top of page
צל
באנר הסמכות על ביטוחי המזמין - האותיות הקטנות מנצחות

הסתמכות על ביטוחי המזמין- האותיות הקטנות מנצחות

והמקרה שאירע כך קרה.
לפני מס' חודשים הגיע אלי קבלן ,שהחל לעבוד אתנו לאחרונה, במטרה לבטח פרויקט מסוים ובכיסו פוליסת ביטוח לפרויקט אחר שבוצעה בסוכנות אחרת ע"י מזמין העבודה - ובפיו בקשה לבדוק את הפוליסה ולחוות דעה.

חשוב לציין, מדובר בפוליסה חתומה ותקפה שנרכשה מס' חודשים לפני כן לפרויקט המצוי כבר בעיצומו ואת הנעשה אין להשיב, רק לתקן.

מיד עלו וקפצו לעין סעיפים והחרגות שאפשר היה לבטל או להקטין את חומרתן אולם לא באלה עסקינן.

מהר מאד הבנתי מהקבלן שבפרויקט מופעל גם עגורן צריח.
היה לי ברור מטבע הדברים שהביטוח צריך לכלול גם כיסוי לניזקי גוף משימוש בצמ"ה שאיננו חייב בביטוח חובה. (אשר עגורן צריח נמנה עליהם).

בין כל ההחרגות, חלקן משמעותיות בכובד משקלן ואף לא מקובלות בכל הנוגע לשימוש בעגורנים, היה סעיף אחד שנטל את העוקץ מפוליסת הביטוח:
"העגורן יהיה מבוטח בביטוח עצמי של צד ג' וחבות מעבידים וביטוחיו אלה יהיו קודמים וראשוניים לביטוח הפרויקט כולו."
דרישה כזו - משמעותה בעצם – ש....אין ביטוח!


הבהרתי לקבלן את הבעייתיות, והצעתי לו לבחון את העניין מול המזמין ואיש הביטוח שלו.
למותר לציין שביטוחים כאלה של צד שלישי וחבות מעבידים בלבד לעגורן המופעל באתר בניה – קשים עד כדי בלתי אפשריים להשגה בשוק הביטוח הישראלי, שלא במסגרת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות.

על חוקי מרפי בענף הבניה אכתוב יום אחד ספר שלם, כאן כמו שכתוב בחוקי מרפי – דווקא במקום בו לא היה ביטוח ארעה תאונה.

מס' חודשים לאחר פגישתנו - העגורן הרים לגובה משא שניתק, צנח, פגע והרג את אחד הפועלים.

לא אוסיף ולא ארחיב פרטים על האירוע המצער והעגום מהסיבות הברורות של חסיון לקוח ואגש ישר למסקנות:
הסעיף המאוד חריג ובלתי מקובל שחברת הביטוח הכניסה לפוליסה בדבר הביטוח העצמי לעגורן רק מראה עד כמה חוששות חברות הביטוח מתאונות עגורנים וביטוחם.

מכאן גם נולד הצורך, בשלב גיבוש הפוליסה, לעשות כל מה שניתן כדי להפיג את חששות חב' הביטוח (ויש הרבה מה לעשות) או למצוא מבטחת אחרת.

קבלן הביצוע נסמך על פוליסת הביטוח של מזמין העבודה, מבלי להיות ער באמת לחשיבות בדיקתה ותיקון הליקויים בה לפני תחילת העבודות.
אולי זו תמימות גרידא להאמין שהמזמין, שהינו בעל המאה וה"בכיר" בהתקשרות כזו – ידאג לביטוח היטב.

"תנאים מוקדמים להקלה בסיכון" , "ביטוחים קודמים וראשוניים" אלה רק קצה הקרחון של הגדרות, חריגים, תקלות ומוקשים אפשריים בפוליסה הקבלנית.

בכל מקרה – מומלץ לא לחתום על שום הסכמה לפוליסת ביטוח קבלנים של מזמין מבלי להתייעץ עם משרדנו, ובוודאי שלא להתחיל עבודות מבלי להבטיח שהכיסוי הביטוחי תואם את הסיכונים בפרויקט.

bottom of page