top of page
צל
באנר ביטוח חבות מוצר בענף הבנייה - בעל חשיבות ממדרגה ראשונה

ביטוח חבות מוצר בענף הבנייה – בעל חשיבות ממדרגה ראשונה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

עם השלמת פרויקט בנייה ומסירתו, לרבות מסירה חלקית, הפוליסה שרכשתם לביטוח עבודות קבלניות פוסקת מלשמש כהגנה ביטוחית. למעט תקופת תחזוקה מוגדרת בזמן, המספקת מענה לנזקים שעלולים להיגרם במסגרת עבודות התחזוקה עצמן, אין בפוליסה הקבלנית כדי לתת כיסוי לחבות כתוצאה מליקוי בניה אשר גרם לנזק לגופו או רכושו של צד ג'.

לדוגמה, אם פרצה שריפה בדירה במבנה מגורים שמסרתם בעבר, בעקבות כשל בלוח החשמל שהתברר שהיה לקוי במועד המסירה, אתם עלולים להימצא חייב בתשלום פיצויים. הן פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לגופם של הדיירים שנפגעו מהשריפה, והן פיצויים בשל הנזקים שהאש הסבה למבנה ולתכולת הדירה/הדירות. יודגש גם כי הפיצויים הללו הינם מעבר לעלויות הנדרשות לתיקון הליקוי (לוח החשמל, במקרה זה), המהוות עילה נפרדת לחלוטין.
בהעדר פוליסה אפקטיבית לחבות מוצר, תתמודדו עם התביעה מכיסכם. גם מבחינת הוצאות משפט וגם בתשלום פיצויים היכולים לטפס לכדי סכומים משמעותיים. בפרט בכל הנוגע לנזקי גוף חמורים ובלתי הפיכים ו/או מוות.
זאת ועוד, במידה שהדייר או הדיירים היו מבוטחים באופן עצמאי בפוליסות ביטוח משלהם (למשל, פוליסת ביטוח מבנה ותכולה), אתם חשופים לתביעת שיבוב מחברת הביטוח של הדייר/הדיירים ובהיעדר פוליסת ביטוח חבות מוצר מצדכם - תיאלצו לממן הוצאות הגנה משפטית ופיצוי לניזוקים- מכיסכם.

מקור החבות – חוק האחריות למוצרים פגומים

הבסיס לתביעות הללו מצוי בפקודת הנזיקין ו/או בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 (להלן: "חוק מוצרים פגומים" או "החוק"). חוק אשר קובע שההגדרה של המושג "מוצר" כוללת גם "מוצרים המחוברים למקרקעין, ובניין" (סעיף 1 לחוק). חוק חשוב נוסף הרלבנטי לסוגיה הוא חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, המהווה לעתים "ברומטר" לבחינת אחריות הקבלן המבוטח מבחינת תקופת ההתיישנות.

סעיף 2(א) לחוק מוצרים פגומים מוסיף כי יצרן (קבלן בענייננו) יהיה מחויב לפצות את "מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר (להלן - הנפגע), ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד היצרן".

בהקשר של עבודות קבלניות, 
פוליסת חבות מוצר נועדה לספק לקבלן הגנה לאחר מסירת הנכס וכנגד נזקים שעלולים להיגרם לגופו או רכושו של אדם, כתוצאה מליקוי בבניה. יודגש כי הפוליסה רלבנטית במיוחד גם ליזמים שאחריות בגין נזקים לאחר מסירה עלולה להתגלגל לפתחם, בתוקף אחריותם לפי חוק מכר דירות ונגזרותיו..

תביעה משפטית
אילוסטרציה ביטוח חבות המוצר

מה הפוליסה מכסה?

פוליסת חבות מוצר מכסה את הפיצויים בשל נזק גוף או רכוש שנגרם לצד שלישי לאחר שהבניין יצא מחזקתו של הקבלן (המבוטח) והיא חלה גם על חלקים שהושלמה בנייתם ונמסרו לשימוש.

