top of page
shadow ready-web-FF.png
כמה עולה עבודה של פועל פלסטינאי מזדמן שנפגע?
כמה עולה עבודה של פועל פלסטינאי מזדמן שנפגע?

כמה עולה עבודה של פועל פלסטינאי מזדמן שנפגע?

מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


בית הדין הארצי הכיר בתאונת עבודה של עובד יומי, פלסטינאי, ללא ביטוח וללא היתר עבודה בישראל וחייב את ביטוח לאומי לשלם!


מבוא

אדם נופל מגג של בית שמתבצעות בו עבודות קבלניות ומגיש תביעה להכיר בכך כתאונת עבודה.

בבית הדין האזורי נדחתה תביעתו להכרה בפגיעתו כתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי מחמת שלא דווח כעובד של הקבלן ולא היה מבוטח במועד הנטען. בית הדין הארצי לעבודה הופך את פסק הדין ומחייב את ביטוח לאומי להכיר באירוע כתאונת עבודה ובהתאם לפצות אותו.

ההליך בבית הדין האזורי לעבודה

ההליך בבית הדין האזורי לעבודה

בית הדין האזורי ציין כי לא קיימת מחלוקת על כך שהתובע נפגע בעת שנפל מגג (פרגולה) של בית פרטי. המחלוקת הייתה בשאלה – מדוע היה על הגג.

התובע דאז והמערער דהיום, טוען, שבעת נפילתו הועסק על ידי קבלן. אולם, כאשר הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), תביעתו נדחתה מחת שהמערער לא דווח כעובד של הקבלן ולא היה מבוטח במועד הנטען.


במסגרת התביעה למל"ל, ניכר שלתובע היו קשיים לזמן עדים שיעידו לטובתו. כמו כן, בעדותו העיד התובע, כי במועד הפגיעה, לא החזיק בהיתר עבודה בישראל, אך היה לו היתר שהייה. לטענתו, עבד עם הקבלן מספר פעמים, ובאותו יום הקבלן שהכיר אותו – אסף אותו. לטענת התובע הקבלן הציע לו לעבוד אתו בעבודת רעפים למשך שבועיים.

לדברי התובע, קיבל מהקבלן מברגה, התבקש לעלות על הגג לצורך פירוק רעפים, התחיל לעבוד, והדבר הבא שהוא זוכר הוא שהתעורר לאחר 13 ימים בבית החולים תל השומר.


ההליך במוסד לביטוח לאומי, נשען בעיקר על שתי עדויות. האחת, של בעל הנכס אשר מדבריו ניתן להסיק כי התובע היה עובדו של הקבלן. כך תיאר זאת:

"בעצם אני הגעתי למסקנה שהוא עובד של הקבלן בגלל שראיתי איך הוא מתפעל את האירוע ובגלל שהוא היה למעלה. בגלל שעבודת הפרגולה הייתה באחריות דורון, וכדי לעלות את הפרגולה יש סולם וצריך לעלות את הכלים למעלה. אני לא ראיתי אותם עולים, רק ראיתי שהיה אחד למטה ואחד למעלה".

העדות השנייה במסגרת התביעה לביטוח לאומי ניתנה על-ידי מי שעבד עם התובע (שגם התנגד נחרצות להגשתה) ולפיה, התובע לא עבד עם הקבלן אלא הגיע בסביבות השעה 07:30 לאתר, עלה על סולם "על מנת לשאול אם יש צורך בפועלים"ולאחר שהקבלן השיב בשלילה – נפל.


מפקח העבודה, אשר ביקר באתר ביום התאונה מספר שעות לאחר התרחשותה. ערך מסמך שבמסגרתו ציין, כי בעלת הבית מסרה לו שהעבודות בוצעו על ידי הקבלן, אלא שהמערער לא נפל מהסולם אלא דרך על פלסטיק שהיה מונח על הגג, וכאשר הפלסטיק נשבר - נפל לתוך פתח בין קורות בטון הגג. המפקח שוחח גם טלפונית עם הקבלן, שמסר לו כי אינו מכיר את המערער (אם כי ידע לציין את שמו) וטען כי לא הייתה לו התקשרות כלשהי עמו.

