top of page
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

צל

חוק חדש לצמצום השימוש במזומן ובשיקים סחירים

לוגו ג'ון גבע

ג'ון גבע ושלומי הדר, עורכי דין ומגשרים 

הקדמה מאת: עו"ד שקמה לוי עזרא
 
הכלכלה השחורה בישראל, הנשענת על שימוש במזומן, נוכחת היטב גם בענף הבנייה.
הנתונים הרשמיים מדברים על כך שכ-50% מהכלכלה השחורה קשורה לענפי הנדל"ן והבנייה (כך לפי ארגון ה-OECD).
חוק חדש מבקש לצמצם את השימוש במזומן, בין היתר לטובת מאבק בתופעה.

פרשיות הלבנות הון והעלמות מס התרחשו מאז ומתמיד במדינתנו, אך בשנים האחרונות נחשפנו לפרשיות גדולות שזעזעו כל אחד ואחת מאיתנו.
בעקבות התרחשותן של הפרשיות שידם של המעורבים בהן 'קלה על ההדק', הוחלט להרחיב את המאבק כנגד פעילויות בלתי חוקיות אלו ולחוקק חוק ל: צמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018.
החוק ייכנס לתוקפו החל מיום 1.1.19 וייקבעו בו הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים.
הפרתו של החוק תביא למתן קנסות, עיצומים והגבלות כנגד המפר.

החל מיום 1.1.2019 ייכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") אשר יקבע הגבלות על שימוש במזומן ובשיקים סחירים.
הפרה של החוק עשויה לגרור את המפר לקנסות, עיצומים והגבלות.
הטעמים שהביאו לחוק הם חלק מהמאבק הנרחב כנגד פעילויות בלתי חוקיות ובכלל זה, הלבנות הון והעמלות מס.

יש שמעריכים את שוק "המזומן" הלא חוקי בישראל ככזה שמביא לאובדן הכנסות של שרות מיליארדי שקלים מדי שנה ובהיקף כזה ברור שההשלכות שיש לך על הכלכלה ועל נטל המסים הוא גדול.

השימוש במזומן מונע גם יכולת של הרשויות להתחקות אחר פעולות ועסקאות מה שמאפשר העברתו מיד ליד ללא תיעוד. גם שיקים סחירים מאפשרים ניודו של השיק מיד ליד כשבדרך לא ברור מה היו הטעמים לכך ולעתים הגורם האחרון בשרשרת הוא גורם מפוקפק שלא ניתן ללמוד ממנו על "שרשורו" של השיק בדרך.
עם זאת, החוק מביא בחשבון שיש גם יתרונות לכלכלה בשימוש במזומן, בין היתר, כדי לאפשר עסקאות של קבוצות אוכלוסייה חלשות או עסקאות בהיקפים קטנים ולכן ההגבלות בשימוש במזומן תוחמו בסכומים שונים.

יצוין, כי חלק מהאיסורים בחוק הן גם על המשלם וגם על המקבל.
כך למשל, ישנה הגבלה על מתן תשלום או קבלת תשלום במזומן בעבור עסקה ששוויה עולה על 11,000 ₪.
לעומת זאת, מי שאינו עוסק אסור לו לשלם במזומן אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
מה שעשוי להיות רלבנטי לענף הבניה ובעיקר בהעסקת עובדים זרים או פלשתינאים הוא האיסור לתשלום במזומן כשכר עבודה אם השכר עולה על 11,000 ₪.
האיסורים בחוק חלים גם על מתנות בסכום העולה על 50,000 ₪.
ההגבלות השונות לא חלות בין קרובי משפחה למעט לעניין שכר העבודה.
בכל הנוגע לשיקים שמשולמים כשכר עבודה בסכום העולה על 5,000 ₪ יש חובה לציין בשיק את שם העובד כנפרע או כנסב, לפי העניין.

האיסורים חלים גם על גופים שפורעים שיקים אלו, דוגמת בנקים, בנק דואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שנדרש לבדוק האם לא מתקיימים מגבלות שונות בשיקים שמגיעים לפתחם.
 

bottom of page