שני תנאים מצטברים מאפשרים את הפעלת הפוליסה ביום פקודה: נזק פיסי לרכוש או לגוף (1) שהיה תוצאה של אירוע תאונתי בלתי צפוי (2).
מה לגבי תקופת התחזוקה בפוליסה הקבלנית? כפי שצוין לעיל, פוליסת העבודות הקבלניות מכסה את תקופת התחזוקה רק בעבור נזקים אשר ייגרמו כתוצאה מעבודות התחזוקה לכשעצמן.

אמנם קיימים בהגדרת תקופת התחזוקה בפוליסה הקבלנית אלמנטים נוספים שעשויים להעניק הגנה נוספת, אולם אל לו לקבלן או ליזם להסתמך עליהם. האותיות הקטנות משחקות כאן תפקיד חשוב מדי, והסיכוי להיפרע מהפוליסה הקבלנית במקרים כאלה - הוא קטן.
עוד יש לדעת כי בסיס הכיסוי בפוליסת חבות המוצר הינו על בסיס "מועד הגשת התביעה". דהיינו, במידה שמוגשת כנגד הקבלן תביעה מכוח חבות מוצר, הכיסוי יהיה תקף אך ורק אם הפוליסה תקפה ביום הגשת התביעה, ובנוסף כלולה בתקופה הרטרואקטיבית לכיסוי , שנקבעה בה. חריגה מגבולות הגזרה הנ"ל מאיינת את הזכות לכיסוי ביטוחי.

יפה שעה אחת קודם

רטרואקטיבי אפקטיבי

בכל הנוגע לכיסוי הרטרואקטיבי, יש להבין כי אין מדובר בעניין של מה בכך. חברות הביטוח אינן ששות להעניק כיסוי רטרואקטיבי לשנים רבות, והן לא תענקנה כיסוי ביטוחי לקבלנים ויזמים שבמשך עשרות שנים פעלו ללא פוליסת חבות מוצר תקפה ., אלא במקרים חריגים מאד.

ההמלצה היא (כמובן) - "יפה שעה אחת קודם". רצוי שהקבלן/היזם ירכוש פוליסה מקיפה לחבות מוצר עם תחילת פעילותו. עליו לשמור על הרצף הביטוחי של הפוליסה במעבר בין מבטחים, ותוך הקפדה על כיסויים רטרואקטיביים מתאימים.

סוגיה חשובה שיש להדגיש בנוגע לכיסוי רטרואקטיבי בפוליסה היא הידיעה או אי הידיעה אודות מקרי הביטוח. על פי פסיקת בית המשפט העליון, פוליסות אשר מספקות כיסוי רטרואקטיבי חלות רק על מקרי ביטוח שאיש מהצדדים לא ידע על התרחשותם בעת ההתקשרות בחוזה.

שנאמר, "היסוד הרטרואקטיבי נוגע אפוא למועד היווצרותה של העילה, אך לא למועד התממשותו הוודאית והגלויה של הסיכון, ואין מקום לאפשר למבוטח להשיג כיסוי למפרע בגין נזק שבעת כריתת החוזה כבר אירע, והמבוטח כבר ידע עליו" (ע"א 1530/02, ההדגשות לא במקור).

לא רק לעבר אלא גם לעתיד

ההכרה בחשיבותה של פוליסת חבות מוצר לא נוגעת כמובן רק לעבר אלא – ככל ביטוח בתחום הבנייה – יש לה השלכות הרות גורל לעתיד. ליקויים בבניין עלולים לגרום לתאונות (אירועים פתאומיים ובלתי צפויים) גם לאחר שנים רבות ואחריותו של הקבלן היא ארוכת טווח במובן הרחב של המילה. מדובר באחריות הנגזרת לא אחת מחוק המכר (דירות), ואשר משתרעת על פני 10-20 שנה ויותר.

bottom of page