top of page
צל
באנר האם ביטוח עבודות קבלניות מכסה עבודות גם טרם קבלת היתר בנייה?

האם ביטוח עבודות קבלניות מכסה עבודות גם טרם קבלת היתר בנייה?

לקוח שואל:
האם ביטוח עבודות קבלניות מספק הגנה מהיום הראשון שבו מבוצעות העבודות, ואף אם הן החלו טרם קבלת היתר הבניה, או שמא הפוליסה הקבלנית תקפה רק עם קבלת היתר בנייה? כמו כן, האם יש הבדל בין היתר בנייה "מלא" להיתר בנייה "חלקי"?

תשובה:
כידוע, מרבית הפוליסות המופקות בישראל לביטוח עבודות קבלניות הן מורכבות, מסובכות ועתירות מלל. על פי רוב, הן מתפרשות על פני 40-70 עמודים (ויותר), וישנם כמובן גם לא מעט הבדלים בין חברות הביטוח. עם זאת, בחלק מהפוליסות תיתכן דרישה כללית  לבצע את הפעילות לפי החוק.

מכל מקום, היעדר היתר בנייה מהווה לרוב עניין מהותי שמחייב גילוי כלפי המבטחת, אך מצד שני אנו מכירים גם מצבים (שונים) בהם תיתכן פעילות ללא היתר בתוקף. למשל (לא רשימה סגורה):

  1. חל עיכוב במתן היתר אך הרשות מאשרת לקיים את הבנייה טרם קבלת ההיתר.

  2. תוקף ההיתר פקע אך העבודות טרם הסתיימו (ובנקודת זמן מסוימת וספציפית מבוצעות באתר עבודות ללא היתר בנייה).

  3. ביצוע עבודות בנייה ללא היתר באופן שרירותי – בניגוד לחוק.

 

מצבים מסוג זה מחייבים, מטבע הדברים, טיפול מיוחד. לרבות מתן הודעה מוקדמת ומנומקת לחברת הביטוח. על פי רוב, סוקר מטעם חברת הביטוח מקבל את ההסברים והאינפורמציה, בוחן את המצב בשטח, מנהל דין ודברים עם הלקוח, ומחליט האם לאשר או לא לאשר לחברת הביטוח את היתכנותו של הכיסוי הביטוחי בהתאם לנסיבות. זהו למעשה, התהליך הנכון והראוי לטיפול בסוגיה זו של עבודות "מחוץ לגבולות ההיתר".

חשוב לציין כי בפרויקטים בהם קיימת מורכבות עם סיכונים מיוחדים למבנים סמוכים או לסביבה, חלה על המבוטח חובת זהירות כפולה ומכופלת לנהוג כחוק. בפרויקטים מסוג זה אנו ממליצים (ברחל ביתך הקטנה) לפעול אך ורק במסגרת החוק, ולבצע עבודות רק כאשר קיים היתר בנייה תקף.

לסיכום
 השאלה הזו, הנוגעת לתוקפה של פוליסה קבלנית בעבודות לפני/אחרי/ללא היתר בנייה תקף, היא עניין הדורש בחינה מדוקדקת בהתאם לנסיבות. על פי שיטת העבודה שהנהגנו בסוכנות הביטוח שלנו, בפרויקטים המבוצעים על ידי לקוחותינו אנו מבצעים סקר באופן קבוע. הסוקר בוחן את תוכניות הפרויקט ומקבל פרטים ראשונים מאיש הקשר.

אם הלקוח מבקש להיכנס לביצוע  עבודות באתר בטרם קבלת היתר,  אנו מסבים את תשומת ליבו לבעייתיות הכרוכה בצעד זה, ומאידך  מסבים את תשומת ליבו של הסוקר לעניין, מבקשים את בדיקתו,  דעתו והתייחסותו לדבר בסקר.  באם ההסברים מניחים את הדעת – ניתן הכיסוי הביטוחי המתבקש, או לאו, בהתאם לעניין.

bottom of page