top of page
צל
באנר תוכנית מחיר למשתכן נערכת להתפשטות נגיף הקורונה/משרד הבינוי והשיכון 

תוכנית מחיר למשתכן נערכת להתפשטות נגיף הקורונה/משרד הבינוי והשיכון 

משרד הבינוי והשיכון פועל להתאים ככל האפשר את תוכנית מחיר למשתכן לציבור, על רקע התפשטות נגיף הקורונה. מטרת הפעילות היא לשמור על בריאות הציבור לצד המשך פעילות רגילה ככל הניתן.

כנסי הזוכים 

בעקבות ההיערכות החדשה במשק הוחלט על ביטול כנסי המידע לזוכים, במתכונת שהייתה מקובלת עד היום. מסירת המידע לזוכים תתבצע באמצעות אתרי האינטרנט של היזמים, אשר יציגו את המפרט הטכני של הדירות, את תנאי התשלומים, את חוזה המכר ועוד....... 

bottom of page