top of page
shadow ready-web-FF.png
ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד זר בענף הבניה
ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד זר בענף הבניה

ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד זר בענף הבניה

מאת: שלומי הדר, עו"ד


האם חייב מי שמעסיק עובד זר בענף הבניה לרכוש עבורו ביטוח אובדן כושר עבודה? הסוגייה נבחנה בבית המשפט


רקע

התובע, הגיע לישראל בשנת 2006 לאחר שקיבל אשרה לעבודה בענף הבניה, החל לעבוד עבור מעסיקתו, במפעל בטון, תוך שבין הצדדים נחתם הסכם עבודה אישי.


ביום 27.9.20, במהלך מקלחת שגרתית במפעל עם סיום יום העבודה, חש התובע סחרחורת ונפל. הוא חש חולשה בכל הגוף, קושי בקואורדינציה וקושי גדול בדיבור, על כן נשלח לביתו במונית. בביתו הוא נפל שוב, והובהל לבית חולים, שם בוצע בו טיפול חירום להצלת חיים. האבחנה הרפואית הייתה כי הוא עבר סדרת אירועים מוחיים. בשל כך הפך התובע לסיעודי לחלוטין, כזה שזקוק להשגחה צמודה מסביב לשעון ואיבד את כושר עבודתו לצמיתות.

טענות הצדדים

טענות הצדדים

לטענת התובע, מכוחם של ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף הבניה, היה על הנתבעת-המעסיקה לבטח אותו בביטוח אובדן כושר עבודה חרף אוזלת יד רבתי מצד המדינה, אשר לא נוקטת שום פעולה כלפי חברות הביטוח שמסרבות לבטח עובדים הזרים, דבר המביא לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת, שלפיה העובדים הזרים במפעל מקופחים, שעה שהעובדים הישראלים מבוטחים בביטוח אכ"א והעובדים הזרים לא.


לטענת המעסיקה, היא לא הפרה שום הוראה חוקית, ואף להיפך, היא פעלה באופן מלא בהתאם להוראות המחוקק והנחיות הרגולטור, והכל בשים לב למדיניות חברות הביטוח שלא לבטח עובדים זרים בביטוח אובדן כושר עבודה. הנתבעת מוסיפה כי גם על פי ההסכם הקיבוצי הרלוונטי, היה עליה במקרה של התובע להפקיד לפיקדון עובדים זרים בלבד, וכי הפיקדון מהווה תחליף להסדר פנסיוני הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה. המעסיקה הוסיפה וטענה, כי הלכה למעשה התובע מנסה לתקוף בתקיפה עקיפה הסדרים שנקבעו בחקיקה ראשית, וזאת אין להתיר.

הכרעת בית המשפט

הכרעת בית המשפט

בית המשפט קבע כי אין יסוד לטענת התובע כי הייתה מוטלת על מעסיקתו החובה לבטחו בביטוח אובדן כושר עבודה.


השילוב בין הוראות ההסכם הקיבוצי (וצו ההרחבה) והוראות חוק עובדים זרים, מוביל למסקנה ברורה לפיה מעסיק עובד זר לא חייב לבטח אותו בביטוח פנסיוני כלשהו, ומכאן מתחייבת גם המסקנה שאינו חייב לרכוש עבורו ביטוח אובדן כושר עבודה, שברגיל הוא אחד ממרכיביו של הביטוח הפנסיוני.


גם מעסיק שיבקש לרכוש עבור עובדו ביטוח אובדן כושר עבודה בנוסף להפקדות לפיקדון לא יוכל לעשות זאת, מן הטעם הפשוט שאין כיום שום חברת ביטוח או חברה אחרת המנהלת קרנות פנסיה המוכרת ביטוחי אובדן כושר עבודה לעובדים זרים.


יחד עם זאת, בית המשפט מתח ביקורת על המצב הקיים וקבע כי מצב הדברים הנוכחי, לפיו פועלים זרים המגיעים ארצה, בשונה מפועלים ישראלים, אינם זכאים לכל פיצוי בכל מקרה שבו חלו במהלך עבודתם במחלה שאינה מוכרת כתאונת עבודה, אינו משביע רצון, וזאת בלשון המעטה.


בית המשפט קבע כי נכון יעשה המחוקק אם יפעל לתיקון ההפליה והעוול במצב דברים זה, בדרך של הקמת ביטוח ממשלתי לאובדן כושר עבודה לעובדים זרים, או לכל הפחות בדרך של יצירת ביטוח הדדי שיינתן מענה ולו חלקי, ובמיוחד למקרים שאינם מכוסים ע"י הביטוח הלאומי, באופן שייצור את השוויון הנדרש בזכויות בין עובדים זרים וישראלים.


נציין כי סוגיה דומה לכך נדונה בהליך שבו יוצג מעסיק על ידי משרדנו כאשר העובד היה פלסטינאי ומקום העיסוק היה בשטחי יהודה ושומרון, כאשר חברות ביטוח סירבו לבטח עובדים מסוגו. פועל יוצא של הליך זה שבו הסתיימה התביעה כשידיו של העובד על התחתונה היה מנגנון שיזמה המדינה להפקדת תגמולים לעובדים אלו לקרן שמתוכה יוכלו במידת הצורך להיפרע.

הנה כי כן, העסקת עובדים לא ישראלים מעורר קשיים ושאלות, הן בהיבט של דיני עבודה והן בהיבטי הביטוח. מאחר שאירוע אובדן כושר עבודה הוא עם פוטנציאל נזק וסיכון גבוה מאוד למעסיק מוטב לבחון העסקת עובדים אלו ואופן העסקתם.

ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד זר בענף הבניה
ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד זר בענף הבניה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page