top of page
shadow ready-web-FF.png
סדקים באריחים או בפוליסה?
סדקים באריחים או בפוליסה?

סדקים באריחים או בפוליסה?

מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


הקדמה:

חברה קבלנית התקשרה בפרויקט להקמת שני מבני מגורים בפתח תקווה. במהלך הפרויקט התברר כי קיימים סדקים באריחים. החברה הקבלנית פנתה לחברת הביטוח בתביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה, אולם זאת סירבה בטענה, כי לא מדובר באירוע תאונתי כהגדרתו בפוליסה. האם הפוליסה חלה במקרה הנ"ל? בכך דן בית המשפט המחוזי בלוד.

רקע עובדתי:

רקע עובדתי:

התובעת היא חברה העוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. ביום 25.10.09 היא התקשרה בהסכם לביצוע עבודות להקמת שני מבני מגורים בפתח תקווה (להלן: "הפרויקט"). הנתבעת, חברת הביטוח, ביטחה את התובעת, החברה הקבלנית ואת יזמית הפרויקט בביטוח עבודות קבלניות. תחת שם המבוטח בפוליסה נכתב כך: "יזמית הפרויקט, המבוטח הראשי ו/או חברות בנות ו/או מזמיני העבודה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט למעט אחריותם המקצועית במידה ואינם שכירי המבוטח הראשי ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או התובעת".


לטענת התובעת, במהלך עבודות ניקיון שבוצעו בחדרי המדרגות של המבנה טרם מסירת הפרויקט, התגלו סדקים באריחי הקרמיקה שהותקנו במקום. מיד עם זיהוי הסדקים ולשם הקטנת הנזקים ותיקונם, פנתה התובעת לחברה שסיפקה את אריחי הקרמיקה וזאת שלחה נציגים לבדיקת האריחים והסדקים שנוצרו. חברת האריחים פנתה לחברה שסיפקה את חומרי הדבק ששימשו להדבקת האריחים בפרויקט, לבחינת מהות הנזקים שאירעו. לאחר פגישה בין נציגי הפרויקט לבין נציגי חברת הדבקים הוחלט על כמה תיקונים שיש לבצע כדי להקטין את נזקי הקרמיקה. מיד עם גילוי הסדקים, נמסרה לנתבעת הודעה המפרטת את הנזקים הכבדים שנגרמו לפרויקט עם הדבקת האריחים. לאחר בדיקת יועץ הנתבעת את נזקי האריחים, החליטה הנתבעת לדחות את התביעה לתגמולי הביטוח בשל נזקים אלו ועל כך הוגשה תביעה זו.

טענות הצדדים:

טענות הצדדים:

לטענת התובעת, הקבלנית של הפרויקט, התקנת האריחים נעשתה בהתאם להמלצת חברה המתמחה בהתקנת אריחים. היווצרות הסדקים באריחי הקרמיקה מהווה מקרה ביטוח המכוסה בהתאם לפוליסה ובהתאם להרחבה שעניינה "נזק ישיר מתכנון/עבודה/חומרים לקויים". לטענת התובעת, על הנתבעת מוטלת האחריות גם על נזקים שנגרמו בדרך שאינה פתאומית, חדה ומידית, אלא הדרגתית. זאת ועוד, לטענתם, על הנתבעת לשפות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מסדיקת האריחים וזאת בהתאם לפוליסה ובהתאם לחוק חוזה הביטוח. לבסוף, הנזקים, לטענת התובעת, מוערכים בכ-3.4 מיליון ₪ ועל כן על הנתבעת מוטלת החובה לפצות אותה בסכום זה.


לטענת הנתבעת, פוליסת הביטוח שרכשה התובעת לא מעניקה כיסוי ביטוחי לנזקים הנטענים בכתב התביעה. לטענתה, פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לא נועדה לשמש תעודת אחריות לטיב הבניה ולאיכותה. מבדיקת יועצה עולה, כי הסדקים באריחים נגרמו כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים ומבחירה בלתי מתאימה של אריחים ועל כך הפוליסה לא חלה. זאת ועוד, טענה הנתבעת כי יש להטיל את האחריות על האדריכל המתכנן ו/או חברת האריחים ו/או חברת ההדבקות.

