top of page
צל
באנר הגדרת שם המבוטח בפוליסת ביטוח קבלנים - דגשים חשובים

הגדרת שם המבוטח בפוליסת ביטוח קבלנים – דגשים חשובים

כללי
ביטוח קבלנים מחייב הקפדה על נושאים רבים שאותם יש לקחת בחשבון בעת עריכת פוליסת כל הסיכונים קבלנים מדויקת.

יזם, קבלן, מזמין או מבצע בניה - מתקשר עם גורמים רבים וחותם איתם  במסגרת פעילותו על חוזים מגוונים ברמה היומיומית.


פעמים רבות משולבים בחוזים כאלה סעיפי ביטוח (לקוניים או עבי כרס- זה לא משנה ) בהם בד"כ מחויב המבוטח לכלול את  הצד השני ברשימת המבוטחים בפוליסת העבודות הקבלניות..

לאור האמור – ברור שקיימת חשיבות מכרעת להביא לביטוי  את ההתחייבויות  בחוזים השונים- בהגדרת שם המבוטח בפוליסה באופן מלא. 

המבוטח הראשי
המבוטח הראשי הינו באופן שגרתי- מזמין הביטוח.  אולם לעתים בתוקף הסכם או חוזה שהפוליסה כפופה לו – יכול גוף משפטי אחר לקבל את נעלי "המבוטח הראשי".
בד"כ זכויות המבוטח  הראשי גוברות על זכויותיהם של מבוטחים אחרים בפוליסה, אלא אם מוסכם אחרת. (ראה למשל במקרה שגבול אחריות לצד שלישי או חבות מעבידים- איננו מספיק לכיסוי התביעה. המבוטח הראשי יקבל בד"כ עדיפות).

חברת אם, חברות בנות, אחיות או קשורות
לעתים החברה פועלת תחת מס' כובעים ובפרויקט אחד משולבות מס' חברות בבעלות אחת.  חשוב לרשום תחת שם המבוטח את כל החברות שכן  מבחינתנו ההגדרות הכוללניות נועדו למקרה של תקלה ותו לא.  כשגרה – מומלץ להכין רשימה מסודרת של כל החברות הרלבנטיות שבבעלותכם ו/או קשורות אליכם - ולעדכנה מפעם לפעם.

הקבלן הראשי

מבוטחים אישיים
לצורך מתן הגנה אישית בפוליסה – יש להרחיב את הגדרת שם המבוטח לכלול בעלי מניות, בעלי עניין, מנהלים , עובדים וכיוצ"ב. אמנם הפוליסה הקבלנית המקובלת ע"פ תנאי "ביט" כוללת בתוכה באופן חלקי הרחבות מסויימות לאחריות אישית- אולם  אין להסתפק בפתרון החלקי ומוטב להדגיש בהגדרת שם המבוטח בפוליסה את הכללתם כמבוטחים.  ראה קישור למאמר בנושא: אחריות אישית.
 
מבוטחים משניים 
רשימה ארוכה של מבוטחים נוספים שיש לבנות ולהכין- המשקפת את מלוא ההתחייבויות שנחתמו ומשקללת אותם לפי המעמד המוסכם בחוזה של כל צד להסכם.

 

קבלנים וקבלני משנה בכל דרגה
ביטוח הפרויקט מורחב בד"כ לכלול קבלנים וקבלני משנה הלוקחים חלק בעבודות הפרויקט. ומה עם קבלני קבלני המשנה ?....
הסיבות להרחבת הכיסוי עבור קבלני המשנה נעוץ ראשית בשאלת האחריות המורכבת, שלעתים עלולה ליצור התנצחות בין מספר חברות ביטוח, וכן רצונו של היזם להעמיס את עלויות הפוליסה על הקבלנים  ולבסוף – צמצום מס' ההשתתפויות העצמיות.  ראה גם מאמר בהקשר זה קישור למאמר באתר האינטרנט  בפרק מאמרים: ביטוח קבלנים- קבלן מזמין יזם ומה שביניהם
 

מזמין העבודה
בד"כ מזמין העבודה מצרף לחוזה ההתקשרות סעיף ביטוח  ומסמך "אישור קיום ביטוחים"  ואלה  מסדירים את מעמדו ובכלל זה הגדרתו הן כמבוטח  שיירשם בהגדרת שם המבוטח בפוליסה - והן כמוטב (הזכאי לכספי תגמולי הביטוח) . ראה פרק על שרשרת האחריות לבטיחות ומעמד המזמין בסוגים שונים של התקשרויות. שרשרת האחריות לבטיחות בעבודות בניה


לכן- למה להסתבך? פרוס בפנינו את מלוא התמונה, העבר אלינו את פרטי ההתקשרויות  השונות, הבעלויות , הקומבינציה, וכל יתר השחקנים בלוח הבניה - ואנו  ניצק לפוליסה שלך תוכן אמיתי שייגן עליך במקרים שתארתי  ובעת הצורך.

