top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה

ג'ון גבע ושלומי הדר – עורכי דין ומגשרים

בבית משפט השלום בצפת נתקבלה לאחרונה תביעת נזיקין שהוגשה כנגד מועצה מקומית גוש חלב בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד, כתוצאה מחתך שנגרם לו במסגרת עבודתו כגנן ברשות המקומית.

התובע הגיש תביעת נזק גוף נגד הרשות המקומית וחברת הביטוח שביטחה אותה, בטענה, כי הרשות התרשלה כלפיו. הרשות טענה, כי מדובר בעובד מיומן, ולכן, אם התרשל ובחר לחתוך את הצינור בסכין יפנית, הרי שהאחריות לכך מוטלת עליו בלבד.

בית המשפט בחן, האם קיימת חובת זהירות של הרשות כלפי עובדיה ולאחר סקירת שורה של פסקי דין קבע, כי "כי מערכת יחסי עובד-מעביד, מקימה חובת זהירות מושגית של המעביד כלפי עובדו. הלכה היא כי מעביד, חב כלפי עובדו, חובת זהירות רחבה, הכוללת את החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה, להדריך את העובד בכל הנוגע לשיטת העבודה ולפקח על ביצועה הנאות של שיטת העבודה תוך יישום הוראות הבטיחות". אולם, "... למרות שאין המדובר באחריות מוחלטת, הפסיקה קבעה שעל מעביד לקחת בחשבון גם שעובד עלול להיות בלתי זהיר במהלך העבודה וכלפי העבודה אפילו הוזהר מלכתחילה מפני הסיכונים".

בית המשפט בחן, האם הרשות המקומית התרשלה כלפי העובד וקבע, כי מבחינה עובדתית, העובד לא עבר הדרכת בטיחות כפי שנדרש כדי למנוע סכנות צפויות וכי לא קיבל הנחיות כלשהן לגבי הציוד שנדרש לעבוד אתו. כמו כן, לרשות המקומית כלל לא היו במחסן כלי עבודה המתאימים לחיתוך צינורות.
בית המשפט קבע: "... משהתובע לא קיבל את הציוד והכלים ולא הונחה איזה ציוד נדרש, או עדיף ובטיחותי יותר לביצוע העבודה, ומשלא עבר כל הדרכה שהיא בנושא גינון או בטיחות, הרי גם אם הייתה מזמרה באותו מחסן, אין להטיל עליו אחריות בשל כך שלא בחר להשתמש בה, או לבקש אותה ונטל במקומה סכין יפנית".

לפיכך, קבע בית המשפט, קיים קשר סיבתי ברור בין התרשלות הרשות המקומית לנזק, שכן במידה והרשות הייתה מדריכה את התובע לעניין נהלי בטיחות בכלל ובעבודה עם כלים חדים בפרט (כגון שימוש בכפפות בעת עבודה עם כלים חדים, או הנחת הצינור על שולחן בעת החיתום או שימוש בכלים בטיחותיים יותר לחתוך צינור), יכולה הייתה התאונה להימנע.

לסיכום, בית המשפט הטיל על הרשות המקומית את מרבית האחריות בשיעור 75% ועל העובד הוטלה אחריות (במסגרת אשם תורם) בשיעור של 25%. מכאן מתבקשת המסקנה, כי בענפי מקצוע דוגמת ענף הבניה, שבהם חשופים עובדים לסכנות בטיחותיות ובפרט כאשר גם קיימות תקנות ספציפיות דוגמת תקנות הבטיחות בעבודה,  הסיכון להימצא אחראי בתביעות רשלנות גבוהה מאוד ומחייב הקפדה יתרה בחשיפה לאחריות מפני תביעות רשלנות מחייבת הקפדה יתרה בהנהגת שיטות עבודה בטוחות ועריכת ביטוחים הולמים.

לוגו ג'ון גבע
bottom of page