמת סקר תיעוד מבנים), או פעולות בשטח כדי להקטין את הסיכון שחברת הביטוח מתבקשת לקחת על עצמה וכפועל יוצא: להקטין את עלות התוספת, ולהימנע ככל האפשר מהחרגות או דרישות מיגון/בטיחות שחברת הביטוח עלולה להעמיד כתנאי לכיסוי הביטוחי. 

לסיכום

עריכת ביטוח העבודות הקבלניות איננה  מסתיימת לאחר רכישת הביטוח.
שינויים בסכום הביטוח, באופי הפרויקט, בסוג העבודות, במשך הביצוע ובשווי חומרים שסופקו ע"י המזמין - כל אלה מחייבים תשומת לב ומחויבים בדיווח לחברת הביטוח.

להשיג כיסוי ביטוחי

איך משיגים כיסוי ביטוחי מירבי בעלות סבירה

הנה נקודות שחשוב לזכור במיוחד בהקשר של הכיסוי הביטוחי ועלותו :
אין דבר כזה פוליסת ביטוח קבלנים אחידה. כל פרויקט והמורכבות והמאפיינים המיוחדים לו. בהתאמה, פוליסת הביטוח צריכה להתייחס לכל אחד ממרכיבי העבודות  במטרה להשיג את מקסימום ההרחבות וההגנות הדרושות לך.
 
אנחנו לא לבד במערכה גם לחברת הביטוח יש באופן לגיטימי את שיקוליה ואת  מערך הניתוח והבקרה על הסיכונים שהיא מתבקשת לקחת על עצמה. מכאן גם נולדות ההחרגות, הדרישות וההסתייגויות שחברת הביטוח תרצה להכיל בפוליסת ביטוח הקבלנים שלך.
 
 25 שנות הניסיון שצברנו לימדו אותנו כיצד לגבש פתרונות יצירתיים לטיפול נכון בביטוח הפרויקטובתוכם לרכז ולהעביר לחברת הביטוח  מידע מדויק  ומפורט המאזן את הסיכוי והסיכון ומפחית את חששות חברת הביטוח מפני לקיחת סיכונים מיותרים ובשורה התחתונה – מאפשר לתת לך תנאים טובים יותר – גם במונחי עלות וגם במונחי כיסוי ביטוחי
 
עבודות בניה הן ענין דינמי שנמצא בתנועה מתמדת ונתון לא פעם בידי גורמים חיצוניים: מזג אויר, תאונה, שינוי תכניות בניה, שינוי תקציב וכדומה. אבל אנחנו עוסקים כעת בנושא חובת העדכון והדיווח, לכן אחד הערכים המוספים החשובים שאנו מעניקים לך הוא הזמינות והליווי המקצועי שלנו לכל אורך תקופת ביצוע הפרויקט – ולאחריו. הליווי כולל: גם ייעוץ והכוונה בכל הקשור לפוליסת ביטוח הקבלנים והתאמתה למציאות הקיימת באתר הבניה  וגם בעת אירוע ביטוחי, הפעלת צוות מומחי ביטוח בענף הבנייה היודע לסייע לך להתמודד היטב ולמצות את זכויותיך.
 

'איכות' פוליסת הביטוח שלך. כל היתרונות והשירותים הייחודיים שמנינו עד כה ועוד רבים אחרים, לא נעלמו מעיני חתמי וחברות הביטוח. אלה, מוכנים ללכת לקראתנו, הן בעלויות והן בהרחבת הביטוח, כי לאורך השנים הם למדו להכיר את היושרה והמקצועיות שלנו, ולהעריך את המידע המלא שאנו פורסים לפניהן. 

הקבלן הראשי, קבלן הביצוע, קבלני המשנה המתכננים... כולם מבוטחים בפוליסות המתאימות.
זה עדיין לא פוטר אותך מאחריות ומחשיפה לתביעות ותשלום פיצויים. ביטוח יזמים... 

סיימת פרויקט בנייה, מסרת מפתח ואפשר לברך על המוגמר. אך האחריות שלך לנזקי צד שלישי כתוצאה  מליקויי בניה נמשכת - וכאן עולה חשיבות ביטוח חבות המוצר... 
 

מי כמוך יודע שאין דבר כזה פרויקט בנייה ללא תקלות, נזקים אירועים ביטוחיים וצורך לתקן או לפצות. ולכן, כדי ליהנות מכיסוי ביטוחי מירבי, פוליסת ביטוח האחריות המקצועית...

לכל פרויקט בנייה או יזמות נדל"ן יש את הייחודיות שלו. כך, לכל פרויקט יש להתאים את פוליסת ביטוח עבודות קבלניות שתענה על הצורך המשתנה...

במידה ויש לך שאלות בנוגע לביטוח קבלנים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- office@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם.

bottom of page