top of page
פסק דין חשוב ומטלטל:
החובה והאחריות של מזמין בבחירת קבלן לביצוע עבודות
shadow ready-web-FF.png
פסק דין חשוב ומטלטל:
החובה והאחריות של מזמין בבחירת קבלן לביצוע עבודות

פסק דין חשוב ומטלטל:
החובה והאחריות של מזמין בבחירת קבלן לביצוע עבודות

מאת: שלומי הדר, עו"ד


רקע

ענייננו בתביעה שהוגשה ע"י עזבונו של פועל בניין שנהרג בתאונת עבודה עת נפל מאחת מקומות הבניין בו עבד (להלן: "המנוח"). התביעה הוגשה נגד כלל הגורמים שהיו מעורבים בפרויקט ובכלל זה הקבלן שנבחר לביצוע הפרויקט, המהנדס, ולרבות בעלי הדירות שבוצעו אצלם העבודות והתקשרו עם הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

הכרעת בית המשפט

הכרעת בית המשפט

בית המשפט קבע, כי הקבלן הפר את חובת הזהירות שלו כלפי המנוח, הן מכוח היותו מעסיקו של המנוח, הן מכוח היותו כקבלן האתר והן כמי שהיה אחראי על אתר הבניה. בית המשפט קבע, כי הראיות והעדויות שהוצגו בפניו מעידות על היעדרם של אמצעי בטיחות באתר הבנייה והיעדרם של פיקוח, השגחה או כל מנגנון בטיחותי אחר שנועד להבטיח את שלומו ובטיחותו של המנוח באתר הבניה, ולפיכך בית המשפט קיבל את התביעות נגדו.


בעלי הדירות תלו את יהבם בהגנה הקבועה בסעיף 15 לפקודה ולפיה אדם שהתקשר בחוזה עם אדם אחר על מנת שיעשה למענו מעשה, לא יחוב על עוולה שצמחה תוך כדי עשיית אותו מעשה- ובענייננו- לשיטת בעלי הדירות סעיף 15 פוטר אותם מאחריות בגין התרשלות הקבלן שהביאה למותו של פועל הבניין שנהרג.


אולם לדאבונם של בעלי הדירות, בית המשפט הבהיר, כי אין המדובר בהגנה מוחלטת וכי בעניינו מתקיים החריג שבסעיף 15 שקובע כי ההגנה לא חלה במצב של התרשלות בעצם בחירת בעל המקצוע לצורך ביצוע העבודה. בהתאם לכך, בית המשפט קבע כי בענייננו בעלי הדירות התרשלו בעצם בחירת הקבלן שעימו התקשרו לצורך ביצוע העבודות.

התרשלות בבחירת קבלן?

התרשלות בבחירת קבלן?

בית המשפט קבע כי התרשלות זו התבטאה בכך שבעלי הדירות לא טרחו לברר מול הקבלן מהי הכשרתו והאם הוא קבלן רשום, וכי לא עשו מאמצים על מנת לוודא כי הבנייה באתר נעשית על פי כללי הבטיחות ובהתאם להוראות הדין. בית המשפט קבע כי קביעתו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה כי גם לאחר התאונה בה נהרג המנוח המשיכו בעלי הדירות להעסיק את הקבלן עד השלמת ביצוע העבודה מבלי שביררו עמו את נסיבות התאונה ואת האופן בו הוא דואג להבטיח את שלום הפועלים והשוהים באתר הבנייה.


עוד ציין בית המשפט, כי תנאי להתחלת העבודות בהתאם להיתרי הבניה שעל בסיסם בוצעו העבודות הוא הצהרה לרשויות התכנון על כך שהעבודות מבוצעות על ידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אלא שבפועל הקבלן שנבחר לא היה קבלן רשום.


לאור כך בית המשפט קבע כי בעלי הדירות לא רק שהתרשלו בעצם בחירת הקבלן אלא הפרו באופן אישי את ההתחייבות שלהם מול מוסדות התכנון. גם בכך, בית המשפט קבע שהתבטאה עצימת העיניים של בעלי הדירות ועל התרשלותם כלפי עובדי הקבלן.

סיכום

סיכום

פסק דין זה שולח מסר הרתעתי לציבור על הזהירות המתבקשת בעת בחירת איש מקצוע לביצוע העבודות ואת האחריות על המוטלת על המזמין לוודא כי איש המקצוע הינו בעל כלל ההכשרות המתאימות לביצוע העבודה וכי הוא מקיים ועובד על פי כללי ונהלי הבטיחות המחויבים על פי דין.


מסר חשוב זה הוא גם כלי בידי בעלי רישיון מקצועיים להציג בפני לקוחות פוטנציאליים את החשיבות בבחירת בעל מקצוע בעל רישיון.


יש להביא בחשבון כי לקיומו של רישיון בביצוע העבודות עשויה להיות השלכה במרבית פוליסות הביטוח המכסות רשלנות מקצועית ולפיכך, לא זו בלבד שהמזמין או מי שמבצע את הפעולה פועל בניגוד לדין, אין בידו ליהנות מכיסוי ביטוחי הולם.

פסק דין חשוב ומטלטל:
החובה והאחריות של מזמין בבחירת קבלן לביצוע עבודות
פסק דין חשוב ומטלטל:
החובה והאחריות של מזמין בבחירת קבלן לביצוע עבודות

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page