top of page
צל
באנר גידור אתרי בנייה

גידור אתרי בנייה

מאמר מאת אשר אסבן

חובת גידור אתר בניה

גידור אתרי בנייה מיועד הן להגנת העובדים והן על הציבור, אי לכך המחוקק מחייב גידורם של אתרי הבניה השונים. 

גידור אתר בניה נדרש לתת מענה למספר מטרות עיקריות שהם:

 • הגנת הציבור.

 • הגנת העובדים.

 • הגנת הסביבה.

 • אבטחת האתר.

בנוסף נועד גידור אתרי בניה לשמש באופן זמני כהגנה מפני פגיעות פיזיות שונות בעת פעילויות כגון: הריסה, חפירה, בניה, אתרי עירום של חומרי בניה ותחזוקה.
כמו כן הגידור משמש לאבטחת האתר עצמו. ככל שהדבר מעשי - יש למנוע מהציבור כניסה לאתרי בניה/עבודה, והתקרבות לפעילויות העבודה באתרים השונים.
כאשר הדבר אינו מעשי, יש לנקוט באמצעי מנע באתרים עצמם כדי למנוע ולמזער סיכונים פוטנציאליים מהציבור .

הסיכונים הספציפיים הבאים הנוצרים ומתקיימים באתרי בנייה חייבים להילקח בחשבון, הם כוללים בין השאר את העבודות הבאות, אבל לא מוגבלים רק להם: 

 • חפירות פתוחות

 • פתחים ובורות

 • נפילה מגובה/חפצים נופלים

 • מכונות וכלי רכב

 • אבק

 • רעש מזיק

 • סיכוני חשמל

 • גישה לחומרים מסוכנים, חומרים דליקים, ציוד ושטחים ללא השגחת אדם

 • פעילות או חשיפה לציוד בעבודה

 • פסולת בניין, כגון אריזות של חומרים מסוכנים, שאריות אסבסט

 

תחיקה
דרישות לגידור אתרי בנייה נכללת בתחיקה במספר מקומות כפי שנראה בהמשך.
הגדרת בניה ובניה הנדסית מופיעה בפקודת הבטיחות בעבודה.
בנוסף לאתר הבניה עצמו  קיימים אזורים נוספים המשויכים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד, כגון: אזורים בהם מוחזקים חומרי בניה וחלקים. אזורים בהם מתבצעות עבודות הכנה, הרכבת חלקי ציוד לפני העברתם לאזורי ההקמה/בניה וכיו"ב.

הדרישות להתקנת אמצעי בטיחות להגנה מופיע בתחיקה הבאה: 
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988:
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986", תקנה 11. גידור למניעת גישה
פקודת העיריות [נוסח חדש]
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007
מפרט מכון התקנים - מפמ"כ  406: דיפון חפירות, בורות ותעלות להגנת העובד
 
תכנון
תכנון העבודות באתר צריך לכלול תכנון גידור אתר בניה הולם וביצועו לפני תחילת העבודות באתר, על מנת למנוע כניסה לציבור ואפשרות להיפגע.
בחירת סוג הגידור תהיה בהתאם לדרישות התחיקה, הרישוי, והתנאים במקום.
 
בבחירת הגידור יש להתחשב גם בנושאים הבאים:
קרבתו של אתר העבודה לאזורים ציבוריים (אזורי מגורים, מרכזי קניות)
קירבה לאזורים בהם יש ילדים או, במקומות בהם נמצאת אוכלוסייה  בעלת מודעות נמוכה לסיכונים (קירבה לבתי ספר, גנים).
הסכנות, סוגם, גודלם וטבעם באזורי העבודה.
משך זמן העבודה.
מיקום אפשרי להתקנה של הגדר ההיקפית ודרישות ביטחוניות, הימצאות של גידור קיים.
קביעת סוג הגדר הנדרשת.

גידור אתר בניה
מערכת הגידור צריכה להקיף את כל אזור/אתר העבודה, הגידור אינו צריך להפריע לשדה הראייה של משתמשי/נהגי הדרך.
בעת גידור אתרי בניה יש להקפיד על אי הסתרה של רמזורים, תימרור ושילוט, מעברי חצייה להולכי רגל, ו/או כניסה ויציאה של כלי רכב מאתר העבודה.
שערי הכניסה לאתרי העבודה ייפתחו כלפי פנים.
 
בנוסף נדרש:
התקנה של סימני אזהרה/שילוט כלליים והקשורים לסוגי העבודות,.
שילוט סכנה להולכי רגל/עוברי אורח והכוונתם למסלולי הליכה/מעבר בטוחים.
השארת רוחב של 1.5 מטר לפחות בין הגידור לבין הכביש לצורך מעבר הולכי רגל, ללא מכשולים ו/או סכנות.
 
סוגי גידור

 • גדר פתוחה - רשת

 • גדר קשיחה – אטומה

 • גדר מחסומים

 • גגון הגנת הראש- מעבר הולכי רגל

 
בברכה,
אשר אסבן

 

קראו גם לגבי תאונות באתרי בנייה וכן ביטוח עבודות קבלניות

במידה ויש לך שאלות
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page