top of page

מאת: שלומי הדר, עו"ד – ג'ון גבע, הדר  עו"ד

פגיעת טיל במבנה

הקדמה

במהלך השבוע האחרון, חמאס וארגוני הטרור פתחו במתקפה חסרת תקדים, ושיגרו מטחי רקטות מרצועת עזה לישראל. מיליוני אזרחים נכנסו למקלטים ולמרחבים המוגנים,  מה שהוביל ליציאת מדינת ישראל למבצע שומר החומות. בעקבות ירי מטחי הרקטות, ופעילות צה"ל ברצועת עזה, התגברו המהומות ברחבי הארץ.  מאות ואף אלפי בני אדם התפרעו, יידו אבנים, השליכו בקבוקי תבערה, וגרמו נזק לרכוש ותשתיות. 

המסגרת הנורמטיבית

מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה, כגון זריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה וכדומה, או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961. כמו כן, תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), תשע"ה-2014, וגם תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973 מסדירות נדבכים נוספים, אשר יידונו במפורט בהמשך מאמר זה.

קרן הפיצויים ברשות המיסים אחראית על פיצוי עבור נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה, כולל תקיפות על רקע גזעני או לאומני, ופעולות מלחמה.

מי שנגרם נזק לרכושו כתוצאה מתקיפה על רקע גזעני או לאומני המהווה פעולת איבה, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויים על הנזק.

רכושך ניזוק על ידי טיל או  מחבל? ממי מגיע הפיצוי?

צל
באנר פסיקות משפטיות

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

אילוסטרציה תנאים לקבלת פיצויים

תנאים לקבלת הפיצויים

לשם קבלת הפיצויים, בעל הרכוש נדרש לענות על ארבעה תנאים מצטברים:

א. הפונה הוא בעל רכוש שנגרם לו נזק, או שהוא הנושא בעלות הוצאות התיקון או שיקום הנזק שנגרם לרכוש של אחרים (כגון, חברת ביטוח ששילמה למבוטח על הנזק).

ב. הרכוש שנפגע אינו כסף מזומן, תכשיטים, חפצי אמנות או עתיקות. אין זכאות לפיצויים עבור הפריטים הנ"ל.

ג. הנזק שנגרם לרכוש, אירע בעקבות תקיפה על רקע גזעני או לאומני המוגדרת כפעולת איבה.

ד. הנכס או הרכוש שניזוק נמצא בשטח מדינת ישראל.

ככלל, במקרה של פעולת איבה יפנו נציגי קרן הפיצויים ברשות המסים מיוזמתם אל הנפגעים, וידריכו אותם כיצד עליהם למלא את הטפסים ולמי להגישם. אם לא נעשתה פנייה ביוזמת קרן הפיצויים, יש לפנות אל קרן הפיצויים ולהודיע על הנזק תוך שבועיים ממועד גרימת הנזק. יש להגיש תביעה לקרן הפיצויים תוך 3 חודשים ממועד גרימת הנזק. הגשת התביעה נעשית באופן מקוון. קרן הפיצויים ברשות המסים תפנה אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שתאשר כי הפעולה היא פעולת איבה לצורך מתן הפיצוי. אם הרשות המאשרת במשרד הביטחון קבעה שהפגיעה אינה פעולת איבה, ניתן לערער על החלטתה.

נזקי מבנה

נזקי מבנה

כאשר מדובר בנזקי מבנה, עובדי קרן הפיצויים, יחד עם אנשי מקצוע, יבקרו במבנה שנפגע, ויערכו שמאות – חישוב הערך או השווי של המבנה. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע. הנפגעים יכולים לבחור בין "שיקום עצמי", לבין שיקום על ידי "חברות משקמות", שפועלות מטעם קרן הפיצויים.

גובה הפיצויים

כאשר הנזק נגרם למבנים, לכלי רכב או לעסקים, ישולם הפיצוי עבור הוצאות ששולמו לצורך הקטנת הנזק (כלומר, פעולות שנקטו בעלי הרכוש כדי לצמצם את הפגיעה ברכושם, לדוגמה תיקון), ובנוסף הנמוך מבין השניים הבאים:

  1. ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לבין שווי הנכס מייד לאחר שניזוק.

  2. ההוצאות עבור החזרת הנכס למצב שלפני הנזק, או רכישתו של נכס דומה במקומו, אם לא ניתן לשקם את הנכס.

יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע.

פיצויים עבור חפצי בית שנפגעו (כגון רהיטים וביגוד) שהם לשימושם האישי של הניזוקים, משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה.

שווי הפיצויים עבור חפצי הבית שנפגעו, ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים, החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצויים יהיה בהתאם לשווי של חפץ ביתי דומה וחדש במקומו.

מצורפת בזאת טבלה המסכמת את תקרת הפיצויים המקסימלית שנקבעה בחוק עבור חפצים ביתיים, נכון ליום 01.01.2021:

קרן הפיצויים מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק. הביטוח כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של החפצים שמבקשים לבטח. ניתן לבטח שווי נוסף בסך 919,306 ₪ לכל היותר (נכון לחודש ינואר 2021).

דגש חשוב

אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המיסים.

טבלת פיצויים
bottom of page