top of page
shadow ready-web-FF.png
שילוט לוגו על בניין, איך מבטחים?
שילוט לוגו על בניין, איך מבטחים?

שילוט לוגו על בניין, איך מבטחים?

שאלה: יזם ערך חוזה "קומבינציה" להריסה ובנייה, במסגרתו קיבל אישור מהבעלים להציג את לוגו החברה על "לוחית קבועה" בבניין החדש. בחוזה הובהר כי על היזם לדאוג לביטוח מתאים לאחר המסירה,  בהתאם להנחיות יועץ ביטוח מטעמו.  כיצד על היזם לפעול?

תשובה

בקליפת אגוז ניתן לראות בשלט המוטבע במבנה כחלק ממנו. אי לכך נזק פיזי שייגרם לגופו או רכושו של מאן דהוא כתוצאה מפגם בשלט או בהתקנתו מכוסה (כמו כל יתר חלקי המבנה) תחת פוליסת חבות המוצר שחלה בגין הבניין.


על מנת לדקדק ולהימנע מתקלות עתידיות רצוי לוודא שתכנון מיקומו של השילוט, כמו גם החומר ששימש לעשייתו ואופן התקנתו, יתוכננו על ידי האדריכל או הקונסטרוקטור ויהיו חלק בלתי נפרד מתוכנית המבנה.


קבלנים ויזמים רבים מבקשים לשלב בפרויקטים המוגמרים שילוט קבוע. בין אם לטובת הצגת שם הפרויקט ובין אם לצורכי מיתוג,  כמו ציון שם הקבלן/היזם שעמד מאחורי העבודות. השילוט נעשה בטכניקות שונות ומבחינת ביטוח יש לזכור את הכלל הבא – הצבתם שלט? אתם אחראים.


נזקים שייגרמו לצדדים שלישיים כתוצאה מהשלט חושפים את היזם/הקבלן לתביעה נזיקית ואין להקל בכך ראש. התנתקות אלמנט כבד משקל מבניין גבוה עלולה לפגוע בגוף וברכוש ולהתפתח לכדי הליך משפטי-נזיקי מורכב ויקר.


במישור הביטוח, מכיוון שהשילוט הממותג אמור להישאר לצמיתות הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהבניין, כלומר, מ"המוצר", ויש לוודא שהוא מוגדר כך בתנאי ביטוח חבות המוצר הכפוף לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 והאחריות לפי פקודת הנזיקין.  

חשוב לוודא מבעוד מועד שהקבלן/היזם מבוטחים כנגד סיכוני נזק לצד שלישי כתוצאה מפגם בשלט או בהתקנתו בביטוח חבות מוצר עם כיסוי מקיף, סכומי ביטוח נאותים ותחולה רטרואקטיבית.

שימו לב כי ביטוח חבות מוצר הינו במרבית המקרים הנהוגים בישראל לענף הבניה, לפי "מועד הגשת התביעה" (Claims Made). כלומר, הביטוח צריך להיות בתוקף גם במועד ההתקנה של השלט וגם במועד הגשת התביעה. די בכך שאחד משני התנאים הללו לא מתקיים והמבוטח עלול למצוא את עצמו אל מול שוקת שבורה ביום פקודה.


פוליסת העבודות הקבלניות שהייתה רלבנטית לזמן הביצוע איננה תקפה עוד כנגד ליקויי בנייה או התנתקות של אלמנטים מהמבנה לאחר מסירתו. בנוסף יודגש כי התביעות הללו יכולות לטפס לכדי סכומי עתק (במיוחד במקרים של נזקי גוף חמורים).

שילוט לוגו על בניין, איך מבטחים?
שילוט לוגו על בניין, איך מבטחים?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page