top of page
צל
באנר אישור קיום ביטוח - "כרטיס הזכייה" שלך במכרז.

אישור קיום ביטוח - "כרטיס הזכייה" שלך במכרז.

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אישור קיום ביטוח קבלנים בנוסחו האחיד עפ"י ההוראות העדכניות של רשות שוק ההון- הפיקוח על הביטוח,  נדרש בד"כ על ידי כל  צד שלוקח חלק בפרויקט בניה: גופים ציבוריים כמו משרד השיכון או  רשות מקרקעי ישראל המחייבים יזמים וקבלנים המשתתפים במכרזי המדינה לספק אישורי קיום ביטוח, משרדי הממשלה השונים בקשר לפרויקטים המבוצעים עבורם ו/או במסגרת גופים הכפופים להם, רשויות ציבוריות, רשויות מקומיות וכיו"ב.

אישור הביטוח האחיד אמור להיות מותאם  לפי עיסוקו ועניינו של מבקש האישור, בהתאם לקודי הכיסויים עפ"י רשימה שנקבעה מראש ואושרה ע"י רשות שוק ההון-  המפקח על הביטוח. הביטוחים וההרחבות במסגרתם הנדרשים מהמבוטח- מותאמים בקודים ע"פ עיסוקו ואופי התקשרותו מול מזמין העבודה/ השירותים.

אישורים אלה נדרשים לא רק בתחום הציבורי מוסדי:

במגזר הפרטי - אישורי קיום ביטוח נדרשים גם מגופים פרטיים הלוקחים חלק בייזום או ביצוע של פרויקטים ומעוניינים להגן על עצמם באמצעות מסמך התחייבות של חברת הביטוח בקשר לעצם קיום הביטוח ותנאיו – כלפיהם. דוגמא שגרתית לכך : אישור ביטוח כלפי היזם בהסכם מול קבלני ביצוע. 

בעלים בפרויקט תמ"א– חיזוק, הריסה ובנייה או פינוי-בינוי בעלי דירות בפרויקטים של תמ"א  לסוגיהם המעוניינים להגן על עצמם הן מפני תביעות צדי ג' והן מפני נזקים לעבודות, למבנה הקיים, או לתכולת דירותיהם - דורשים  אישור קיום ביטוחים -  חתום ע"י חברת הביטוח של היזם/הקבלן. כך גם בפרויקטים של פינוי בינוי- בעלי הדירות מעוניינים להגן על עצמם מפני תביעות כנגדם בתוקף אחריותם המושגית כבעלים, וכן להבטחת זכויותיהם הכספיות במקרה נזק בפרויקט במהלך הבניה.


הגורם המממן - אף הבנק המלווה דורש אישור קיום ביטוח לצורך מתן אשראי או מימון לפרויקט.
 

מכאן ברור: ללא הצגת אישור ביטוח אחיד המשקף את תוכנה של הפוליסה תוך ציון קודי כיסויים והרחבות שנקבעו ע"י המפקח על הביטוח, ובהתאם לקידוד הנדרש ע"י מבקש האישור -  אין זכיה במכרז, אין עסקה, או אין מימון. 
 

אישור קיום ביטוח - חזק יותר מפוליסה!

במרבית המקרים, אישור קיום ביטוח אחיד הוא כבר לא רק מסמך עקרוני אלא 'תחליף' פוליסה של ממש המשקף את דרישות מבקש האישור בהלימה לתוכנה של הפוליסה והמסוכם בו אף גובר על הפוליסה אם חברת הביטוח תכיל בו שינוי הסותר את האמור בפוליסה. אין ספק שכדי לקבל את "כרטיס הזכייה" המיוחל, צריך לעשות כאן עבודה רצינית ועדיף שזו תתבצע על ידי סוכן מקצוען שזה תחום התמחותו.

הנה כמה נקודות שיש לשים אליהן לב במיוחד:

הבעיה העיקרית בתהליך

ברוב המקרים המשתתף  במכרז מתחייב, בעת הגשת המכרז, להציג אישור קיום ביטוח  בנוסח האחיד וע"פ התנאים הנקובים בנספח הביטוח המצורף כחלק מתנאי המכרז, לאחר זכייתו בו.  כל זאת קורה כשבמרבית המקרים הוא איננו טורח לפנות לחברת הביטוח בשלב מקדים זה של הגשת המכרז, כדי לקבל את אישורה או התייחסותה לנוסח האישור המבוקש ולתנאי המכרז ודרישותיו ובכך למעשה מתחייב בחתימתו לתנאי המכרז עוד טרם בדיקת ההיתכנות הביטוחית. 

כאן קיימות שלוש אפשרויות:

• חברת הביטוח מערימה קשיים – ולכן יש צורך בגורם שינהל משא ומתן (פינג-פונג) עם חברת הביטוח ומזמין המכרז ו/או יועץ הביטוח שלו כדי שכל אחד ייסוג ויגמיש את עמדותיו, עד שמגיעים לעמק השווה. תהליך זה יכול לקחת זמן - שלא תמיד  עומד לרשותך.

