top of page
shadow ready-web-FF.png
נוהל עבודות בחום – נספחי חברות הביטוח
נוהל עבודות בחום – נספחי חברות הביטוח

נוהל עבודות בחום – נספחי חברות הביטוח


עבודות בחום הינן חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת באתרי הבנייה. לאור הסיכון הטמון בהן ובפרט כאשר הן אינן מבוצעות בזהירות המתבקשת, חברות הביטוח מצרפות לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות גם פירוט של "נוהל עבודות בחום".


במסגרת הנוהל הנ"ל חברת הביטוח מתווה תנאים לגבי הכיסוי הביטוחי במקרה של נזקים כתוצאה מעבודות בחום. למשל: הגדרת גורמים אחראיים, הגדרת תפקידו של "צופה אש", הגדרת הפונקציה של סיור מקדים ו/או הרחקת חומרים/חפיצים דליקים ועוד.


לפניכם מספר דוגמאות של נוהל עבודות בחום בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות המונפקות על ידי חברות ביטוח בישראל (מעודכן לנובמבר 2021).

חשוב להדגיש! הסקירה שלפניכם הינה כללית בלבד ואיננה מהווה ייעוץ משפטי או ביטוחי לגבי אירוע ספציפי או פוליסה מסוימת. כמו כן יודגש שתנאי הנוהל יכולים להשתנות מביטוח לביטוח, ממבוטח למבוטח ולעתים מפרויקט לפרויקט. ישנם מקרים בהם קיימות דרישות מחמירות/מקלות ביחס לנוהל הראשוני וייתכן בהחלט שחברת הביטוח תבקש גם עמידה בדרישות מיוחדות/נוספות כפועל יוצא מהסיכונים בפרויקט (כפי שעלו בסקר המבטחת).


לעיון בהסבר על נוהל עבודות בחום וחשיבותו- לחץ כאן

הפניקס

עבודות בחום לפי "הפניקס" - ביצוע עבודות הקמה, בניה, הרכבה, שיפוץ ואחרות הכרוכות בריתוך ו/או חיתוך ו/או בשימוש בכל סוג ותאור שיש בהם חום, בין שאלו נעשות על ידי עובדיו של המבוטח ובין על ידי קבלנים או עובדיהם.


פוליסת עבודות קבלניות של "הפניקס" קובעת כי מבוטחים יבצעו עבודות בחום תוך נקיטה באמצעי הזהירות והבטיחות המיוחדים שלהלן:

· הרחקת חומרים דליקים לפחות 10 מ' – על המבוטח לדאוג להרחקתם של חומרים דליקים (לרבות שאריות עצים, קרטון, נייר וארגזים) אשר ניתנים לפינוי מהשטח בו מיועדות להתבצע עבודות בחום. ההרחקה תהיה למרחק סביר ולפחות 10 מ' ממקום ביצוע העבודות וזאת בהתחשב בהרחקה שמתאפשרת מבחינת כיווני הרוח הרגילים. עצמים דליקים שאינם ניתנים להזזה יכוסו במעטה בלתי דליק.

· צופה אש – בעת ביצוע עבודות בחום על המבוטח לדאוג כי לפחות אדם אחד יהיה נוכח בשטח, ישקיף על העבודות ויוכל, במידת הצורך, ליצור קשר עם רשויות כיבוי האש. על האדם הנ"ל להיות נוכח במקום גם לפרק זמן סביר עם תום ביצוע העבודות בחום.

· יידוע קבלני משנה – המבוטח יביא לידיעתם של קבלני המשנה לכך שיש לדאוג לקיום אמצעים סבירים לכיבוי בעת ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוע עבודות אלה.

· אחראי בטיחות – ככל שאין למבוטח את הידע הדרוש לעמידה בכללים הללו עליו לדאוג להעסיק אחראי בטיחות שתפקידו יהיה להנחות את מבצעי העבודות בחום ולפקח על עבודתם.

איילון

עבודות בחום לפי "איילון" – ביצוע עבודות חמות מכל סוג, לרבות ריתוך או חיתוך באמצעות חום או שימוש באש גלויה ו/או חיתוך או שימוש כלשהוא במכשירים יוצרי ניצוצות.


ביטוח עבודות קבלניות בחברת "איילון" כולל שורה של כללים והנחיות לגבי עבודות בחום המפורטים בנוהל המצורף לפוליסה. הפוליסה מדגישה כי הכיסוי לאובדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מהתפוצצות או אש כפוף למילוי הדרישות ("למען הסר ספק מובהר בזאת למבוטח, כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על פי פוליסת הביטוח זו"). להלן הדרישות העיקריות בנוהל:

· כיסוי לפי הנוהל בלבד – אין לבצע "עבודות בחום" באתר העבודות בחצרי המבוטח או על ידי המבוטח מחוץ לחצרי המבוטח, זולת אם הן נעשות בהתאם לנוהל בפוליסה.

· עבודות בחום על ידי קבלנים וקבלני משנה – במידה שהעבודות בחום מבוצעות על ידי קבלן או קבלן משנה, מוטל על הקבלן או קבלן המשנה למנות אחראי מטעמו שתפקידו לוודא את ביצוע העבודות בחום בהתאם לנוהל בלבד.

