top of page

מאת: שלומי הדר, עו"ד – ג'ון גבע, הדר ושות' עו"ד

אילוסטרציה - בנייה-בזמן קורונה

היתרי בנייה, קורונה ומה שביניהם - הארכת תקופות בחוק בשל נגיף הקורונה

רבות נכתב אודות פרוץ מגפת הקורונה והשלכותיה על השוק הפרטי. באשר לענף הבנייה, הדעה הרווחת היא כי משמעות השבתה מלאה של הענף היא בבחינת אובדן שווי השקעות בשווי של מיליארדי ₪, וכן סיכון לפגיעה קשה במצבם הכלכלי של מאות אלפי עובדים בענף ובתעשיות תומכות.

לפיכך, הקו המנחה הוא כי המשך העבודה בענף הבנייה בהתאם לתקנות תמנע פגיעה עצומה בכלכלה הישראלית ובמאות אלפי הישראלים הנסמכים על המשך פעילות הענף לפרנסתם.

צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

קבלן מעיין בפרסום שינויים רגולטוריים

ביום 12.01.2021 פורסם חוק הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ"א-2021 (להלן: "החוק"). מדובר בתיקון לחוק "העיקרי", חוק הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף – 2020, שתכליתו הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים, ורישיונות שתוקפם היה צפוי לפקוע, על מנת להקל את ה"נטל הרגולטורי" המושת על השוק הפרטי בתקופה זו.

תכנון לוחות זמנים של פרויקטים

במסגרת התיקון האמור נכללו לראשונה אישורים רגולטוריים לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון") שהוארך מועד פקיעתם (כך למשל הוארך מועד הפקיעה שחל בתקופה שמיום 1.1.2021 ועד ליום 30.9.2021 בשנה וזאת ביחס להיתר בנייה; היתר לשימוש חורג שאינו טעון אישור של מוסד תכנון נוסף (כגון ועדה מחוזית או ולקחש"פ) על הוועדה המקומית; תיק מידע להיתר; החלטה של רשות רישוי (או ועדה מקומית) לאשר בקשה להיתר (החלטה מרחבית); יש לתת את הדעת ביחס לאמור לגבי הסיווגים של ההיתרים השונים והגורם שנתן את ההיתר הרלבנטי או להארכות קודמות שניתנו למשל מכוח הוראת השעה שנקבעה בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

מוצע לפיכך, כי בכל הנוגע לתכנון לוחות זמנים של פרויקטים בביצוע וכאלה שבתכנון תיערך בדיקה מקיפה של לוחות הזמנים ותוקפם של האישורים הרשמיים השונים בהתאם לתיקון שלנוחותכם מצ"ב קישור אליו https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_314.htm

סריקה בהקשר לתקופת תוקפו של איושר רגולטורי
סריקה של תוספת רביעית
סריקה של של רשות הרישוי
סריקה של מפת מדידהבהקשר שירותי רכב
סריקה תוספת שישית
bottom of page