top of page
צל
באנר הצגת איושר תביעות גוף בתאונות עבודה

הצגת אישור תביעות גוף בתאונות עבודה כתנאי להשתתפות במכרזי מדינה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אין יום שעובר ללא תאונת עבודה עם פגיעות גוף באתרי בניה.
את ה''נגע'' הזה צריך למגר ועל כך כולם תמימי דעים - החל מממשלת ישראל וכלה באחרון הקבלנים. אחד הצעדים שננקטו לאחרונה במסגרת המערכה לצמצום תאונות העבודה בענף הבניה היא יוזמה הקובעת, כי אחד התנאים להשתתפות במכרזי המדינה הוא הגשת אישור מחברת הביטוח המציג את מספר נפגעי הגוף בתאונות העבודה שאירעו בפרויקטים ואתרים שבנה הקבלן, בדומה לאישור היעדר תביעות שמגיש המבוטח לחברת הביטוח בעת רכישת פוליסת ביטוח רכב.

מגמה דומה מסתמנת גם במכרזים של גופים סמי-ממלכתיים וכן יזמים גדולים פרטיים, המעוניינים (כחלק מהפרמטרים) לקבל מידע על היקף התאונות באתרי הבניה של הקבלן.
 
המגמה ברורה
זהו רק ניצן של צעד אחד מתוך מכלול צעדים הננקטים במגמה להקטין את כמות תאונות העבודה עם נפגעי גוף ונפש באתרי הבניה.
ללא ספק, המציאות מחייבת תכנית פעולה הרבה יותר מקיפה, מתוקצבת ומפוקחת בשיתוף כל הגורמים – משרדי ממשלה, ארגוני הקבלנים השונים, גופי פיקוח ובקרה ועוד - ובמיוחד נדרש יישום מואץ של כל ההחלטות שהתקבלו זה מכבר כמו גם להחלטות שתתקבלנה בעתיד. המגמה ברורה: לא ירחק היום בו כל גוף ציבורי יהיה מחויב לבחור קבלן לביצוע עבודות בניה, תוך מתן משקל ושקלול לרקורד תאונות העבודה והנפגעים בפרויקטים שביצע. אבל אז...
 

עולות השאלות הבאות:
כל נקיטת פעולה שנועדה להקטין את מספר תאונות העבודה עם נפגעים ברוכה. אבל... החלטות לחוד ומציאות לחוד.
מאחר וכבר מונחות על שולחני בקשות של קבלנים לקבלת אישורים מסוג זה, מתברר שלא נעשתה עבודת הכנה עד תום. חברות הביטוח אינן ערוכות להמציא אישורי תביעות גוף בתאונות עבודה, וזה ללא ספק נתון שמעיד על היעדר תשומת לב וניתוח נתונים ראוי, מאחר ומחולל הדוחות של חברות הביטוח לא עודכן וכויל לצורך הנפקת אישורים אלה באופן תדיר.
כך למשל, אין הבחנה בין תביעות ביטוח בגין תאונות עבודה עם נפגעים בגוף ונפש לבין תאונות עם נזקי רכוש בלבד, אשר אינן רלוונטיות לענייננו.

יתרה מזאת, אני מניח שככל שירבו ערוצי ה'מלחמה' בתאונות עבודה עם נפגעים, יתגלו עוד ועוד מקרים של חוסר תיאום בין המערכות השונות, כדוגמת האבחנה בין סוגי התאונות. אם כי בשורה התחתונה......
 

דבר אחד ברור

קבלנים, יזמים, חברות בניה, כל אלה ועוד, צפויים להיתקל בתנאים מגבילים נוספים אם ברצונם להשתתף במכרזי מדינה וזאת כחלק מהמגמה של הניסיון להקטין את מספר תאונות העבודה עם פגיעות גוף באתרי בניה. להערכתי, מגמה זו תלך ותגבר ואף תתרחב ותחלחל למגזרים ולמכרזים פרטיים כחלק ממדדי איכות של קבלני ביצוע.

מה לגבי תביעות נזקי גוף שלא מדווחות? או כי מתחת להשתתפות העצמית או כי לא רוצים להכניס לניסיון התביעות? האם יש סינכרון גם עם תביעות שמוגשות לביטוח לאומי?

bottom of page