top of page

לא יאומן! עובד של קבלן משנה נפגע - ואתה תידרש לשלם את הפיצויים לביטוח הלאומי

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאמר מאת איציק סימון

הפרסומים האחרונים שעלו בדו"ח מבקר המדינה והוועדה לביקורת המדינה בקשר להתנהלות המוסד לביטוח לאומי כלפי חברות הביטוח בכל הנוגע למיצוי זכויות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי , מעלים על סדר היום ומחייבים הארת זרקור על סוגיה חשובה בסדר היום של ניהול מערך הסיכונים והביטוחים הנדרשים לפרויקט בניה.

לענייננו, על פי החוק, רשאי המל"ל לתבוע מצד שלישי ,אשר עליו מוטלת האחריות לתאונה , פיצוי על הגמלה ששילם משלם ...או שהוא עתיד לשלם לעובד שנפגע.
להווי מובהר כי הצד השלישי/ הנתבע עשוי להיות : "מבצע הבניה" - מזמין עבודה, קבלן ראשי , מי שאחראי על פי חוק לבטיחות האתר וכן המזיק עצמו. (אך לא המעסיק הישיר ששילם וביטח את עובדו במל"ל ...).

בתביעות מסוג זה תיבחן מידת האחריות של כל אחד מהגורמים המעורבים לקרות התאונה ובהתאם ייקבע מה חלקו בפיצוי המל"ל, אם בכלל.

בד"כ תביעת המל"ל מופנית כלפי כלל הגורמים שעשויים להיות אחראים לטענתו לקרות התאונה, וזכותו להיפרע מהאחראים נסמכת על סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי") ו/או מכח החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964.

אז מי ישלם?
לא ארחיב כאן על המשמעויות הנכבדות שיש להתנהלות חוזית ועניינית נכונה בכל הנוגע להעברת שרביט "מבצע הבניה" מהמזמין לקבלן הראשי, לכל אורך תקופת הבניה, הגם שזו כשלעצמה סוגיה בעייתית שעשויה לסבך במקרים רבים גורמים מעורבים רבים : מאנשים פרטיים תמימים בבניה עצמית או משותפת ועד יזמים שמדיחים קבלן ראשי ו "ממשיכים את הבניה בעצמם".

אז שוב לענייננו : מי ישלם?
פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות מחריגה כיסוי לתביעות שיבוב של המל"ל.
הרחבת הכיסוי לתביעות כאלה מחייבת ידיעה והבנה מקצועית, ומאידך דאגה לכך שסכום הביטוח להרחבה יהיה על מלוא גבול האחריות לצד שלישי. (וזאת גם בהנחה שסכום הביטוח לצד שלישי שנרכש לפרויקט באופן כללי- הינו מספק).
בשל אי רכישת ההרחבה לכיסוי תביעות שיבוב של המל"ל , נדחות מפעם לפעם תביעות יזמים ו/או קבלנים ראשיים או "מבצעי בניה" למיניהם- ע"י חברות הביטוח - ומותירים את הנתבעים ללא כיסוי ביטוחי לסוגיה זו.

הודעת קבלן ראשי למוסד לביטוח לאומי על העסקת קבלני משנה

ואם כבר אנו דנים בסוגיית תביעות המוסד לביטוח לאומי- חוסר הבנה וידיעה כמעט מוחלטים מתקיימים גם בסוגיית דיווח הקבלן הראשי בפרויקט על העסקת קבלני משנה - באמצעות טופס 648 .
עקרונית , ע"פ תקנות הביטוח הלאומי, עובדי קבלני משנה נחשבים לעובדי הקבלן הראשי.
כל העובדים המצויים באתר הבניה נחשבים לעובדי הקבלן הראשי ועליו חלה חובה לשלם דמי ביטוח לאומי בגין כל העובדים כולל עובדי קבלני המשנה.

מה עושים?
הקבלן הראשי יהיה פטור מתשלום בגין עובדי קבלני המשנה במידה ודיווח למוסד לביטוח לאומי על פרטי קבלני המשנה באמצעות טופס 648.
המשמעות כאן עצומה- ואיננה כרוכה רק בחוב כספי בשל אי תשלום דמי הביטוח הלאומי , אלא בתביעה כלפי הקבלן הראשי להשבת מלוא תשלומי קצבת נכות ו/או קצבת שאירים בגין עובד שנפגע בפרויקט ויסתבר שלא שולמו בגינו דמי ביטוח לאומי ע"י קבלן המשנה (שלא פעם מסתבר בדיעבד שהוא אלמוני).

בברכה

איציק סימון

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים ויזמים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page