top of page
צל
באנר לינת עובדים באתר בנייה

לינת עובדים באתר בנייה - ההיבטים הביטוחיים

מאת: איציק סימון, מנכ"ל

בענף הבנייה מועסקים מדי שנה למעלה מ-15,000 פועלים זרים, המגיעים ארצה לתקופות שונות מכוח שורה של הסכמים בילטראליים בינלאומיים (בעיקר מול סין ומדינות במזרח אירופה).

במקרים רבים העסקתם של עובדים אלה כוללת לינה באתרי הבנייה. החוק הישראלי מאפשר זאת, כאשר תנאי המחייה מוגדרים היטב בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000.

 

בנוסף, באתרי הבנייה לנים פעמים רבות גם עובדי שטחים, ותופעה זו מתרחבת מן הסתם בתקופת הקורונה.

אולם בעוד שהפתרון מקפל בחובו יתרונות עבור המעסיק והעובדים, השהות באתר הבנייה מחוץ לשעות העבודה עלולה לייצר סיכונים שונים. סיכונים שעלולים להתגלגל לפתחו של המעסיק – בין אם הוא המעסיק הישיר ובין אם מדובר בעובדי צד ג'. ברשימה קצרה זו נעמוד על כמה דגשים עיקריים הקשורים לפוליסת הביטוח במקרה של מגורי עובדים באתר הבנייה.

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

נזקי גוף, נזקי רכוש ועוד

חברות הביטוח והמבוטחים אינם תמיד מודעים למכלול הסיכונים שהם נוטלים על עצמם בהלנת עובדים באתר. בפרט לאור העובדה שפעמים רבות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נרכשת לפי סקר הנדסי שנערך עובר לתחילת העבודות וטרם עליית הקראוונים או המבנים היבילים לשטח.

כלומר, בהתאם לתמונה העומדת בפני הסוקר מטעם חברת הביטוח, אשר מביט בשלב זה על אתר ריק, גרמושקה, לעתים הדמיה, תוכניות ביצוע, דו"חות קרקע וכדומה.

רשימת הסיכונים הינה ארוכה. החל מנזקים הקשורים לרכוש, וכלה בתאונות ואירועים מצערים שיסתיימו בנזקי גוף. כמו כן, ידוע שכאשר העובדים-"הדיירים" מבשלים במקום את ארוחותיהם - על פי רוב באמצעות פתיליות, מנגלים או כיריים ניידות – הדבר מהווה גורם מסוכן לפריצת שריפה באתר. באתרי בנייה גדולים עם מספר כניסות רב ייתכן גם מצב של אי זיהוי עובדים על ידי חברת השמירה שגויסה לאבטח את האתר, וסיטואציה שהינה כקרקע פורייה להיווצרות אירועים חריגים.

שריפה באתר בנייה
סוקר מחברת ביטוח

מה קובע הביטוח?
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות עשויה לתת מענה ביטוחי לתביעות חבויות בקשר ללינת עובדים באתר. הן בפרק ב' העוסק בביטוח צד ג', במידה שעסקינן בעובדי קבלן שאינם עובדיו של המבוטח, ובין אם בפרק ג' שעניינו חבות מעבידים, ככל שהם עובדים ישירים.

הן המבוטחים והן חברות הביטוח צריכים לתת דעתם על לינה עתידית של עובדים באתר הבנייה. רצוי שהסוקרים ישרטטו מבעוד מועד תיאור וסקירה ספציפית הנגזרת בין השאר מקיומו של אתגר כאמור.

המבוטחים, מבחינתם, צריכים להבין כי זהו אינטרס ישיר שלהם להגיע לכדי פוליסת ביטוח עבודות קבלניות המכירה בכך שעובדים אמורים לשהות באתר לאחר שעות הפעילות. זאת גם אם הדבר מתגלגל לכדי עלויות נוספות בתעריפי הביטוח.
המלצתנו הינה לבצע הפרדה מוחלטת בין אתר הבנייה עצמו לאזור הלינה באמצעות גידור מתאים, וכמובן שיש לדאוג כי מגורי העובדים יספקו תנאי מחייה הולמים (כנדרש בהתאם למכלול התנאים שהוגדרו היטב בתקנות עובדים זרים), ושהעובדים מקפידים על כללי בטיחות נאותים.

