top of page

ביטוח אחריות מקצועית ממש לא קשור רק לרשלנות

מאת מירי לבהר
פורסם באתר CiviEng


אחת התופעות השכיחות לגבי ביטוח אחריות מקצועית עבור העוסקים במקצועות התכנון וההנדסה, היא שרוכשים אותו רק לפי דרישה חוזית. ההחלטה או הבדיקה ביחס לרכישת פוליסת אחריות מקצועית מתרחשת רק כשנמצאים בשלב מתקדם של המכרז, לעתים אף לאחר סיכומים עקרוניים כאלה ואחרים. המהנדס, האדריכל או ההנדסאי מגיע עם דרישה חוזית הנראית לו גבוהה או מופרזת, כאשר כבר קיים חשש לגבי היכולת הכספית (או הרצון) למלא אחר אותה דרישה.

 

אלא שביטוח ואחריות מקצועית הם רשת הגנה שהינה הרבה מעבר לדרישה חוזית. מדוע?

bottom of page