הכרעת בית המשפט:

הכרעת בית המשפט:

המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב שלושה עיקרים: הגורם שהוביל לסדיקת האריחים; האם סדיקת אריחים נכנסת תחת הגדרת "מקרה ביטוח" וככזה מחייבת את הנתבעת בתשלום תגמולי ביטוח; היקף הנזק.


ברובד העובדתי, קיימת מחלוקת בין הצדדים אודות הגורם העיקרי להיווצרות הסדקים באריחים. הצדדים הגישו חוות דעת מפורטות על אודות הגורם העיקרי לסדקים באריחים ולבסוף התקבלה טענת הנתבעת לפיה תופעת הסדיקה באריחים נגרמה כתוצאה מתכנון לקוי או עבודה לקויה.


ברובד הביטוחי, הכלל הבסיסי לעניין נטלי ההוכחה בתביעות ביטוח הוא שנטל השכנוע בדבר קרות מקרה הביטוח מוטל על המבוטח, ואילו על המבטח מוטל הנטל להוכיח כי מתקיים אחד החריגים המנויים בפוליסה השוללים את חבותו. בהתאם להגדרת הפוליסה, כדי שנזק כלשהו יוגדר כ"מקרה ביטוח" עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים: נזק פיזי; פתאומי ובלתי צפוי בראש. כדי לבחון האם מדובר באירוע העונה על ההגדרה שלעיל, יש לבחון את אומד דעת הצדדים ביחס לתחולת הפוליסה על המקרה הנדון וכך לבחון הוא בלתי צפוי ופתאומי או שצפוי ולא פתאומי. טענת הנתבעת, חברת הביטוח, מתקבלת במקרה דנן ונפסק, כי הנזק הנגרם אינו צפוי שכן הקבלנית ידעה כי שילוב של אריחים ודבקים לא נכונים יגרמו לסדיקה של האריחים. כמו כן, אין חולק, כי הנזק הנגרם היה צפוי וכי הוא ליווה את הפרויקט בשנה האחרונה בעבודתו.


ברובד הכיסוי עולה, כי הפוליסה חלה במקרים שבהם יש "נזק עקיף מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה" או "נזק תאונתי ישיר כתוצאה מתכנון לקוי: הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לפריטים המהווים חלק מהעבודות המבוטחות עקב חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה ו/או תכנון לקוי שאירעו ונתגלו בתקופת הביטוח". במקרה דנן, מדובר בנזק ישיר הנובע מתכנון לקו ועבודה לקויה ואין מדובר באירוע תאונתי לפי הפוליסה. על כן, הפוליסה לא מכסה את סדיקת האריחים.

פיצויים:

פיצויים:

למעלה מן הצורך ציין השופט, כי מעבר להיעדר הוכחת חבות הנתבעת, התובעת לא עמדה בנטל להוכיח את גובה הנזק הנטען על ידה משלא גיבו את ההערכה השמאית באסמכתאות או כל ראיה לכימות הנזק. התובעת נדרשה אף לפצות את הנתבעת בשכ"ט עו"ד ע"ס 62,000 ₪ ולשאת בהוצאות צדדים שלישיים שצורפו להליך.

סיכום:

סיכום:

כפי שנפסק, החברה הקבלנית היא האחראית היחידה על התרשלותה בהתקנת האריחים. לאור העובדה שמדובר היה בנזק שנגרם בשל תכנון לקוי ושניתן היה לצפותו, אין פוליסת הביטוח חלה במקרה דנן.


ביטוח נותן מענה לאירועים בלתי צפויים ולצמצם סיכונים רבים הכרוכים בעבודות קבלניות ואולם, יש מקרים שבהם ביטוח אינו הפתרון. במסגרת ביצוע עבודות יש לנהל סיכונים ולהימנע מעצימת עיניים נוכח הערות יועצים ומומחים שמלווים תהליך בניה שכן התראה או הסתייגות מקצועית עשויה לשלול טענה לאירוע בלתי צפוי ובכך לחשוף את הקבלן לנזקים שייגרמו בשל רשלנותו.

סדקים באריחים או בפוליסה?
סדקים באריחים או בפוליסה?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page