• חברת הביטוח מקבלת את דרישות המכרז אבל דורשת בעבור פוליסה תואמת לתנאי המכרז  מחירים אסטרונומיים שאינך מוכן ויכול לשלם ו/או שמפתיעים אותך וחורגים ממסגרת התקורות שלקחת בחשבון. 

• חברת הביטוח מסרבת לבטח – מה שמבטל את זכייתך במכרז, על כל המשמעויות ובכללם חילוט ערבויות וכיו"ב.

לנו הכלים, הידע, הניסיון והמעמד המוערך אצל חתמי חברות הביטוח כדי להשיג לך אישור קיום ביטוח, לנהל משא ומתן מול מזמין המכרז, הרשות או הגוף הפיננסי 

הנה הטלפון הישיר של איציק סימון:

050-5299480

אל תהסס להתקשר.

אייקון אישור קיום ביטוח

תהליך קבלת אישור קיום ביטוח

במיעוט המקרים, אישור קיום ביטוח אחיד  חתום (כאישור עקרוני) צריך להיות מצורף למסמכי הגשת המכרז. במקרים אלו קל יותר לכל הצדדים המעורבים: חברת הביטוח, המזמין אתה עצמך ולנו- כמי שצריכים לספק לך את המענה – כי כולם צועדים על קרקע בטוחה. האישור מהווה מסמך עקרוני בלבד אולם תנאיו כבר סוכמו מראש.
 

במקרים אלה יש חשיבות להפניית תשומת לב למועדים הנקובים במכרז להגשת שאלות, הסתייגויות או בקשות מיוחדות שיידונו רק  בפרק זמן נקוב מסוים - שלאחריו יש להגיש את המסמך במסגרת הגשת המכרז- ללא כל שינוי או הסתייגות. 


אולם - במרבית המקרים, הזוכה במכרז מגיש את אישור קיום הביטוח האחיד לאחר זכייתו בלבד. מסמכי המכרז מועברים לחברת הביטוח בשלב זה בלבד והיא מצידה מעלה את הסתייגויותיה, החרגותיה ואת דרישות המיגון, מוחקת את הקידודים המשקפים את  הסעיפים, הנוסחים והתרחישים שהיא אינה מוכנה לבטח או שאינם עולים בקנה אחד עם הפוליסה שהמבוטח כבר מחזיק, או הפוליסה שהיא מוכנה למכור. זהו מצב בו צריך לנהל משא ומתן גם עם חברת הביטוח וגם עם מזמין המכרז, במידה וזה ניתן ועוד אפשרי.

 

במידה שיש צורך להציג אישור קיום ביטוח אחיד גם לגורם המלווה פיננסית, או כל מזמין אחר ו/או גוף משפטי (כגון צד לעסקת קומבינציה) –יתקיים תהליך זהה גם מול אותו גורם. 

 

כאן, אנו חוזרים ומדגישים כי העובדה שאישור קיום ביטוח והכתוב בו 'חזק' יותר מבחינה משפטית מאשר הפוליסה עצמה, גורמת לכך שחברת הביטוח תשים את מלוא כובד משקלה במשא ומתן על הסעיפים שיופיעו באישור הביטוח האחיד וניסוחם.

נספח הביטוח ומשמעותו

האישור האחיד המצוי במסמכי המכרז כלל איננו חזות הכול.
נספח הביטוח כולל בד"כ מללים (לעתים מורכבים) – ומחייב בתנאים שונים וחשובים בעניין תוכן הפוליסה הנדרשת, תנאי הודעה ושינוי לרעה של הפוליסה, תשלום תגמולי ביטוח, מעמד מבקש האישור ועוד. 


לאור האמור, עבודת הסוכן והחתם איננה מתמצה בהעברת אישור הביטוח האחיד לחתימת המבטחת, אלא מחייבת להקדיש תשומת לב, לקרוא היטב את נספח הביטוח ולשאוב מתוכו את כל אותם העניינים שאינם באים לביטוי בקודי הכיסוי, אלא שיש לרשום אותם בפוליסה עצמה.

לקבלת מידע או פרטים על סוג הביטוח הנדרש, מלא את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם

כמה הערות לגבי מכרזי משרד השיכון
כחלק מתהליך הזכייה במכרז - ובשלבים הבאים: לפני ובמהלך הבניה ועד לקבלת טופס-4  ואכלוס מלא של הפרויקט - על היזם להמציא אישור קיום ביטוח אחיד למדינה – למשרד השיכון ו/או רמ"י- רשות מקרקעי ישראל . 

תהליך זה מתבצע בכמה פעימות. 
מיד לאחר הזכייה במכרז על היזם להמציא  אישור קיום ביטוח אחיד עקרוני  המאשר לאקונית את התחייבות חברת הביטוח לבטח את הפרויקט בטרם העלייה לקרקע.

