top of page
shadow ready-web-FF.png
אישור ביטוח אחיד – נוסח מעודכן מ- 2/2023
אישור ביטוח אחיד – נוסח מעודכן מ- 2/2023

אישור ביטוח אחיד – נוסח מעודכן מ- 2/2023


מאת: עו"ד שקמה לוי עזרא / מנהלת תחום תביעות וחוזים


רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הרשות") פרסמה בספטמבר 2022 חוזר חשוב המהווה המשך לחוזר אישור קיום ביטוח אחיד הקודם שפורסם ב-1.12.2019. החוזר העדכני, אשר נכנס לתוקפו בפברואר 2023, הביא עמו מספר עדכונים בעלי משמעות רבה.

עיקרי השינוי

עיקרי השינוי

החוזר החדש משרטט הנחיות לגבי הפקת אישור ביטוח ומציג פורמט אחיד לאישור ביטוח. חברות הביטוח נערכו בהתאם לעדכון והן מחויבות להפיק את אישורי הביטוח תוך היצמדות לנוסח העדכני ביותר וללא אפשרות לשינוי נוסח. להלן שינויים מרכזיים שנקבעו בחוזר החדש כחלק מעדכון אישור הביטוח (בהתאם להערות שהתקבלו ברשות ולאור צרכי ציבור המבוטחים):


• הורחבו  רשימות.

• עודכן נספח ג' המפרט את קודי השירותים והתווספו קודים חדשים.

• עודכן נספח ד' המפרט את ההרחבות והכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח ואף התווספו הרחבות נוספות שתחילה לא היו מקודדות וחברות הביטוח ציינו את אותן ההרחבות בכתיבת שורות מלל באישור הביטוח.

• נוספה האפשרות להוספת מידע בנוגע לגובה ההשתתפות העצמית במידה שהמידע נדרש על ידי מבקש האישור לגבי כיסויים מסוימים.

• הותאמו נוסחי הנספחים לאפשרות להפקת אישור המהווה הסכמה לעריכת ביטוח בלבד, מבלי שקיימת פוליסת ביטוח תקפה.

המקור לשינוי

המקור לשינוי

בחוזי התקשרות בתחומי עיסוק שונים, לרבות כמובן עבודות קבלניות, מזמיני העבודה מציבים דרישות שונות בפני נותני השירות (ספקים, קבלני משנה וכד'). נותני השירות מתבקשים על ידי מזמין השירות/העבודות להציג בפניהם אישור קיום ביטוח המשקף למעשה את תנאי הפוליסה ושמטרתו לוודא כי השירותים הניתנים מבוטחים, בהתאם לדרישתם.


העיקרון הוא ברור. מזמין העבודה מעוניין לוודא שהוא לא יהיה חשוף לנזקים שעלולים להיגרם במסגרת קבלת השירות. בענף הבנייה, בו המזמין יכול להיות חלק בלתי נפרד משרשרת האחראים בקרות אירוע, הדברים נאמרים ביתר שאת.


בענף הבנייה הדבר מוביל בפועל להפקתם של אלפי אישורים בשנה אשר דרך השגתם סבוכה וארוכה. הן עבור הקבלנים והמזמינים והן במיוחד עבור חברות הביטוח וסוכני הביטוח. לא זו אף זו, עם השנים ראינו כיצד אישור הביטוח הוביל מהפכה שיצאה מפרופורציות. מה שהיה אמור להיות מסמך פשוט שמאשר את קיומו של הביטוח, הפך תדיר למכשול שמעכב עסקאות ואף "מפיל" הסכמים.


