top of page
צל
באנר העסקת מנהל עבודה פרילנסר

העסקת מנהל עבודה פרילנסר

שאלה:
איציק שלום, ישנו מנהל עבודה אשר הותיר עלינו רושם חיובי מאד ואנו רוצים להעסיקו אצלנו. הוא אמנם יעבוד רק אצלנו אך מול חשבונית בלבד. האם זה אפשרי ומה המשמעות הביטוחית של העסקה כאמור?

תשובה:
העסקת מנהל עבודה ללא קיום ישיר של יחסי עובד מעביד היא אופציה המתקיימת פעמים רבות באתרי בנייה בישראל. באשר לביטוח – סוף מעשה במחשבה תחילה. סוכנות הביטוח שלנו, המכירה היטב את הנושא, מוסיפה לכל המפרטים הנוגעים לפוליסות ביטוח עבודות קבלניות הרחבה ספציפית בנוגע לפרילנסרים העובדים מול המבוטח באופן בלעדי וכנגד חשבונית אחת המונפקת בכל חודש. שים לב כי אין מדובר בסטנדרט גורף בענף הביטוח, שכן אני נתקל תדיר בפוליסות שנערכו על ידי גורמים אחרים ואשר לא הושם בהם הדגש הראוי לכך. בסיטואציות אלה, ככל שהפוליסה לא כוללת את ההרחבה שציינתי, יש לוודא היטב כי מנהל העבודה מוגן עם מלוא הפוליסות מצדו (אחריות מקצועית וכדומה).

כך או כך, ומעבר לסוגיה הביטוחית, חשוב להתייחס גם לדיני העבודה. יש להקפיד על ניסוח מאד חכם של החוזה מבחינת דיני העבודה וקיומם/העדרם של יחסי עובד מעביד. ישנם לא מעט מקרים בהם פרילנסרים חיצוניים, כולל כאלה שעבדו מול חשבונית, הגישו בסופו של היום תביעות לפיצויים וזכויות כעובדים מן המניין. יתרה מזו, פסיקת בתי הדין לעבודה בישראל עמוסה לעייפה במקרים בהם יחסי עובד-מעביד הוכרו בדיעבד. זאת עוד מעבר לסיטואציות מורכבות של תאונות עבודה באתר אשר במידה שייגרמו, חלילה, יאפשרו לבני משפחתו של אותו "פרילנסר" להיות זכאים לתביעה בגין העדר פנסיה.

לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, נטל ההוכחה מונח לפתחו של הטוען לקיומם של מערכת יחסי עובד-מעביד (ובמקרה הנ"ל, על כתפיו של מנהל העבודה הפרילנסר). במידה שהדברים יגיעו לכדי כך, בית הדין לעבודה ינסה לעמוד על כוונת הצדדים ותכלית ההעסקה, על בסיס שורה של ראיות כדוגמת התנהגות הצדדים בתקופה הרלבנטית, אופן ההתקשרות, הסדרים שהוסכמו, משך תקופת ההעסקה ועוד. בדרך כלל מדובר במבחן הקרוי "המבחן המעורב" שמורכב משני פנים:

  • פן חיובי – האם הפרילנסר השתלב בעסק, האם הוא היה חלק מהמערך הארגוני שלו וכדומה.

  • פן שלילי  - האם ניתן להוכיח שהפרילנסר היה בעל עסק עצמאי (למשל, רשום ברשות המיסים, מספק שירותים ללקוחות נוספים, מנפיק חשבוניות, מפריש לפנסיה וכדומה).
     

בתי הדין לעבודה עוסקים בשאלות כגון כפיפות, יכולת הפסקת העבודה (בניגוד לפיטורין/התפטרות של עובדים שכירים), תלות כלכלית, אופן הצגת ההתקשרות מול גורמים חיצוניים, בלעדיות הקשר, אספקת כלי עבודה, משך הקשר, רציפות הקשר, סדירות הקשר ועוד.

לסיכום, התקשרות עם מנהל עבודה כפרילנסר חייבת להישען על חוזה טוב ובו פירוט מלא של עלות התנאים הסוציאליים כחלק מהתמורה. יש לצרף לחוזה העתק תוכנית פנסיוניות ולוודא כי הפרמיה משולמת כל חודש. המהדרין אף יבצעו את ההפרשה לפנסיה באופן עצמאי לפרילנסר ומתוך התמורה המוסכמת.

סעיף חשוב נוסף שרצוי לכלול הוא הצהרה ברורה לפיה המנהל לא יעבוד, ייעץ ו/או יקבל שכר או תמורה כספית לשום גורם נוסף. כמובן שהוא יכול להיות רק עוסק מורשה ולא תאגיד או חברה בע"מ (ככל שעסקנינן בחברה בע"מ, אותו מנהל צריך ביטוחים מקיפים משל עצמו ואנו עוסקים כאן בסוגיה ביטוחית מורכבת וספציפית).
 

bottom of page