לדוגמה, יש לוודא כי העובדים מודעים לכך שאסור להם לעזוב את אזור המגורים אל "פנים האתר" ללא תאורה ראויה, מחוץ לשעות העבודה, ללא ציוד מגן ובניגוד לכללים. כמו כן, יש להבטיח כי הם מכירים בסכנות כתוצאה משימוש באש לבישול, וכן שנעשה שימוש בציוד בטוח להסקה, חימום, אוורור וכדומה. במאמר מוסגר נדגיש כי המעסיק מחויב, מכוח התקנות, לדאוג לקיומם של אמצעים לכיבוי שרפות, ועליו לברר שהעובדים יודעים לפנות להזעקת עזרה בקרות אירוע (כיבוי אש, מגן דוד אדום, משטרה וכו'). במאמר מוסגר נציין כי ביטוח המבנים והתכולה המשמשים ללינה יכול שיירשם בפוליסה הקבלנית, ויכול להתבצע בנפרד.
 

חדש

ביטוח רפואי לעובדים הפלשתינאים העובדים בישראל 

אתגרים נוספים – לינה באתר בנייה ללא אישור
באתרי בנייה רבים בישראל מועסקים עובדים אשר מחליטים על דעת עצמם ללון באתר. לעתים אף בהעדר כל אישור רשמי לכך מהקבלן, ובמקרים חריגים בהיחבא.

חשוב מאד שהמעסיק יבין שאם העובדים נשארו באתר שלא באישורו ושלא באופן חוקי, במידה שהם ייפגעו בשטח, האחריות יכולה לרבוץ לפתחו. זאת גם במידה שהלינה נאסרה בפירוש, וככל שיוכח שהמעסיק היה יכול לדעת (או לצפות) שהעובדים מתכוונים לישון במקום.

הנה, לדוגמה, לפני מספר שנים פסק בית המשפט בירושלים פיצויים בסך למעלה מ-400,000 שקלים כנגד חברה קבלנית אשר עובד בניין פלשתיני שהועסק על ידה (באמצעות חברת כוח אדם) החליט לישון באתר הבנייה, ונפל במהלך הלילה מפיר מעלית (ת"א 2735/02, ניתן ביולי 2006).
 

פסק דין

החברה טענה כי אין להטיל עליה אחריות, לאור העובדה שהעובד "בחר מיוזמתו" להישאר ללון באתר. "כמו שהוא דאג לעצמו למזרנים וחשמל", טענו, "כך היה עליו לדאוג לאמצעי בטיחות". הנתבעת הייתה סבורה שהיא לא תחויב בפיצוי בשל אירוע שהתרחש לאחר שעות העבודה, אך גישה זו נדחתה על ידי בית המשפט.

בפסק הדין נקבע כי החברה "הייתה חייבת לדאוג לכך שאם עובדים לנים באתר, הם יעשו כן במקום בטוח ומואר תוך שהיא דואגת לכך שתדע היכן הם לנים, תבדוק כי ניתן להגיע למקום זה בצורה סבירה ובטוחה וכי מוסדרת תאורה במדרגות המובילות לאותו מקום". יצוין כי מהנדס החברה ראה את העובדים לוקחים מזרנים ומתכוונים לישון במקום, והכחשות בדיעבד נדחו בקלות.

הליכים פליליים ומנהליים בגין הפרת תקנות עובדים זרים
סוגיה מעניינת נוספת ברמה הביטוחית היא שאלת המענה כנגד הליכים פליליים ומנהליים הכרוכים בהפרת תקנות עובדים זרים בהעמדת מגורים הולמים לעובדים. כפי שצוין לעיל, תקנות עובדים זרים קובעות שורה ארוכה של תנאים לגבי מגורי עובדים הולמים. חריגה עלולה להוליד הליכים פליליים ומנהליים כנגד המעביד ו/או האחראי על אתר הבנייה.

bottom of page