פסק דינו של בית הדין האזורי

פסק דינו של בית הדין האזורי

הבסיס לדחיית תביעתו של המערער בבית הדין האזורי, היה היעדר אמינותו של התובע, המשליך באופן משמעותי על קבלת גרסתו. לכך הוסיף כי הנטל להוכחת התביעה מוטל על התובע וכי לא נעשה כל ניסיון לאתר ולהביא לעדות את הקבלן והעובד שהיה עם התובע. 

משכך, וכאשר עדותו של הנפגע לא שכנעה את בית הדין נדחתה תביעתו. בית הדין הוסיף כי "גם אם היינו קובעים שדורון הביא את התובע לעבוד באתר, ספק בעינינו האם הוא היה נחשב לעובד בקונסטלציה הספציפית שהתקיימה במקרה דנן", בהתחשב בכך שנמנה על "כח עבודה מזדמן ולטווח קצר" כך ש"לא ברור כלל האם לקבלן היה 'מפעל' אם לאו, שכן הוא לא היה מדווח בביטוח לאומי כעצמאי ולפי הדיווחים בביטוח לאומי הקבלן בכלל עבד כשכיר ובכל מקרה, התובע לא הוכיח כי הוא השתלב במערך הארגוני של הקבלן". לאור כל זאת נדחתה התביעה, ללא צו להוצאות.

טענות הצדדים בערעור

טענות הצדדים בערעור

הנפגע הגיש ערעור וטען כי עמד בנטל המוטל עליו והוכיח במאזן ההסתברויות כי נפגע במהלך עבודתו עבור הקבלן וכי יש לראותו כעובד שלו. גם אם העבודה תוכננה לפרק זמן של כשבועיים, אין מדובר ב"עובד לשעה" לפי ההגדרה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ומדובר במעסיק ישראלי, כך שחובת הדיווח והתשלום הייתה מוטלת עליו בהתאם לחוק והתקנות מכוחו.


בטל"א תמך בפסק דינו של בית הדין האזורי, מטעמיו, וסבר, כי מדובר בקביעה עובדתית המבוססת על הערכת העדויות שאין כל הצדקה להתערב בה וכי גם אם היה מוכיח את הנסיבות "בשים לב לארעיות הנטענת, לכך שהמערער (על פי טענתו) העמיד את מומחיותו לכל דורש, כי לא הייתה קביעות או מחויבות כלשהי... ובכל מקרה המערער לא הוכיח כי השתלב במפעל כלשהו ככל שהיה למי ממעסיקיו הנטענים".

דיון והכרעה

דיון והכרעה

בית הדין הארצי קבע, כי מהתשתית העובדתית, אין למעשה מחלוקת כי המערער נפצע קשה עת נפל מגג בית. אף אין מחלוקת, כי באותה עת בוצעו על הגג עבודות בנייה באמצעות פועלים מטעם הקבלן, ששירותיו נשכרו לצורך כך על ידי בעל הנכס. נסיבות אלה של זמן ומקום שאינן במחלוקת שימשו כחיזוק משמעותי לגרסת המערער בראי בית הדין, לפיה אכן עבד עבור הקבלן וביצע עבודות על הגג אותו יום בהתאם להנחיותיו, שהרי לא נטען שהיו קבלנים נוספים שביצעו עבודה על הגג ועל פני הדברים לא הייתה סיבה למערער להימצא בשטח הבית שנמצא בבעלות פרטית, ככל שלא היה צריך לעבוד שם.

בית הדין הארצי, ראה בעדותו של בעל הנכס, כעד אובייקטיבי, לפיה "ברור" שהבין בזמן אמת שהמערער הוא "עובד של הקבלן", מדברת בעד עצמה, וחיזוק נוסף לכך מצא בית הדין בעובדה שבעל הנכס התעניין בשלומו של המערער גם לאחר חלוף זמן, והקבלן לא השיב לו במענה לכך כי כלל אין מדובר בעובד שלו, אלא שיתף בשלומו של המערער ואף ציין שביקר אותו בבית החולים.

