top of page
shadow ready-web-FF.png
"על תביעה שנפלה לה..."
"על תביעה שנפלה לה..."

"על תביעה שנפלה לה..."


מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


מבוא

ענייננו בתביעה נזיקית של עובד אל מול מעסיקו (קבלן) וחברת הביטוח (אשר ביטחה את המעסיק בחבות מעבידים) עקב נפילתו מסולם ונזקי הגוף שנגרמו בעקבותיה, כאשר הצדדים חלוקים הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הנזק.


עובדות המקרה

על פי כתב התביעה, אגב עבודתו של התובע, נדרש לעלות על סולם בגובה 1.5 מטר, כשבידיו פטישון. לטענתו, בעת שירד מן הסולם, החל הסולם להתנדנד, ומשכך נפל ארצה. הנפילה גרמה לחבלות באגן הירכיים ובירך רגלו הימנית של התובע, וזאת בשל מכשיר "קונגו" (מכשיר קידוח), שהיה מונח על הרצפה.


בתצהיר עדותו הראשית, מסר התובע גרסה לפיה בעת שעמד על הסולם והיכה בפטישון, החל לפתע להתנדנד הסולם והתהפך כשהוא עליו. בנוסף מבהיר התובע, שטרם עבודתו עם הפטישון, עבד על הסולם עם מכשיר הקונגו, והוא זה שהניח אותו "במרחק שני מטרים" מהסולם.


באשר להתנהלות הנתבעת, נטען על-ידה, כי מדובר היה בסולם שנבדק ונמצא תקני, בגובה 130 ס"מ, שהוצב על קרקע יציבה, וכן, כי הנתבעת ביצעה על בסיס יומי הדרכות בטיחות לעובדיה.


באשר לגובה הנכות, בשל פערים בין חוות דעת הצדדים, מונה מומחה מטעם ביהמ"ש אשר קבע, בין היתר, כי לתובע סה"כ 19% נכות.

טענות הצדדים בשאלת האחריות

טענות הצדדים בשאלת האחריות

לטענת התובע, הנתבעת התרשלה בכך שהפרה את חובותיה כמעבידה, כמו גם הפרת הוראות חקוקות. בין היתר, טוען כי הנתבעת נמנעה מלספק לו ציוד מתאים, מלהנהיג שיטת עבודה ולהזהירו מפני סיכונים בלתי סבירים. ביהמ"ש מצא את עדותו מהימנה, מסיבה זו ובשל הימנעות הנתבעת מלהביא עדים רלבנטיים למקרה. לא מצא ביהמ"ש כל הצדקה לייחס לעובד אשם תורם.


לטענת הנתבעת, לא נפל פגם בהתנהלותה. אין בעצם נפילת התובע מן הסולם כדי ללמד על אחריות לנזקו. לטענתה, לא הוכח כל פגם בסולם, כך שככל ותביעתו תתקבל, יש לייחס לו אשם תורם בגובה 100% בשל כך שהניח את הקונגו בקרבת מקום.

דיון והכרעה

דיון והכרעה

ביהמ"ש הכיר באחריותו של מעביד, ככל שנהג ברשלנות או הפר חובה חקוקה, ולא מנע סכנות צפויות לעובד, אשר יכול וצריך היה לצפותן. כאשר לא נדרשת צפיות מדויקת של כל פרטי תהליך הגרימה, ודי אם ניתן לחזות את ההתרחשות בקווים כלליים. עם זאת, אין מוטלת על המעביד אחריות מוחלטת לכל נזק שייגרם לעובד אגב עבודתו, ואין להעמידו בחזקת מבטח. כך, רשאי מעביד להביא בחשבון את ידיעת העובד באשר לקיומו של סיכון מסוים הכרוך בעבודה, אשר מעצם טיבעו אינו מחייב אזהרה מיוחדת מצד המעביד.

בהתאם לנאמר לעיל, קבע ביהמ"ש, כי דין התביעה להידחות בשל מספר טעמים, כמו גם בשל המשמעות העולה מהצטברותם יחד, כפי שיבואר להלן.

ראשית, ביהמ"ש קבע, כי בשל כך שעסקינן בעדות יחידה של בעל דין, יש לקחת משנה זהירות בעת קביעת משקלה. בפרט, כאשר ישנה משמעות ראייתית לכך שנמנע התובע מלהעיד עד ראיה לתאונה.

לכן, מצא קושי ביהמ"ש בכך שהתובע, בעדותו, סיפק שתי גרסאות שונות באשר למועד בו נפל. קושי, העולה כדי פגם במהימנותו של העובד, אולם פגם זה לא יורד לשורשו של עניין לפי ביהמ"ש. דהיינו, אין בו כדי לפסול את מהימנות עדותו כליל, בהתחשב בכך ששפת אימו של העובד היא ערבית (עדותו תורגמה), לכן קבע ביהמ"ש, כי אין לקבוע מסמרות באשר למהותיות הסתירות בעדותו.

עם זאת, מצא ביהמ"ש קושי ממשי בגרסה שסיפק בעת חקירתו הנגדית, לפיה נפל בעת עבודת החציבה, שאינה מתיישבת עם גרסתו שניתנה דקות ספורות לאחריה, לפיה נפל בעת רדתו מן הסולם.

