top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

זהירות – גם מזמין העבודה יכול להיות אחראי בגין תאונת עבודה (נפילת פועל מפיגום)

מאת עוה"ד ג'ון גבע ושלומי הדר

ב-25.9.2018 ניתן פסק דין חשוב בבית המשפט המחוזי בחיפה, הדן באחריותם של קבלן ומזמין העבודה לנזקים שנגרמו לעובד שנפל מפיגום במהלך עבודתו. מלבד הקבלן ומזמין העבודה העובד תבע את הכשרה חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה את שני הנתבעים האחרים. לתביעתו של העובד הצטרף המוסד לביטוח לאומי.

וכך היה: התובע עסק ביום 15.3.2015 בביצוע עבודות טיח בביתו של מזמין העבודה ביוקנעם. בסיום יום העבודה, ביקש התובע לרדת מפיגום שהיה מותקן באתר ותוך כדי ירידה נפל מגובה של כ-6 מטר לארץ ונחבל בגופו.
התובע תבע את המזמין ואת החברה הקבלנית שהעסיקה אותו וטען, כי הם התרשלו כלפיו והפרו חובות חקוקות בנוגע לבטיחות העובדים בבנייה.

מנגד, הנתבעים טענו כי התובע הוא עובד ותיק ומנוסה שאף שימש כעצמאי והעסיק עובדים. לטענתם, התובע אחראי לנזקים שנגרמו לו משום שאלתר דרך לירידה מהקומה השנייה ונמנע להשתמש בירידה שהוכשרה לכך מצדו השני של המבנה.

בתום ההליך בית המשפט מצא, כי החברה הקבלנית התרשלה כלפי העובד זאת משום שהקמת הפיגום התבצעה ברשלנות וכי הותרת גרם מדרגות המשמש עובדים לעלות ולרדת לצרכי עבודה ללא מעקה מהווה התרשלות שכן ניתן וצריך היה לצפות שעובדים יתקשו בעליה ובירידה וכי הם עלולים לסטות לכיוון החצר וליפול.

על פי בית המשפט קיימת "אחריות כפולה ומכופלת" במצב בו היורד במדרגות נאלץ להתכופף מתחת לפיגום נמוך, לשבת ולהחליק במורד המדרגות. בית המשפט הוסיף, כי לא הובאה כל ראיה לכך שלתובע הייתה דרך אחרת לרדת מהפיגום.

בית המשפט אף מצא, כי המזמין לא יכול לפטור עצמו מאחריות בכך שיתקשר עם קבלן בנייה. על פי בית המשפט, מזמין "סביר" אשר מבקר את אתר הבנייה, צריך ויכול היה לוודא כי הוראות הבטיחות נשמרות וכי ננקטים אמצעי בטיחות הולמים להבטחת שלומם של העובדים באתר. בדומה לפסיקה כנגד החברה הקבלנית, את התרחשות התאונה היה על המזמין לצפות והוא התרשל משלא נקט באמצעים למניעת הסכנה.
בית המשפט נמנע מלהטיל אשם תורם כלשהו על העובד וקבע, לבסוף, כי החברה הקבלנית אחראית בשיעור של 75% לנזקים בעוד המזמין אחראי ל-25% בלבד.

יש לציין כאן, כי רק לפני ימים ספורים, ב-6 בנובמבר 2018, השיגה ההסתדרות העובדים הכללית הסכם אשר יחייב את משרדי הממשלה השונים להתערב ולנקוט אמצעים על מנת למנוע את תאונות העבודה באתרי בניה שכבר הפכו, למרבה הצער, למכת מדינה. בכלל זה נקבע בקשר לפיגומים, כי משרד העבודה יפעל להפיכת התקן האירופאי למחייב לגבי קבלנים באתרי בנייה. ייתכן וזה יצמצם תאונות אך כפי שעולה מהמקרה המתואר לעיל המקור לתאונות אינו אי עמידה בתקנים אלא ברשלנות ומאחר שהתוצאה מסתיימת במוות או בנכות לרוב מדובר גם בסיכון משמעותי שלוקחים על עצמם מזמינים, יזמין וקבלנים בביצוע עבודות קבלניות כאשר הפתרון לכך לרוב הוא בפיקוח ויישום כללי בטיחות לצד ביטוח שמכסה מפני הסיכונים הצפויים.
 

לוגו ג'ון גבע
bottom of page