בעל הנכס אף הדגיש שנדרשו שני פועלים לצורך ביצוע העבודה נוכח הצורך להחזיק את לוחות העץ הארוכים משני צדדיהם, והדגיש, כי הקבלן עצמו לא עבד בעבודה הפיזית; בית הדין הסיק מכך שלא די היה בעובד אחד לצורך ביצוע העבודה, ואין חולק שלא היה עובד נוסף מטעם הקבלן מלבד אותו קבלן שהביא את הנפגע והמערער אותה עת. גם במסמכים הרפואיים, החל מדו"ח מד"א וגם בבתי החולים, צוין כדבר מובן מאליו ובאופן ברור כי מדובר בתאונת עבודה.

בהתחשב בעובדות בסיסיות אלה, סבר בית הדין הארצי כי המערער עמד בנטל הבאת הראיות המוטל עליו, יחד עם עדותו בה פירט כי נשכר על ידי הקבלן אותו בוקר לצורך ביצוע עבודת רעפים שתוכננה להימשך כשבועיים, וסוכם ביניהם על שכר עבודה יומי (אותו בסופו של דבר לא קיבל).

לפיכך, החליט בית הדין להעביר את נטל הבאת הראיות לכתפי הבטל"א, לשכנע כי למרות העובדות והנסיבות שלכאורה מדברות בעד עצמן - שהמערער לא היה על גג הבית לצורך עבודה, אלא לצורך אחר. בית הדין קבע, כי המוסד לביטוח לאומי לא עמד בנטל זה.

המוסד בחר שלא להשקיע משאבים של ממש באיתורו של הקבלן, ואף ויתר על זימונו לעדות. בית הדין לא שוכנע שצריך היה לזקוף לחובת המערער את אי זימונו של הקבלן. כאשר המוסד לא הצליח לאתר את דורון במשאביו, קבע בית הדין כי אין זה סביר לצפות כי המערער יצליח בכך.

קביעתה החד-משמעית של הערכאה הקודמת לא נעלמה מעיני בית הדין, לפיה לא נתן אמון בעדותו של המערער. עם זאת ההנמקות שציין לכך בית הדין לא שכנעו את בית הדין הארצי, באופן המקרין בנסיבות העניין על קביעתו כולה.


בית הדין הארצי קבע, כי המערער היה עובד של הקבלן, שאינו "עובד לשעה", ומשכך הכיר בנפילתו כתאונת עבודה. בית הדין הארצי שוכנע כאמור שכן גם אם תקופת העבודה המתוכננת הייתה קצרה; גם אם לדורון לא היה "מפעל" בהיבט הפיזי שכן נתן שירותים באתרי בנייה שונים; וגם אם העדיף לנהל את עסקו באמצעות עובדים הנשכרים לעבודה "פר פרויקט" ואינם עומדים לרשותו דרך קבע, העובדות שהוכחו מלמדות שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק, וכן כי התאונה שאירעה תוכר כתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי.


הנה כי כן, גם בנסיבות שבחיי היום יום נדמה כי הן בנות חלוף וארעיות, כל מעורבות של אדם בפרויקט עשויה לגרור עמה סוגיות מורכבות בדיני עבודה, דיני נזיקין ולחשוף קבלנים לתביעות עתק וכרגיל – תכנון, ניהול קפדני, ייעוץ מוקדם, ליווי מקצועי הדוק של נותני שירותים לשם הערכת הסיכונים וגיבוי ביטוחי הולם יכולים בעת צרה להיות קרש ההצלה.

כמה עולה עבודה של פועל פלסטינאי מזדמן שנפגע?
כמה עולה עבודה של פועל פלסטינאי מזדמן שנפגע?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page