קושי זה מלווה בקשיים ראייתיים נוספים כגון: היעדר חוות דעת בטיחות באשר לסולם או באשר לסביבת העבודה; היעדר הוכחה כי נפל פגם בסולם; היעדר הוכחה כי הסולם הונח על גבי בסיס לא יציב ; מאפייני הסולם לא נוכחו ע"י התובע ואף נסיבות הנפילה מהסולם לא הובהרו.


בשל הקשיים המוצגים לעיל והיות עדותו של התובע העדות היחידה במקרה דנא, ראה ביהמ"ש בעדותו לפיה, נפל דווקא בשלב שבו עבד עם פטיש במשקל 250 גרם, עדות תמוהה ובלתי סבירה נוכח העובדה שעובר לעבודתו עם הפטיש, עבד על הסולם עם מכשיר קידוח כבד ובעל עוצמה.


גם לו נפילתו קרתה עת שירד מהסולם, קבע ביהמ"ש כי אין בכך כדי לקיים קש"ס כלשהו בין נפילתו למחדל כלשהו של הנתבעת.


בית המשפט התייחס לטענת התובע לפיה חתימת הנתבעת על טופס ב.ל. 250 (ת/1) מהווה הודיית בעל הדין, וקבע שדינה להידחות. מהטעם שאין בחתימת המעביד על הטופס כדי להוות ראיה קונקלוסיבית. שכן, הדבר תלוי נסיבות והמעביד רשאי להוכיח כי האמור בהודעה אינו נכון.


בנסיבות דנן, חתימת התובע על הטופס מבוססת על טענת התובע באשר לעצם קרות התאונה, נתון שמעולם לא הוכחש ע"י הנתבעת, אולם קבע שאין בכך מספיק על מנת לבסס את יסודות עוולת הרשלנות.

סיכום

סיכום

לא עלה בידי התובע, בעדותו בפרט ובראיותיו בכלל, לבסס גרסה ברורה, אחידה ועקבית באשר לאופן קרות התאונה. נסיבותיה נשארו עמומות. ממילא לא עלה בידו לבסס טענה בדבר רשלנות הנתבעת. לא ברור מה הסיכון הנטען, הבלתי סביר אותו יצרה כלפיו הנתבעת.


ביהמ"ש קבע, כי לא ניתן להסיק באיזה שלב נפל התובע מן הסולם ומהי הסיבה לנפילתו. כך הדבר, בין שנפל בתום החציבה, בעת שירד או שניסה לרדת, ובין שנפל אגב עבודת החציבה.


כך נקבע, כי לא ניתן למנוע נפילה מכל סולם בגובה נמוך, וכי בנסיבות המקרה לא היה כל אמצעי זהירות סביר שיכול היה למנוע את התאונה.


באשר לטענות התובע להפרת חובה חקוקה ביישום הוראות הדין והפסיקה – קבע ביהמ"ש כי ההוראות שטען התובע להפרתן ע"י הנתבעת אינן רלוונטיות למקרה דנן שכן חלות על "עבודה בגובה", המוגדרת כעבודה בגובה העולה על שני מטרים.

נקבע, כי לא הוכחה כל רשלנות או הפרת חובה חקוקה. ספק אם התובע עצמו יודע מדוע נפל, וממילא אין כל ראיה לכך שהתבעת יצרה סיכון בלתי סביר או שהייתה יכולה למנוע את תאונה.

לאור כך, דחה ביהמ"ש את התביעה.

עניין זה מלמד, כי אל מול אירועים נזיקיים יש שורה של אמצעים וכלים להתמודד עם הסיטואציה.


הדבר שניתן לעשות מבעוד מועד הוא לוודא קיומם של ביטוחים שיהלמו את הסיכונים הכרוכים בעבודות הרלבנטיות, כולל מימון ייצוג משפטי. כפי שעולה מהאירוע המתואר לעיל, לא אחת התוצאה היא שתביעות המוגשות לבית משפט כנגד קבלנים מסתיימות בקול ענות חלושה ואף בדחיית התביעה. כך, קורה מניסיוננו בהליכים רבים כאשר במסגרת ברור העובדות נחשפים לאי דיוקים או לסתירות בגרסאות או ששינוי נסיבות לאחר האירוע (דבר שנחשף לעתים בחקירות סמויות) חושף עובדות או ראיות השופכות אור על האירוע או על תוצאותיו (לדוגמה ראיות המפריכות טענות לנזקים או מגבלות רפואיות).


יחד עם זאת, יש לזכור, כי הנטייה בפסיקה לרוב היא להיטיב עם ניזוקים ועל כן, כדי לא להיות חשוף לסיכונים מיותרים יש לנקוט משנה זהירות ובכל אמצעי הבטיחות המחויבים או המקובלים במהלך ביצוע העבודות לצד רשת בטחון של ביטוחים מתאימים והסכמי שיפוי מתאימים מול ספקים/קבלני משנה וכיוצ"ב למקרה שבו יתרחש אירוע לא צפוי במהלך ביצוע העבודות.

"על תביעה שנפלה לה..."
"על תביעה שנפלה לה..."

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page