top of page

תנאי שימוש ותקנון האתר

shadow ready-web-FF.png
באנר תנאי שימוש

כללי

1. אנו מודים לך על כניסתך לאתר.

2. תכני האתר מיועדים ללקוחות בעלת האתר, איציק סימון סוכנות לביטוח (2016) בע"מ (להלן: "IS") ולשימושם הפרטי בלבד, במטרה לחשוף אותם למידע על אודות המגוון הרחב של הכלים והשירותים ש- IS  מספקת ללקוחותיה.

3. על מנת לאפשר שימוש כדין באתר וכדי שלא יהיה בפעולות שיתבצעו בו כדי להפר זכויות IS  או זכויות צדדים שלישיים, מצאנו לנכון לרכז במסמך זה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר IS.

4. האתר לא מהווה חלק משירותי IS אשר יסופקו על בסיס פניה ל IS או אז, כנגד קבלת פרטים רלבנטיים,  תספק IS את שירותיה המצוינים ללקוחותיה.

5. התכנים באתר לא מהווים תחליף לייעוץ מקצועי והם לא ממצים את הנושאים והסוגיות המקצועיות שבידיעת IS ובכלל זה סודות מסחריים שפיתחה IS  בניסיון מצטבר רב שנים, אשר יינתנו ללקוחות IS בדרכי ההתקשרות המופיעים באתר ובהתאם לתנאים שיסוכמו עמם ובכפוף להוראות הדין.

6. תנאי השימוש נוסחו בלשון זכר, אך הם חלים על כל משתמש ללא הבדל של מין, דת או גזע.

7. IS שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה ולכן, ככל שבכוונתך לעשות שימוש כלשהו באתר בהתבסס על תנאי השימוש, נא עיין בתנאי השימוש המעודכנים במועד הרלבנטי.

8. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות אחרות המצויות במסגרת האתר ובמקרה של סתירה יגברו תנאי שימוש אלו אלא אם צוין אחרת במפורש. 
המפר הוראות תנאי השימוש צפוי לעונשים ולתביעות אזרחיות על פי כל דין.

זכויות

9. ל- IS מלוא הזכויות הקנייניות וכל ההרשאות הדרושות בקשר לאתר ובכלל זה, סימני מסחר, גרפיקה, תכנים וכיו"ב ואין לראות במתן גישה לתכנים או למידע באתר משום היתר או רישיון כלשהו בזכויות הקניין הרוחני של IS או של צדדים שלישיים.

מידע ותוכן

10. האחריות על כל שימוש בתכני האתר מוטלת על המשתמש.

11. באתר תכנים בנושאים שונים הנוגעים לענף הבניה, הביטוח ונושאים נלווים לכך. חלקם של התכנים מקורם במידע שמספקים צדדים שלישיים ל IS-או פרסומים שונים. תכנים אלו לא מהווים תחליף לייעוץ מקצועי או למידע מקיף שנמסר ישירות במסגרת השירותים שמספקת IS ללקוחותיה.
 "כמו כן ולמען הסר ספק, הכיסויים המחייבים הם אך ורק אלו שיופיעו בפוליסה התקפה שתופק על ידי חברת הביטוח הרלבנטית ואין בתכני האתר משום תחליף או כדי להוסיף או לגרוע מתנאי הפוליסה כאמור".

12. כמו כן, למרות שIS  עושה מאמץ כדי שהתוכן המופיע מטעמה באתר יהיה מדויק, יתכן והתוכן אינו שלם או מדויק או כי נפלו בו טעויות' לרבות בשל הסתמכות על מידע מצדדים שלישיים, שינוי נסיבות או שינויים אחרים שלא היו ידועים ל- IS בעת העלאת התוכן.

13. בהתאם, מאחר שענף הביטוח כפוף לרגולציה ופיקוח ותלוי בגורמים המבטחים שמשנים מעת לעת את תנאיהם, הרי שמגוון האפשרויות והפתרונות עבור לקוחותינו נבחן באופן פרטני ובהתאם להוראות כל דין במועד מתן השירותים ובאופן אישי מול נציגי IS.

14. קישורים לאתרים אחרים, ככל שיופיעו באתר, לא יגרעו מתנאי השימוש הנ"ל ולא יהיה בתנאי השימוש הנ"ל כדי להחליף תנאי שימוש של אתרים של צדדים שלישיים. IS לא תהיה אחראית למידע שיופיע אצל צד שלישי, להתקשרות עם צד שלישי, לטיב השירותים או למידע שיינתן על ידי צד שלישי.

15. אם בתוכן באתר יימצא דבר מה שגוי, מטעה, לא ברור, פוגעני או בלתי חוקי נודה אם תדווחו לנו על כך מיידית לכתובת:  itzick@simon-ins.co.il

פרטיות ואיסוף נתונים

16. IS אוספת נתוני גולשים כדי לפעול ביעילות ולהעניק לך את החוויות הטובות ביותר בשימוש באתר ולצרכי אבטחה. המידע לא כולל פרטים אישיים, למעט מידע שאתה מוסר מרצונך במסגרת האתר.

17. בעת מילוי פרטיך ייקלטו הפרטים במערכת צד ג' לשם עיבוד המידע והעברת המידע ל- IS להמשך טיפול.

18. כמו כן, IS  או מורשיה עשויים להשתמש בנתונים הנמסרים על ידך כדי ליצור עמך קשר, להציע לך את שירותי IS מעת לעת ולספק לך מוצרים מתאימים.

19. מסירת מידע לצד שלישי תהיה כפופה להסכמתו לתנאי השימוש או בכל מקרה שיינתן צו שיפוטי או ש-IS תסבור, כי מסירת המידע נחוץ לביטחון צד שלישי או להגנה על אינטרסים של IS ובכלל זה מניעת שימוש לרעה באתר או במערכות קשורות.

 20. למשתמש הזכות לפנות ל- IS לצורך מחיקה או עיון או תיקון מידע שנשמר על ידי IS וזאת לאחר שיזוהה על ידי IS.

תקלות ושיבושים

21. IS  לא תהיה אחראית לשיבושים או להפרעות או לתקלות מכל סיבה שהיא בהפעלת האתר, בקליטה, בעיות זיכרון או כל מגבלה טכנית שתמנע או תפריע לשימוש באתר.

הערות

22. מובהר בזאת, כי IS תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין ובכלל זה, מניעת גישה לאתר.

23. תנאי שימוש אלו נערכו בשים לב להוראות הדין בישראל. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 
ולבסוף,
מחשבה וזמן רב הושקעו באתר לצורך חווית השימוש ולצורך הפעילויות הכרוכות בכך. לשם הצלחת העניין חשוב להקפיד על שמירה על הוראות תנאי שימוש אלו. 

 


 

bottom of page