top of page
צל
באנר שאלה בנושא דרישות ביטוח כלי צמ"ה

שאלה בנושא דרישות ביטוח כלי צמ"ה

לאחרונה קבלתי שאלה  מיועצת ביטוח של מזמין עבודת גמר בקומה במגדל משרדים שעורך בעצמו את ביטוח העבודות הקבלניות ודורש מלקוחנו- קבלן הביצוע- ביטוחים משלימים: אחריות מקצועית, חבות המוצר וביטוח לכלי צמ"ה. נציין שהלקוח שלנו - קבלן הביצוע איננו מחזיק בבעלותו כלי צמ"ה ואם הוא בכלל נידרש לכלים כאלה - הם מובאים לשטח ע"י קבלני משנה

להלן השאלה:
ראינו כי הפוליסה הורחבה ביחס לפרויקט של המזמין  לכלול גבול אחריות כמוסכם לכיסוי אחריות מקצועית וזה תקין.
עם זאת, כפי שתוכל לראות המבטח מחק את הכיסוי לביטוח הרכוש והצמ"ה.
אומנם עפ"י נוסח ההסכם הקבלן רשאי שלא לבטח את רכושו (שכן קיים סעיף פטור), אולם לגבי ביטוח הצמ"ה יש את הרכיב של הכיסוי בגין נזקי צד ג' לרבות הרחבת שיפוי כלפי המזמין, ומחיקה זו בעייתית.
 
אודה על בדיקתך את הנקודה הנ"ל מול הקבלן.
 
להלן התשובה שעניתי:
1. כמובן שזו טעות מוחלטת.
 
2. צריך להבחין  בין כלי צמ"ה שהוא גם כלי רכב החייב בביטוח חובה,  – לבין כלי צמ"ה  שאיננו חייב בביטוח חובה.
 
3. אם זה כלי רכב החייב בביטוח חובה- אזי מבחינת נזקי גוף- הוא כפוף לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (כולל איחוד עילות) ואילו מבחינת צד שלישי רכוש-  יש לרכוש בפוליסה הקבלנית שבאחריותכם הרחבת כיסוי לנזקי צד שלישי רכוש מעל גבול האחריות של הרכב הפוגע. (אילו ביטוח העבודות הקבלניות היה אצלנו- אזי הכיסוי היה בסך-4 מיליון ₪ לסעיף זה).
 
4. לגבי כלי צמ"ה שאינם חייבים בביטוח חובה – יש לוודא קיום הרחבה בפוליסה הקבלנית שהמזמין ערך, לניזקי גוף כתוצאה משימוש בכלי צמ"ה במלוא גבול האחריות, ואילו מבחינת ניזקי רכוש- הכיסוי צריך לחול  במלואו בפוליסה הקבלנית מאחר שלא אמור להיות לכך  כל חריג בביטוח הצד שלישי בפוליסה הקבלנית.  (אילו ביטוח העבודות היה נערך באמצעותנו- אזי אין לכך כל חריג).
 
5. כך  או כך-  לקבלן אין במקרה זה  שום כלי צמ"ה בבעלותו ולכן אינו מחזיק כלל ביטוח צמ"ה. 
6. אם בכלל נעשה שימוש בכלי צמ"ה בפרויקט  (לדעתי לא נעשה שימוש  בכלים כאלה כי מדובר על עבודות גמר בקומות גבוהות) – אזי הפתרון הוא בפוליסה הקבלנית שאותה המזמין עורך ובדרישה מהקבלן לוודא שכלי צמ"ה הנחשבים ככלי רכב וחייבים בביטוח חובה - המובאים ע"י קבלני משנה, יהיו מבוטחים בביטוחי חובה וצד שלישי.
 
לסיכום:
  1. יוצא שמרבית הנטל כאן מוטל על המזמין שערך את ביטוח העבודות- לוודא שהפוליסה ערוכה כדבעי ובאופן מקצועי וכוללת הרחבות מתאימות כאמור בסעיפים 3-5.
  2. הקבלן מצדו צריך לוודא קיום ביטוחי חובה וצד שלישי לכלי צמ"ה הנחשבים כלי רכב.
  3. מקובל לכלול פטור כלפי המזמין ביחס לאמור בסעיף קטן ב' לעיל  כי אין דרך פרקטית לנהל זאת, הכללת הדרישה באישור קיום הביטוחים המשלימים הינה לפרוטוקול בלבד.

bottom of page