shadow ready-web-FF.png

צו הרחבה פנסיוני חדש לענף הבניה

על פי הסכם שנחתם בין התאחדות בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והעץ, תגדל הפנסיה בשיעור של 1.2% בענף הבנייה והתשתיות וכן לעובדי השיפוצים, זאת על ידי הגדלת הפרשת המעסיק לפנסיה מ-6.5% ל-7.1% וכן על ידי הגדלת חלקו של העובד מ-6% ל-6.6% משכרו.

ההסכם האמור נכנס לתוקפו החל מחודש יוני 2018, עם חתימתו של שר העבודה והרווחה על צו ההרחבה הפנסיוני.

במקביל, הוסכם בין הצדדים כי קיצור שבוע העבודה במשק, אשר בגינו הוצא צו הרחבה, לא יחול על ענף הבניין, הואיל וכבר בשנת 2015 נחתם הסכם בין ההתאחדות וההסתדרות, לפיו, הוחלט כי שבוע העבודה בענף יקוצר ל-42 שעות עבודה שבועיות, כפי שנקבע עתה לגבי המשק כולו.

שינוי מהותי זה מתווסף לשינויים מכבידים אחרים שהוטלו על המעסיקים בענף בשנים האחרונות וככל הנראה עוד יתווספו בעתיד, עליהם אנו נמשיך לעדכן כאן את קהל לקוחותינו, בהתאם.

קישור לצו הרחבה