top of page
shadow ready-web-FF.png
לא כל סכום שמיטיב עם ניזוק ניתן לנכות מפיצויים המגיעים מכוח פוליסת ביטוח
לא כל סכום שמיטיב עם ניזוק ניתן לנכות מפיצויים המגיעים מכוח פוליסת ביטוח

לא כל סכום שמיטיב עם ניזוק ניתן לנכות מפיצויים המגיעים מכוח פוליסת ביטוח


מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


לאחר בקשה לדיון נוסף אשרר בית המשפט העליון קביעתו ולפיה משעה שאין למדינה זכות חזרה כלפי המבטחת בגין קצבת השאירים שמשולמת על-ידה, אין לנכות את קצבת השאירים מפיצויים שנדרשת לשלם חברת הביטוח בגין תאונת דרכים

רקע:

רקע:

אב משפחה ששירת בשירות קבע בצה"ל עד לתחילת שנת 2001 יצא לגמלאות והתחיל לקבל פנסיה תקציבית מהמדינה. בתחילת שנת 2007 התחיל המנוח לעבוד ב"אגד", עד להתרחשות תאונת דרכים שהביאה למותו הטראגי. לאחר פטירת המנוח החלה אלמנתו לקבל קצבת שאירים מהמדינה ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.


בעקבות פטירת המנוח הגישו תלוייו ויורשיו תביעה לבית משפט השלום (ת"א 2380-08-10), לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. נפסק בהליך זה, כי סכום הנזק נמוך מקצבת השאירים והתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי שאותם נקבע כי יש לנכות ועל כן נדחתה התביעה.


על פסק-דינו של בית משפט השלום הגישו התלויים והיורשים ערעור לבית המשפט המחוזי, שבמרכזו עמדה טענתם כי לא היה מקום לנכות את קצבת השאירים מסכום הנזק שנפסק. בית המשפט המחוזי (ע"א 048891-10-19) דחה את הערעור, וקבע כי בדין נוכתה קצבת השאירים. על כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון שהפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי והחלטתו נותרה על כנה לאחר שנדחתה בקשה לדיון נוסף.

טענות הצדדים בערעור:

טענות הצדדים בערעור:

היורשים ביקשו לעשות אבחנה בין קצבה המשולמת למשפחת המנוח על ידי המדינה מבלי שלמדינה יש זכות לחזור ולתבוע את חברת הביטוח בגין הפיצויים המגיעים בגין תאונת הדרכים, לעומת תשלומים שלמדינה יש זכות לדרוש מחברת הביטוח לשפות אותה בגין סכומים ששילמה למשפחת המנוח בעקבות פטירתו.


לשיטת היורשים, יש להעדיף מצב שבו הם מקבלים "פיצוי יתר" (הכוונה לפיצוי גבוה מהפיצוי בגין פטירה עקב תאונת דרכים) על פני מצב שבו המזיק /חברת הביטוח תשלם בגין חלק מהפיצוי בלבד.


לטענת חברת הביטוח, אי ניכוי קצבת השאירים תביא לכפל פיצוי ובניגוד לעקרון בשבת המצב לקדמותו.

הכרעה:

הכרעה:

בית המשפט ציין תחילה, כי הניכוי אם כן הוא יציר-פסיקה, אשר מקורה בזכות המיטיב המשלם את הגמלה לחזור אל המזיק בתביעת שיפוי (להלן: זכות חזרה). בהינתן זכות חזרה, היעדר ניכוי עשוי לגרור חיוב של המזיק בכפל-פיצוי – העומד בניגוד לעקרונות יסוד בדיני נזיקין.


אולם, כאשר אין למיטיב זכות חזרה כלפי המזיק, אין חשש מפני חיוב-יתר כאמור של המזיק, ואזי נשמט הבסיס תחת ההצדקה לניכוי.