אישור הביטוח נעשה לעתים קרובות קרדום לחפור בו בנושאים של ניהול סיכונים, תוך דרישה לקיום מעטפת ביטוח המכבידה על המבוטח, גם מבחינת הפרמיה וגם בהתמודדות על דרישות ביטוחיות גבוהות, מופרזות ובלתי סבירות. לא בכדי רבים בענף הביטוח בישראל מדברים כבר שנים ארוכות על הצורך ב"אישור קיום ביטוח אחיד" (משהו בסגנון ה-Acord הנהוג בשוק האמריקני). כלומר, נוסח אישור ביטוח קריא, פשוט, נהיר וברור.

האם הרשות "הרימה את הכפפה"?

האם הרשות "הרימה את הכפפה"?

עד לחוזר החדש בדבר "אישור קיום ביטוח" של הרשות, המבוטח היה ממציא אישור ביטוח חתום ע"י חברת הביטוח שלו, לפי הנוסח המסוים שהוכתב על ידי המזמין, הגם שבמקרים מסוימים הנוסח שהוכתב לא שיקף ותאם את פוליסת המבוטח אלא שיקף בעיקר את עיקרי התחייבויות הצדדים שצוינו בהסכמים ועל כן, המלל החופשי הביא לכך שנספחי הביטוח היו מסורבלים, ארוכים וניתנים למחלוקות רבות.

סיטואציה זו יצרה מצב שבו אישורי ביטוח הונפקו ללא התאמה לפוליסת הביטוח של המבוטח וללא הודעה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (כנדרש לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים).


כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הרשות הייתה ערה לכך שמבוטחים נתקלים תדיר בדרישות להנפקת אישורי ביטוח באופן שמטיל עליהם עלויות גבוהות, שהיוו חסם לחוזי התקשרות ויצרו תכופות חוסר בהירות בנוגע לכיסויים בביטוח.


מטרת החוזר החדש היא לקבוע הוראות אחידות וברורות לטובת הסדרת ההתנהלות של חברות הביטוח בבואן להנפיק אישור קיום ביטוח, תוך ניסוח מחייב ואחיד לאישורים הנ"ל. הרשות סבורה כי החוזר מקפל בחובו מספר יתרונות:


• יצירת שפה משותפת בהנפקת אישורי ביטוח.

• המבוטחים יוכלו מעתה לקבל את המידע הרלבנטי עבורם בקלות.

• קבלת המידע תעזור למבוטחים בהתמודדות עם מכרזים ו/או בהתקשרות עם מזמיני עבודה.

• שימת קץ למחלוקות בנוגע לפערים בציפיות והגדרות כיסוי.

• הפחתת הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת אישור ביטוח.

• קידום יעילות תפעולית וקידום עקרונות שקיפות.

• הגברת אמינות אישורי הביטוח.

• הגברת התחרות העסקית ועידוד חוזי התקשרות.

השינוי מהמצב הקודם, מהו?

השינוי מהמצב הקודם, מהו?

טרם השינוי המהותי לפי חוזר זה, מזמין העבודה היה רשאי לכלול בחוזה נספח לגבי אישור ביטוח ולנסח אותו כמיטב רצונו ודרישתו. חברת הביטוח הייתה מקבלת את הבקשה לאישור, מבצעת תיקונים או שינויים בכתב יד, ולאחר פינג פונג של היזונים חוזרים - האישור לבסוף היה מותאם להסכמות הסופיות בהתקשרות.


כעת, לאור הנחיות הרשות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מצד אחד מזמין העבודה לא יהיה רשאי להגיש ביטוח במלל חופשי, ומצד שני חברת הביטוח אשר חותמת על האישור לא תהיה רשאית לסטות מהנוסח האחיד.


הנפקת אישורים לביטוח על ידי המבטחות תהיה מעתה אך ורק בהתאם לנוסח אשר נקבע וצורף לחוזר "אישור קיום ביטוח". לחברות הביטוח, כמו גם לסוכני הביטוח, לא תהיה כל סמכות לשנות את הנוסח האחיד.

אישור ביטוח אחיד – נוסח מעודכן מ- 2/2023
אישור ביטוח אחיד – נוסח מעודכן מ- 2/2023

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page