top of page
צל
באנר ביטול פוליסה לביטוח עבודות קבלניות- מתי ואיך אפשרי?

ביטול פוליסה לביטוח עבודות קבלניות- מתי ואיך אפשרי?

שאלה:
עו״ד המייצג סוכן ביטוח פנה אלינו שנתקל בסירוב מצד חברת ביטוח לבטל פוליסת ביטוח עבודות קבלניות. האם חברת הביטוח זכאית לסרב לבטל? מה האפשרויות העומדות למבוטח לבטל פוליסה קבלנית?

תשובה:
פוליסת ביטוח עבודות קבלניות הינה פוליסת ביטוח אשר חברת הביטוח לא רשאית לבטלה אלא במקרים מצומצמים וספציפיים בלבד. סעיפי המלל המתייחסים לביטול הפוליסה, בתנאים הכלליים בפוליסת ״ביט״ 2013 (המקובלת ביותר בשוק במרבית חברות הביטוח) עניינם ביטול ע״י חברת הביטוח. מדובר בסעיפים מצומצמים המעניקים לחברת הביטוח את אופציית הביטול רק בגין אי תשלום (בכפוף להודעה מוקדמת כמקובל) או מרמה - בלבד.

אולם בכל הנוגע לביטול על ידי המבוטח, הפוליסה איננה מתייחסת לנושא. על כן, במידה והלקוח מעוניין לבטל מיוזמתו ביטוח עבודות קבלניות, ישנן שתי דרכים אופציונאליות בהן הוא יכול לנקוט. חשוב להכיר את שתי הדרכים הללו שכן פנייה בלתי מבוקרת לביטול (כאשר הסוכן איננו בקיא בחומר) עלולה להניב תשובה שלילית.

ביטול ביטוח עבודות קבלניות על בסיס ירידה בשווי הפרויקט
בסיס הביטוח בפוליסה הקבלנית הינו שווי הפרויקט. מבוטח שביצע רק חלק מהעבודות ויצא מהפרויקט יכול לפנות לחברת הביטוח בבקשה להקטין את סכום הביטוח לפי שווי העבודות שביצע בפועל, ולבקש לבטל את הפוליסה מיום הפסקת העבודות על ידו. במצב כזה, אינני רואה עילה לחברת הביטוח לסרב.

חשוב לזכור כי מאחר שבוצע חלק כלשהו מהעבודות (אף אם היקפו הכספי הוא קטן) - קמה לחברת הביטוח הזכות לקבל פרמיה נאותה, כולל בעבור הוצאותיה, וכן את החלק היחסי של הפרמיה בגין שווי העבודות שבוצעו ו/או בשילוב ולקיחה בחשבון של תקופת חשיפתה. במקרה כזה, חברת הביטוח יכולה לחייב לפי ״תקופה קצרה״.
 

קבלן בניין באתר הבנייה

״ביטול  מתחילה״
אם המבוטח לא עלה על הקרקע ולא החל בעבודות כלל, הוא יכול לדרוש ביטול מתחילה. גם במקרה כזה אינני רואה עילה מוצדקת לסירוב. עם זאת, סביר להניח כי חברת הביטוח תהיה רשאית לנכות מסכומי החזר הפרמיה המלאה את הוצאותיה לפעולות שאושרו מראש ע״י המבוטח. למשל - ביצוע סקר, אם בוצע לאחר אישור מפורש של המבוטח להצעת המחיר ולהפקת הפוליסה.

יחד עם זאת חשוב לזכור שבעוד שמועד תחילת הביטוח בפוליסה הקבלנית לעניין פרק הרכוש הינו מיד לאחר פריקת כל רכוש באתר, תחילת הביטוח לפרקי צד שלישי וחבות מעבידים הינו המועד הנקוב ברשימה. קרי, במידה שהמבוטח אישר את הפעלת הביטוח - חבותה של חברת הביטוח החלה ממועד ההתחלה הנקוב, אף אם המבוטח ״מרגיש״ שלא ניצל כלל את הביטוח כי עדיין לא החל בעבודות. זהו לעתים ההסבר להתעקשות חברות הביטוח בנדון.

הערה אחרונה לסיום – במידה שקיים בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות סעיף שעבוד ו/ או סעיף הודעה מראש, או סעיף המונע ביטול אלא רק ע״פ אישור משעבד או מזמין עבודה - אזי הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר אישור המשעבד או המזמין (בהתאם לעניין) ו/ או חלוף המועד המתאים להודעה המוקדמת.

bottom of page