רשות מקומית
אפילו כלפי הרשות המקומית קיימת לכל יזם באשר הוא התחייבות לבטח אחריות שתוטל עליה , הבאה לביטוי כבר בשלב הגשת  הבקשה להיתר הבניה, בה במסגרת חתימת המסמכים השונים מצוי גם כתב שיפוי שנועד להבטיח שבמקרה תביעה כנגד הרשות בקשר לבניה המתבצעת בפרויקט- היזם מתחייב לשפות את הרשות.
לכן המשמעות הינה ברורה : כללת את הרשות כמבוטחת – יש לך ביטוח כנגד התחייבות זו. לא עשית זאת- זה עלול לעלות לך ביוקר.
 
משרדי ממשלה- משרד השיכון, רמ"י
כאן החיים קלים יותר: בכל התקשרות ציבורית הזוכה במכרז נדרש להמציא אישור קיום ביטוחים, ובנושא זה ראה פרק נרחב בקישור הבא: אישור קיום ביטוחים

תמונת מזמין העבודה
קבלן בניין מחייך

שותפים ושותפויות
עולם הנדל"ן מהווה קרקע פורייה לשיתופי פעולה רבים.  גם מצבים כאלה צריכים לבא לביטוי בהגדרת שם המבוטח בפוליסה, כדי להגן על כל הצדדים לעסקה.
 
בעלי קרקע בעסקאות "קומבינציה"
בעלי קרקע החוברים ליזם לצורך בניית פרויקט בקרקע שבבעלותם, על בסיס תמורה של חלק מהדירות בבניין- זהו דבר נפוץ.  רישום בעלי הקרקע כמבוטחים בפוליסה – יגן עליהם, אולם לא רק עליהם אלא גם על היזם, שמן הסתם חתם כלפיהם בחוזה העסקה על כתב שיפוי במקרה נזק או תביעה כלפיהם...  
 
בעלים בעסקאות "פינוי בינוי"
הוא הדין לגבי עסקאות "פינוי בינוי" , בהן על בעלי המבנה חלה אחריות מכוח היותם בעלי הקרקע ו/או זכויות הבניה, וזהו אינטרס של היזם להכלילם כמבוטחים אחרת  במקרה נזק ותביעה כנגדם - העלויות הכספיות  שלהם עלולות לחול עליו. (הוצאות הגנה כמו גם תוצאות כספיות של פס"ד).
 
בעלי דירות בפרויקטים של תמ"א 38, חיזוק, שימור הריסה ובנייה וכיוצ"ב 
חוזה התקשרות עם בעלי דירות  בבניין לביצוע חיזוק שדרוג ותוספת יחידות דיור- כמו גם לביצוע הריסה ובניה , שימור שיפוץ וכו ׳- כולל בתוכו סעיפי אחריות נכבדים , בנוסף לאחריות  הקיימת ממילא ע״פ דין.
האינטרס של היזם הינו לכלול את הדיירים גם בהגדרת המבוטח בפוליסה, שכן גם כאן, היעדר כיסוי ביטוחי לדיירים - עשוי להיות לרועץ ליזם, כי אחריותם  עלולה ליפול על כתפיו.

ההגנה המקפת- תוספת שחותמת את שם המבוטח 
.... ו/או כל מי שהמבוטח התחייב לבטחו בטרם קרות מקרה הביטוח.

סעיף אחריות צולבת 
סעיף אחריות צולבת, שמומלץ  לכלול בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, מסדיר את הגדרת כל אחד מהמבוטחים הרבים בפוליסה הקבלנית כמי שלמרות היותו ״מבוטח״  בפוליסה - יכול גם להיות "תובע"(צד שלישי) -  כלפי מבוטח אחר בפוליסה.

להלן מובאת הגדרת הסעיף  מתנאי פוליסת ביט 2013: 
אם נכללו בשם המבוטח יותר מאדם או גוף משפטי אחד, הביטוח יחול על כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה לו פוליסה נפרדת על שמו בלבד כשהיא אינה תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים.
סכום הביטוח המקסימלי - יחול על כלל המבוטחים בפוליסה

לכן- למה להסתבך? פרוס בפנינו את מלוא התמונה, העבר אלינו את פרטי ההתקשרויות  השונות, הבעלויות , הקומבינציה, וכל יתר השחקנים בלוח הבניה - ואנו  ניצק לפוליסה שלך תוכן אמיתי שייגן עליך במקרים שתארתי  ובעת הצורך.

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים ויזמים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page