top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

הסכמות חדשות הנוגעות לבטיחות בענף הבניה

עו"ד שלומי הדר – ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין 

שעות לפני שביתה מתוכננת שהייתה אמורה להקיף חלקים נרחבים במשק, ולאחר משא ומתן אינטנסיבי, הגיעו ביום 6.11.2018 שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ, שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן,  להסכמות המסדירות את נושא הבטיחות במקום העבודה ובענף הבנייה בפרט לשם מניעה של מכת המדינה – תאונות בענף הבנייה. להלן, עיקרי ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים:


פיגומים – משרד העבודה יפעל להפיכת התקן האירופאי למחייב לגבי קבלנים באתרי בנייה.


רשתות מגן לעבודה בגובה - על פי ההסכמות, יוקם צוות מקצועי אשר יגיש המלצות להטעמת החובה להתקין רשתות מגן מתאימות באתרי בנייה.

הגברת מודעות ציבורית – יועלה קמפיין ממוקד להעלאת מודעות ציבורית בנושא חשיבות כללי הבטיחות. במסגרת הקמפיין, יינתן דגש מיוחד על כללי עבודה בגובה ועל שימוש ברתמות וציוד מגן אחר. בנוסף, יוקם "קו חם" טלפוני ואינטרנטי שמטרתו לשמש מוקד לדיווחים על הפרות של כללי בטיחות בעבודה באתרי בנייה מה שעשוי לגרור שכנים ובעלי אינטרסים שונים לדווח על הפרות המתרחשות באתרי בנייה.

עגורנאים – משרד העבודה יפעל לקידום הצעת חוק ממשלתית להעסקת מנופאים על ידי חברות ייעודיות. משרד העבודה ייאבק ברישיונות מזויפים על ידי מתן אפשרות למנהלי עבודה להיכנס למאגר ממוחשב במטרה לזהות עגורנאי צריח מוסמכים. משרד העבודה יפעל להסדרת האחריות הסטטוטורית של כלל היבטי תחזוקת המנוף, תקינותו, תחזוקתו השוטפת וכו'.

השתלמות בטיחות בסיסית – מנהל הבטיחות במשרד העבודה יגבש ויאכוף החלת חובת השתלמות בסיסית, לכל עובד באתרי הבנייה, תוך קביעת גופים המורשים לבצע את ההשתלמות. ביצוע ההשתלמויות יהא באחריות ומימון המעסיקים.

עוזרי בטיחות וממוני בטיחות – תקודם הצעת חוק להכנסת עוזרי בטיחות לאתרי בניה באתר המגודר כ"בניה רוויה" או עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בענייני בטיחות באתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ונקבע כי הוא אתר בנייה.

אחריות מזמין העבודה – שר העבודה יקדם תיקון של תקנות הבטיחות בבנייה לשינוי המצב הקיים כיום שבו מנהל העבודה הוא האחראי הבלעדי לבעיות בטיחות באתר בנייה, באמצעות קביעת מדרג אחריות הכולל, בין היתר, את מזמין עבודת הבנייה.

משרד העבודה יקיים מבצע אכיפה מוגברת להבטחת הקפדה על תקרת שעות העבודה המותרות לפי דין באתרי הבנייה, לרבות של עגורנאים, כדי לצמצם מקרים של תאונות המתרחשות עקב עייפות עובדים באתר.


רשם הקבלנים – יקודם תיקון חוק שיסמיך את הרשם לפסול, לא לחדש, להתלות ולהפעיל את סמכויותיו הנוספות שבחוק, על בסיס ליקויי בטיחות, בהתאם להמלצת מנהל הבטיחות במשרד העבודה, וכן סמכות התליית רישיון מיידית בנסיבות חמורות, והכל במטרה כי החקיקה תושלם על לתום המושב הנוכחי של כנסת ישראל.

יש ללא ספק צורך לברך על השינוי שנועד להגביר את הבטיחות בעבודה בענף הבנייה. עם זאת, עוד מוקדם לברך על המוגמר שכן מרבית ההסכמות תלויות עוד בתהליכי חקיקה שיצריכו קרוב לוודאי גם תקופות המתנה על להחלתן באתרי הבניה.

לכללי בטיחות ולאמצעי מניעה כמו רשתות הגנה, קסדות, לבוש מתאים וכיוצ"ב, יש כדי לצמצם ביעילות ובמחיר זול יחסית סכנות רבות. עם זאת, באותה נשימה החשיפה המשפטית של העוסקים בענף הבניה גדלה משמעותית ויש צורך לערוך בחינה מחודשת ומעת לעת של הכיסוי הביטוחי המתאים שיעניק יחד עם יישום הוראות הבטיחות רשת הגנה מפני תביעות פוטנציאליות או סנקציות מצד הרגולטורים השונים.

 

לוגו ג'ון גבע
bottom of page