top of page
צל
באנר ריכוז מידע

ריכוז מידע בנוגע לרעידות אדמה

היערכות הרשויות המקומיות לרעידת אדמה – דו"ח מעקב של מבקר המדינה

10

23.3.2024

סיכום דיון בוועדת הכספים של הכנסת - משרד האוצר: אין כסף שחונה במיוחד עבור אירע של רעידת אדמה / אתר הכנסת

9

13.2.2023

שיקום אזורי אסון- סקירה בינלאומית / דו"ח מנהל התכנון

8

22.11.2023

עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב

7

23.3.2011

היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם רעידת אדמה – מסמך רקע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון בוועדת הפנים 

6

12.2.23

דו"ח היערכות פיננסית של מדינת ישראל לרעידות אדמה / המועצה הלאומית לכלכלה

5

1.2.2010

רגולציה של התמודדות עם רעידות אדמה בישראל - מאגר מידע

4

דוח מבקר המדינה  - מוכנות המדינה לרעידת אדמה

3

היערכות רשויות מקומיות לרעידות אדמה

2

הערכות ישראל לרעידות אדמה

1

bottom of page