top of page
צל

למעסיק אסור להתערב בבחירת מסלול הביטוח הפנסיוני של העובד, ואין חובה שמסלול זה יכלול ביטוח בגין אובדן כושר עבודה....

באנר למעסיק אסור להתערב בבחירת מסלול הביטוח הפנסיוני

עובדת שהועסקה במשך מספר שנים אצל מעסיקה חלתה במחלה קשה וקיבלה בגינה אחוזי נכות. בבואה לתבוע את פוליסת ביטוח המנהלים עליה הוחתמה במסגרת עבודתה, גילתה העובדת כי לא היה לה ביטוח לאובדן כושר עבודה. העובדת הגישה תביעה לבית הדין לעבודה בטענה, כי עפ"י צו ההרחבה במשק משנת 2008, על המעסיק החובה לבטח עובדיו בביטוח פנסיוני הכולל אובדן כושר עבודה.

מקרה זה בדומה למקרים נוספים הובא בפני בית הדין הארצי לעבודה ובמסגרתו החליט בית הדין לצרף להליך את היועמ"ש וכן ארגונים שונים גדולים, ביניהם ההסתדרות, כדי לדון בשאלה עקרונית לגבי אחריות המעסיק לפי צו ההרחבה והאוטונומיה של העובד בבחירת מסלול הביטוח.

כסף פנסיוני

שאלת האחריות של המעסיק נבחנה, בין היתר, ע"י היועמ"ש שסבר כי יש לבחון את אחריות המעסיק ע"פי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -2005  המבטא את חופש הבחירה המלא של העובד בבחירת הקופה ומדגיש, כי המעסיק אינו יכול להתערב בבחירת הקופה או המוצר הפנסיוני בו בחר העובד. חיוב המעסיק ברכישת אובדן כושר עבודה בניגוד לרצון העובד עלולה לפגוע באינטרסים של העובד, מה גם שכיסוי זה ניתן לביטול מבלי ליידע על כך את המעסיק ומכאן שהרי החובה של המעסיק מתייתרת משמעותה.

הוצגה טענה נוספת מטעם הארגונים השונים, שצורפו להליך בחינת אחריות המעסיק, שטענו כי כוונת הצדדים בחתימתם על הסכם הקיבוצי לפנסיית חובה במשק, שהורחב בצו ההרחבה, הייתה שכל עובד ללא קשר לסוג הקופה שבחר, יהיה עם כיסויי ביטוחים לזקנה, נכות ושארים. עמדת ההסתדרות במקרה זה הינה, שעובד אינו רשאי לבחור בהסדר פנסיוני שאינו כולל כיסויים למוות ונכות, והרי שזה בניגוד להוראותיו הקוגנטיות של צו ההרחבה.

במסגרת ההתדיינות הובאו בפני בית הדין עמדות שונות הן של הגופים השונים שצורפו להליך והן של היועמ"ש בבחינת אחריותו של המעסיק, אך בית הדין הארצי דבק בהבחנתו של  היועמ"ש שטען כי יש לבחון אחריות המעסיק בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח.

בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי אסור למעסיק להתערב בבחירת המוצר הפנסיוני ע"י העובד וקבע כי עפ"י דיני הפנסיה, עקרון חופש הבחירה שניתן לעובד לקביעת סוג המוצר הפנסיוני, החברה שתנהל עבורו את הכספים, מסלול ההשקעה וכד' הוא עקרון יסוד וכשם שהמעסיק אינו בודק מה העובד עושה עם שכרו, כך גם חל עליו איסור להתערב בכל הקשור לכספי הפנסיה, אותם הוא מעביר לקרן עבור אותו עובד.

בית הדין הפנה לפסיקת בג"ץ (6925/14 פורום החוסכים לפנסיה בישראל  נ'  שר האוצר) בה נקבע כי על העובד לבחור את המסלול בו יתבצע החיסכון הפנסיוני ולשיקולו בלבד האם לרכוש  ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.
עוד הודגש, כי סעיף 20 לחוק הפיקוח נחקק בטרם מתן צו ההרחבה ועל כן, עקרון חופש הבחירה של העובד גובר על כוחו של הסכם הקיבוצי.

בית הדין דחה את טענות העובדת מהנימוקים שפורטו לעיל.

bottom of page