שלב 05- הפעימה השנייה  בנושא הביטוח יוצרת כאן בעייתיות נוספת על כל האמור עד כה.  

שלב 05 – מסירת הקרקע מוגדר ע"י מ. השיכון: מסירת פינות המגרש ליזם  ומסירת האחריות על המגרש ליזם, בכפוף להמצאת אישור ביטוח אחיד על ידי היזם.
דהיינו - מבחינת משרד השיכון  מועד מסירת הקרקע ליזם לצורך בניה הוא הזמן  שבו יש להנפיק למ. השיכון אישור קיום ביטוחים מפורט בנוסח האחיד  - המאשר כי היזם (שבשלב זה רק קיבל את החזקה בקרקע וטרם החל עבודותיו), מחזיק בביטוח צד ג' לכל אירוע נזק שייגרם לצד שלישי גוף ו/או רכוש.

הערה : בעבר מ. השיכון טעה ודרש בשלב 05 אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות מלא. מצב זה יצר קושי גדול ליזמים, שכן לעתים בין שלב מסירת הקרקע למועד התחלת הבניה עברו חודשים או שנים והיזמים נאלצו להחזיק פוליסת ביטוח עבודות קבלניות שעבורה שולם הון- מבלי שהחלו בעבודות ואף לא היו קרובים לכך.  עניין זה הוסדר והחל מתחילת 2023 לערך מ. השיכון דורש בשלב 05- קבלת הקרקע,  ביטוח צד שלישי בלבד.

 

עם תחילת העבודות הקבלניות בפועל באתר, משרד השיכון דורש ביטוח עבודות קבלניות מלא והמצאת אישור ביטוח אחיד ע"פ דרישותיו המפורטות בנספח הביטוח. 
 

חתימה על אישור קיום ביטוח

אישור קיום ביטוח הוא תנאי חובה לזכייה במכרזי  מוסדות המדינה, רשויות ציבוריות, עירוניות וכיוצ"ב. זו הבעייתיות הגדולה ביותר בביטוח לקבלן חוזי כי ללא האישור הזכייה במכרז תבוטל. ויש עוד מוקש. חברת הביטוח אינה חותמת גומי. כשמסמכי המכרז מגיעים לידיה היא לא בהכרח תסכים להנפיק את האישור אלא אם כן יוכנסו בו שינויים, דרישות משלה והחרגות לרוב. מלאכת המו"מ וביצוע התאמות לציפיות כל הצדדים   זו בדיוק הסיבה מדוע דרוש לך כאן סוכן מומחה ומנוסה שיעשה בעבורך את העבודה הקשה..

אישור קיום ביטוח נדרש לא רק במכרזים ציבוריים ומוסדיים  אלא גם לתחום הפרטי. מזמין עבודה יכול להציב בפני הקבלן דרישות סף כתנאי לקבלת הפרויקט ובהן גם הצגת פוליסות ביטוח בתוקף כמו: ביטוח לקבלן ביצוע, (ביטוח עבודות קבלניות) וביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר. אישור קיומם של ביטוחים אלה, או כל ביטוח נדרש אחר, על גבי מסמך  אישור קיום ביטוח  מהווה מבחינת המזמין  שלב מקדים חשוב בטרם מתן צו התחלת עבודה לקבלן הביצוע. הצורך באישור זה.. 

אישור קיום ביטוח הוא תנאי חובה לזכייה במכרזי  משרד השיכון, מכרזי בניה והשקעות נדל"ן  כמו עסקאות קומבינציה וכיוצ"ב.
היזם נדרש, ברוב המקרים, כחלק מתנאי המכרז או ההתקשרות החוזית להציג אישור קיום ביטוח וגם כאן נדרשת התערבות של מומחה לצורך השגת האישור בתנאים נוחים ליזם. בנוסף, למרות שיכול לחלוף זמן רב בין מסירת הקרקע לבין תחילת עבודות, עדיין, על היזם להפעיל פוליסת ביטוח מתאימה  אם אינו רוצה להיות חשוף לתביעות בגלל אירוע ביטוחי שקרה בקרקע המיועדת לבניה ...

אישור קיום ביטוח קבלנים נדרש לא רק על ידי מזמין עבודה אלא גם ע"י המלווה הפיננסי. כמו האחרים, גם הבנק  או קרן המימון רוצה לוודא שתקלות של היזם או המבצע אינן נופלות עליו, שכספו מוגן ושמאחורי הלווה  עומדת חברת ביטוח ופוליסה בתוקף התואמת את סוג הסיכונים והעבודות המבוטחות. מזווית הראייה של הגוף המלווה – הפוליסה מהווה משענת חירום בשעת צרה. כך דורש משרד השיכון מקבלנים חוזיים שמשתתפים במכרזי מדינה כך דורשים מזמיני עבודה פרטיים, כך גם דורש הבנק המלווה ...

זקוק לביטוח עבודות קבלניות?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page