top of page
צל
 באנר דירות אחרונות למכירה

מלאי דירות שלא נמכרו – היבטי ביטוח ואחריות

מאת: קטי זיסר מנהלת שירות חברות ביטוח

אחת התופעות הידועות בענף הבנייה, היא סיטואציה שבה למרות שהעבודות בפרויקט הסתיימו והמבנה קיבל טופס 4, לא כל הדירות/הנכסים שווקו ונמסרו. הסיבות לכך יכולות להיות רבות ומגוונות.

בין אם מאמצי השיווק לא הניבו את מלוא הפירות, ובין אם בוצע אכלוס חלקי במקביל לעיכוב במסירת דירות/נכסים אחרים (לדוגמה בעקבות אי השלמת התשלום ע"י הרוכש או ביצוע התאמות בינוי באופן פרטני), חשוב להבין כי הדירות  שטרם נמסרו או טרם נמכרו עלולות להיות "לא מבוטחות".

הדירות/הנכסים שלא נמכרו או טרם נמסרו הינם בעלי שווי רב ונמצאים תחת אחריות היזם. היזם עלול למצוא עצמו חייב בנזקים כלפי רוכשים וצדי ג' בשל סיכונים כדוגמת שריפות, קצרים חשמליים, הצפות, פריצות לדירה, נזק בזדון,  וכדומה. מכיוון שפוליסת העבודות הקבלניות איננה תקפה עוד, והיות שהסיכונים הרובצים לפתחו של היזם הם משמעותיים, חשוב להסדיר לדירות "הממתינות" כיסוי ביטוחי.

לא מדובר בעניין של מה בכך. חברות הפועלות בהיקפים נרחבים נמצאות כמעט בכל רגע נתון כשהן אחראיות לעשרות (אם לא מאות) דירות שטרם שווקו בפרויקטים שהסתיימו זה מכבר. לא אחת, הדרישה לקיומו של הביטוח נגזרת מהוראותיו הישירות של הבנק המלווה. בהנחה שלא סולקו מלוא ההלוואות בגין הפרויקט, סביר שהבנק המלווה ידרוש לבטח את הדירות שלא שווקו.

הפיתרון הביטוחי

הפתרון הביטוחי

היות שעסקינן בתופעה נפוצה, אנו מקבלים בסוכנות הביטוח פניות רבות בנושא. ראשית, אנו מציינים בפני הלקוח, כי ישנם מצבים שבהם הדירות הללו עדיין נהנות מהכיסוי של ביטוח העבודות הקבלניות.

הכלל בביטוח עבודות קבלניות הוא שהפוליסה חדלה מתוקפה לפי המוקדם מבין השניים – מועד התחלת השימוש ו/או המסירה, או המועד הנקוב בפוליסה. אולם ככל שחלק מהדירות נמסרו לשימוש וחלקן טרם נמכר, וככל שהעבודות בדירות שלא נמכרו עדיין לא הושלמו לחלוטין, ייתכן שיהיה אפשר להחיל עליהן את הגנת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. אם העבודה בדירות הסתיימה והן רק ממתינות למסירת מפתח שמתעכבת מסיבה כזו או אחרת (כמו תשלום), הפוליסה הקבלנית לא תוכל לספק מענה.  במצבים אלה ישנם שני פתרונות עיקריים:

  1. רכישת ביטוח דירה תקני – רכישת ביטוח דירה תקני לכל אחת מהדירות שטרם נמכרו. מדובר בביטוח דירה שעלותו איננו יקרה. פתרון זה מתאים לרוב ליזמים קטנים ובינוניים שאינם "מחזיקים" בדירות רבות המצויות בסטאטוס זה.

  2. רכישת "ביטוח מלאי דירות" במסגרת הביטוח העסקי – רכישת ביטוח עסקי הכולל גם ביטוח רכוש בעבור כל מלאי הדירות של החברה. מענה זה עשוי להתאים לחברות גדולות המחזיקות באופן תדיר עשרות/מאות דירות בסטאטוס של טרום מכירה או מסירה.

לסיכום

חברות ויזמים העוסקים בבנייה , מתמודדים תדיר עם אתגרים ביטוחיים אשר אינם תמיד זוכים למלוא תשומת הלב. כזו היא, לצורך העניין, הסיטואציה שתוארה לעיל, המתארת את האתגר שבאחריות לדירות  לא מכורות, או שטרם נמסרו לרוכשיהן ותהיה הסיבה אשר תהא.

היות שעסקינן בנכסים ששוויים רב, אין להקל בכך ראש. יזמים וקבלנים חייבים לדאוג בכל רגע נתון שעבודתם, כמו גם נכסים הנמצאים תחת אחריותם, חוסים תחת פוליסת ביטוח ראויה.

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים 
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page