בית המשפט העליון פסק, כי בעניין שנבחן על ידו אין מחלוקת כי למדינה אין זכות חזרה כלפי המבטחת בגין תשלום קצבת השאירים למבקשת. לפיכך, בהעדר עיגון בחוק הגמלאות לניכוי קצבת השאירים מסכום הפיצויים, בית המשפט הסיק כי אין מקום לנכותה. מסקנה זו קיבלה חיזוק נוכח הוראות סעיף 64(ד) לחוק הגמלאות שממנו עולה כי אין לנכות את קצבת השאירים.


על כן נקבע, כי בהעדר הוראת חוק ספציפית המורה על ניכוי הטבות שקיבל הניזוק מהפיצוי שנפסק לחובת המזיק, הבסיס לניכוי כאמור הוא זכות החזרה של המיטיב כלפי המזיק, והעיקרון שלפיו אין לחייב את המזיק בתשלום פיצוי העולה על הנזק שגרם. ממילא, בנסיבות שבהן אין למיטיב זכות חזרה כאמור, נשמט הבסיס העיקרי לניכוי, בבחינת "אין שיפוי – אין ניכוי".


עוד צוין, כי קיימת תכלית נוספת לניכוי, המתמקדת בניזוק, והיא מניעת פיצוי העולה על הנזק שנגרם לו ו"התעשרותו", כביכול, באופן שאינו מתיישב עם עקרון השבת המצב לקדמותו. בהתאם לעקרון זה, הפיצוי שנפסק לניזוק אמור להעמידו, בקירוב ובמידת האפשר במונחים כספיים, במצב שבו היה נתון אלמלא מעשה העוולה, ולא מעבר לכך. מכוח עיקרון זה, יש לכאורה להורות על ניכוי כל הטבה שמקבל הניזוק מסכום הפיצויים שנפסק לטובתו – אף במנותק מהשאלה אם עומדת למיטיב זכות חזרה כלפי המזיק.


ואולם, בית המשפט פסק כי אי-ניכוי קצבת השאירים מסכום הפיצויים, אינו עומד בסתירה לעקרון השבת המצב לקדמותו. ראשית, צוין כי הטענה שלפיה אי-ניכוי קצבת השאירים מזכה את השאירים והעיזבון בכפל-פיצוי, בניגוד לעקרון השבת המצב לקדמותו, מתעלמת מההבחנה העקרונית בין הישויות המשפטיות הנפרדות: התלויים – אשר זכאים לקצבת השאירים; לעומת היורשים הבאים בנעליו של הניזוק – אשר זכאים לפיצוי הנזיקי בגין "השנים האבודות". שנית, קצבת השאירים משולמת למערערת בשל עצם פטירתו של המנוח ובהתאם לתנאי עבודתו. לעומת זאת, הפיצוי בתביעה הנזיקית בגין "השנים האבודות", משולם לעיזבון, הבא בנעליו של המנוח, בגין פטירתו כתוצאה מהתאונה. שלישית, באופן קונקרטי, ביחס לחוזה ביטוח, כבענייננו, בית המשפט מצא קושי לומר שאי-ניכוי ההטבה מביא ל"התעשרות" של הניזוק, באופן שאינו מתיישב עם עקרון השבת המצב לקדמותו. מבחינת הניזוק, כספי הביטוח אינם "הטבה" רגילה, אלא משולמים לו תמורת פרמיה ששילם למבטח (המיטיב).


לבסוף אף צוין כי כאשר מופר האיזון הרגיל ב"משולש היחסים" שבין המזיק, הניזוק והמיטיב, קיימת הצדקה בנסיבות מסוימות לכך שהניזוק הוא שייהנה ממצב זה ולא המזיק.

סוף דבר

סוף דבר

נפסק, כי משעה שאין למדינה זכות חזרה כלפי המבטחת בגין קצבת השאירים שמשולמת על-ידה למערערת, אין לנכות את קצבת השאירים.

לא כל סכום שמיטיב עם ניזוק ניתן לנכות מפיצויים המגיעים מכוח פוליסת ביטוח
לא כל סכום שמיטיב עם ניזוק ניתן לנכות מפיצויים המגיעים מכוח פוליסת ביטוח

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page