top of page
צל
באנר עדכון חשוב!! בדבר איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה

עדכון חשוב!! בדבר איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה

בשל היקף התאונות שהולך וגדל והופך לחלק משגרתם של פועלי בניין באתרי בנייה, ביום 18.7.18 התכנסה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ואישרה את התקנות, לפיהן, חל איסור גורף ומוחלט על העסקת בני נוער באתרי בנייה.

למותר לציין, כי התרחשותן של תאונות אלה נובעות לרוב בשל התרשלותם של הקבלנים ו/או ליקויי בטיחות רבים באתרי הבנייה וכן אי ציות לחוק מצידם.

יצוין, כי עד כה חל איסור על העסקת בני נוער מתחת לגיל 18 לעבודות בגובה באתרי בנייה, אך לדאבוננו, לרוב איסור זה לא נאכף. נתון זה הוא שהביא להתכנסות הוועדה, אשר החליטה על איסור מוחלט של העסקת בני נוער באתרי בנייה וללא כל תניות.

נביא לידיעתכם, כי על פי נתונים סטטיסטיים, רוב בני הנוער המועסקים באתרי בנייה הינם בני מיעוטים (מהמגזר הערבי) ולכן, משרד העבודה והרווחה שם לו למטרה לצאת בקמפיין הסברתי מקיף במסגרתו יפנו להורים ולמעסיקים הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי במטרה להגדיל המאמץ להגנת בני הנוער.


יודגש ויובהר, כי קבלנים/ מעסיקים שיפעלו בניגוד לתקנות אלה, יבואו על עונשם באמצעות צווי בטיחות ועיצומים כספיים ואף תתבצע כנגדם אכיפה פלילית.

ראו סקירה מקיפה של  עוה"ד ג'ון גבע, הדר ושות' תיקון תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995

bottom of page