top of page
צל
באנר בהמשך לחוזר ביטוח לאומי ובעקבות שאלות חוזרות, נא ראו עדכון בנוגע לדמי אבטלה לעובדים עקב נגיף וירוס הקורונה.

בהמשך לחוזר ביטוח לאומי ובעקבות שאלות חוזרות, נא ראו עדכון בנוגע לדמי אבטלה לעובדים עקב נגיף וירוס הקורונה.

בשל התפשטות הקורונה, מעסיקים שרוצים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד למשך 30 יום ויותר עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה למרות שלא פוטרו.

מדובר בנושאים ששייכים לתחום דיני העבודה ולכן אינן במסגרת מומחיותנו אבל הכנו לכם קובץ הוראות לפי מיטב הבנתנו וייעוץ שקיבלנו.

(*) בחופשה ללא תשלום צריך את הסכמת העובד כיוון שמדובר בהרעת תנאים מבחינת העובד, במידה והעובד מתפטר עקב כך הוא זכאי לפיצוי פיטורים.

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי כי כאשר עובד מוצא לחופשה ללא תשלום מאולצת למשך 30 ימים לפחות, הוא יהא זכאי לקבלת דמי אבטלה מיד עם היציאה לחל"ת ויוכל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.....

bottom of page