top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

"אובדן כושר עבודה" לעובדים פלסטינים בענף הבניה

עו"ד שלומי הדר – ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין
 
חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") מקים חובה על מעסיק המעוניין להעסיק עובדים פלסטינים להגיש בקשה בהתאם לנהליו והוראותיו של מת"ש אשר אמון על גביית חלק מן הסכומים אשר המעסיקים מחויבים להפריש ולנכות) וקבלת היתר העסקה מאת ראש רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הממונה").

סעיף 1 לחוק עובדים זרים מחיל את כל חובות המעסיק לעניין תשלום שכר העובדים והתנאים הסוציאליים בהתאם למשפט העבודה ישראל, לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים בענף ההעסקה בו מועסק העובד.
ביום 27.3.2018 ולאחר דין ודברים ממושך של משרדנו עם רשות האוכלוסין נתבשרנו כי פרסם מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה את נוהל גמלאות עובדים זרים ובכלל זה, עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל (להלן: "נוהל עובדים זרים").

נוהל עובדים זרים נועד להסדיר את אופן טיפולו של אגף מדורי תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "מת"ש") בבקשות של עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל או של עובדים שהועסקו כדין בישראל או שאריהם ואשר הופקדו עבורם כספים עבור ביטוח פנסיוני בקופה הייעודית לתשלום גמלאות שונות.
לפי הוראות נוהל עובדים זרים, המעסיק יעביר למת"ש את כל התשלומים להם זכאי העובד, לרבות תשלום שכר הברוטו והפרשת סכומים בגין זכויות סוציאליות ואחרות, כאשר מת"ש יתפקד כצינור להעברתם הכספים (הפרשות וניכויים שיש לנכות משכר העובד) באופן שוטף אל הגופים הרלוונטיים ברשות הפלסטינית.

הסכומים הנגבים עבור ביטוח פנסיוני מופקדים בקופה ייעודית (שלא במסגרת חברות הביטוח או קרנות הפנסיה החדשות) ומיועדים בבוא העת לממן לעובדים הפלסטינים את תשלומי הגמלאות השונות.

קופה ייעודית זו פועלת במתכונת של קרן פנסיה ותיקה, דהיינו, "פנסיה מוגדרת זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת בהתאם למשך ההעסקה ולחלקיות המשרה ובמנותק מהסכומים שנצברו במהלך תקופת החיסכון.

חשוב להדגיש, כי נוהל עובדים זרים לא רלבנטי להעסקת עובדים פלסטינאים שלא בתחומי ישראל. לגבי עובדים אלו מתעוררות שאלות רבות שנובעות מפער בין הרצוי למצוי.

משרדנו בחן היבטים רבים לגבי תנאי העסקת עובדים פלסטינאים שלא בתחומי ישראל ובכלל זה, היבטי ביטוח. הליך שנוהל בעניין נגד מעסיק שיוצג על ידי משרדנו ביחס לעובד פלסטינאי שעבד שלא בתחומי ישראל נדחה לאחר שהוגשה חוות דעת מקצועית שמחדדת את העובדה, כי חברות ביטוח בישראל מסרבות לבטח עובדים פלסטינאים, ומפרסומים עולה כי בהליך אחר ניתנה חוות דעת מטעם משרד המשפטים (עו"ד גילה חממי-פינק) ולפיה עסקים בישובים ישראליים אשר מעסיקים פלסטינים מעבר לקו אינם חייבים לבטח אותם בביטוח פנסיוני. עוד על פי חוות הדעת, גם המדינה אינה מחויבת למי שאינם אזרחיה, ומאחר שחברות הביטוח האזרחיות אינן מוכנות לבטח פלסטינים, אין להעמיד חובה זו על כתפי המעסיק.

נכון למועד כתיבת שורות אלו אין הלכה מנחה או מחייבת בנושא ויש לפנות לייעוץ משפטי מתאים בכל מקרה של העסקת עובד שלא בתחומי ישראל כאמור.
 

לוגו ג'ון גבע
bottom of page