· סיור האחראי – האחראי על ביצוע העבודות בחום יבצע סיור במקום המיועד לביצוע העבודות ויוודא שחומרים דליקים הורחקו ברדיוס של לפחות 10 מטרים ממקום ביצוע העבודות. חפצים דליקים קבועים יכוסו במעטה בלתי דליק.

· צופה אש – צופה אש ימונה על ידי האחראי ויהיה מצויד באמצעי כיבוי מתאימים לטובת כיבוי חומרים דליקים אשר נמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. בעת מילוי תפקידו, צופה האש לא יעסוק בכל פעילות אחרת ותפקידו הבלעדי יהיה להשקיף על העבודות ולנקוט בפעולות מיידיות במקרה של התלקחות כתוצאה מהן. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות עד 30 דקות לאחר סיומן בכדי לוודא כי לא נותרו כל מוקדי התלקחות.

מגדל

ביטוח עבודות קבלניות ב"מגדל" קובע כי הכיסוי בגין אובדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש או התפוצצות כפוף לתנאים והחריגים בפוליסה, ומציין כללים ספציפיים לגבי נוהל עבודות בחום (כאמצעי להקלת הסיכון).

"מגדל" קובעת בפוליסה כי התנאים בנוהל עבודות בחום הם "התניה מינימלית". קרי, אין בהם די למקרים של עבודה בחום עם "מכלים מסוכנים כגון מכלי דלק או גז" שבהם המבוטח חייב לפנות לקבלת נוהל אישור מחברת הביטוח בהתאמה לאופי העבודה.


עבודות בחום לפי "מגדל" - ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, אינוך, הלחמה, זיפות או איטום במבער, השחזת מתכות, חיתוך בדיסק, או שימוש במבער ובאש גלויה. "חומרים דליקים" בפוליסה הם כל "ריכוז של חומרים המהווים מטען אש כגון: דבקים, צבעים, חומרים פלסטיים, גז, סולר, קרטונים, עץ וכיוצא באלה".

· אחראי עבודות בחום – הקבלן או קבלן המשנה שמבצע עבודות בחום חייב לוודא שעבודות בחום מבוצעות לפי הנוהל בפוליסה, בין אם בעצמו ובין אם ע"י מינוי אחראי מטעמו.

· סיור לפני עבודות בחום – לפני כל ביצוע עבודות בחום הקבלן או האחראי מטעמו מחויבים לסייר בשטח ולוודא שחומרים דליקים מכל סוג הורחקו לפחות לרדיוס של 11 מ'. חומרים דליקים אשר לא ניתן להרחיק צריכים להיות מכוסים במעטה בלתי דליק (למשל, ברזנט רטוב או סמיכת אסבסט). חדרי מדרגות ו/או פירי מעליות שיש בתחתיתם חומרים דליקים צריך להיות מכוסים או שהחומרים הדליקים יפונו.

· צופה אש – המבוטח מחויב לוודא שאחד העובדים מתפקד בתור "צופה אש" בעת ביצוע עבודות בחום. צופה האש צריך לעסוק אך ורק בהשקפה על האש, עליו להיות מצויד עם אמצעי כיבוי, להיות נכון לקרוא לכוחות ההצלה ולהישאר בשטח לפחות 30 דקות לאחר תום העבודות בחום.

· פטור מ"צופה אש" – במידה שהעבודות בחום מבוצעות באזור שאין בו חומרים דליקים, אין צורך במינוי "צופה אש" ודי באמצעי כיבוי בסמוך למבצע העבודה.

הכשרה חברה לביטוח

הגדרת עבודות בחום - ביצוע עבודות הקמה, בניה, הרכבה, שיפוץ ואחרות הכרוכות בריתוך ו/או חיתוך ו/או בשימוש בכל סוג ותאור שיש בהם חום, בין שאלו נעשות ע"י עובדיו של המבוטח ובין על ידי קבלנים או עובדיהם.


כללי החברה לנוהל עבודות בחום:

· הרחקת חומרים דליקים – בטרם ביצוע עבודות בחום על המבוטח לדאוג להרחקת חומרים דליקים כגון שאריות עצים, ארגזים, ניירות, קרטונים ועוד. ההרחקה תהיה ל-10 מטרים לפחות בהתחשב בכיווני הרוח. עצמים אשר אינם ניתנים להזזה יכוסו על ידי המבוטח במעטה בלתי דליק.

· צופה אש – עובד מטעם המבוטח יהיה "צופה אש" שישקיף על העבודות הנעשות בחום. ביכולתו של העובד הנ"ל לקרוא לרשויות הכיבוי והוא מחויב להיות נוכח במקום גם למשך זמן סביר עם תום העבודות בחום. צופה האש צריך להיות מנותק מכל תפקיד אחר בזמן שהוא משקיף על העבודות בחום.

· יידוע קבלני משנה – המבוטח מחויב להודיע לקבלני המשנה העובדים באתר לגבי נוהל עבודות בחום וקיומם של אמצעי הכיבוי הסבירים טרם תחילת עבודות בחום.

· מינוי אחראי – המבוטח מחויב להעסיק אחראי בטיחות אשר יהיה אחראי מתוקף תפקידו להנחות את מבצעי העבודות בחום ולפקח על ביצוע העבודות. זאת כל אימת שאין למבוטח את הידע הדרוש לשם כך.

נוהל עבודות בחום – נספחי חברות הביטוח
נוהל עבודות בחום – נספחי חברות הביטוח

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page