top of page
shadow ready-web-FF.png
תקינה ורישום קבלנים
תקינה ורישום קבלנים

תקינה ורישום קבלנים

סיווג קבלנים

בהתאם לתקנות סיווג קבלנים רשומים, היקף הבניה המרבי המותר לבנייה במבני מגורים, באתר בנייה אחד, לקבלנים בסיווגים השונים, הינו בהתאם לטבלה בלינק המצורף, המתעדכנת מעת לעת על ידי רשם הקבלנים.


רשם הקבלנים מבקש להדגיש כי לעניין שטחי הבנייה הנבנים, יובאו בחשבון גם שטחים ציבוריים מקורים כגון חניות, מרתפים, מקלטים וכדומה.


לא יובאו בחשבון מרפסת גג או מישור גג אחר שאינו מקורה (ובלבד ששטח הרצפה מתחתיו כבר הובא בחשבון), אף אם לצרכי אגרה או ארנונה, או כל סיבה אחרת, הוצג או חושב השטח הבנוי באופן אחר.

https://www.gov.il/he/departments/general/sivug_kablanim

תקינה ורישום קבלנים
תקינה ורישום קבלנים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page