top of page
צל
באנר יזם, קבלן, מנהל עבודה – ראה תזכורת לשינויי חקיקה ותקנות חדשות שנכנסו לתוקף וחלקן ייכנסו לתוקף בקרוב.

יזם, קבלן, מנהל עבודה – ראה תזכורת לשינויי חקיקה ותקנות חדשות שנכנסו לתוקף וחלקן ייכנסו לתוקף בקרוב.

זה הזמן להיערך בהתאם. 

יזם, קבלן, מנהל עבודה,

בימים אלו נכנסים לתוקפם שינויי חקיקה נוספים שנועדו להגביר את בטיחות העובדים בענף הבנייה ולצמצם את מספר תאונות העבודה.
יש לוודא כי הנך פועל לפי הוראות החוק ובוצעה ההיערכות הנדרשת מצידך לצורך יישום הדרישות ובהן:

  • איסור מוחלט על העסקת בני נוער באתר בנייה

  • איסור על ביצוע כל שינוי בפיגום, שלא באמצעות בונה מקצועי לפיגומים או לפי הוראותיו בכתב

  • דרישת עמידה בתקן הישראלי לפיגומי זקפים מעל 30 מטרים 

  • חובת מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי הבנייה שגובהם אמור להתנשא מעל 7 מ' ושטחם מעל 1000 מטר.

  • חובת עגורנאי לשאת עימו רישיון מטעם מינהל הבטיחות או רשיון נהיגה וחובת מנהל עבודה לאמת את זהותו ופרטי הסמכתו 

  • העסקת עגורנאים באמצעות חברות כח אדם ייעודיות תתבצע רק באמצעות חברות העומדות בתנאי הבטיחות

לתשומת ליבך, בפעילות הפיקוח של מינהל הבטיחות, ייבחן גם יישומן של הוראות חוק אלו וצעדי אכיפה ינקטו כנגד מי שיימצאו מפרים.......

bottom of page