top of page
צל
באנר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

אישור ביטוח אחיד, מה המשמעות ומהן ההשלכות?

בחודש מאי האחרון (15.5.19) פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן "הרשות") את חוזר אישור קיום ביטוח שהינו בעל משמעות רבה לענף הביטוח בכלל ולביטוחי עבודות קבלניות בפרט. החוזר משרטט הנחיות אחידות לגבי הפקת אישורי ביטוח, ומציג בפועל פורמט אחיד לאישור ביטוח. כלומר, חברות הביטוח תהינה מחויבות להפיק את אישורי ביטוח אך ורק בהתאם לנוסח המצורף, ללא רשות לשינוי הנוסח.

המקור לשינוי
על מנת להבין את הסיבה לפרסום החוזר החדש, יש להכיר את מהות העניין בקליפת אגוז. ובכן, בחוזי התקשרות בתחומי עיסוק שונים, לרבות כמובן עבודות קבלניות, מזמיני העבודה מציבים דרישות שונות בפני נותני השירות (ספקים, קבלני משנה וכד').

נותני השירות מתבקשים על ידי מזמין השירות/העבודות להציג בפניהם אישור קיום ביטוח שמטרתו לוודא, כי השירותים הניתנים מבוטחים, בהתאם לדרישתם. לדוגמה: אישור ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח חבות מעבידים וכדומה.

העיקרון הוא ברור. מזמין העבודה מעוניין לוודא שהוא לא יהיה חשוף לנזקים שעלולים להיגרם במסגרת קבלת השירות. בענף הבנייה, בו המזמין יכול להיות חלק בלתי נפרד משרשרת האחראים בקרות אירוע, הדברים נאמרים ביתר שאת.
 

בפועל מדובר בהפקתם של אלפי אישורים בשנה אשר דרך השגתם סבוכה וארוכה, עבור הקבלנים והמזמינים ובמיוחד עבור חברות הביטוח וסוכני הביטוח.

לא זו אף זו, עם השנים ראינו כיצד אישור הביטוח הוביל מהפכה שיצאה מפרופורציות. מה שהיה אמור להיות מסמך פשוט המאשר את קיומו של הביטוח, הפך פעמים רבות למכשול שמעכב עסקאות ואף "מפיל" הסכמים. אישור הביטוח נעשה לעתים קרובות קרדום לחפור בו בנושאים של ניהול סיכונים, תוך דרישה לקיום מעטפת ביטוח המכבידה על המבוטח, גם מבחינת הפרמיה וגם בהתמודדות על דרישות ביטוחיות גבוהות, מופרזות ובלתי סבירות.

לא בכדי, רבים בענף הביטוח בישראל מדברים כבר שנים ארוכות על הצורך ב"אישור קיום ביטוח אחיד" (משהו בסגנון ה-Acord הנהוג בשוק האמריקני). כלומר, נוסח אישור ביטוח קריא, פשוט, נהיר וברור.

אני מזמין אותך
להתקשר ישירות אלי
איציק סימון - 050-5299480

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אילוסטרציה אישור קיום ביטוח

האם הרשות "הרימה את הכפפה"?
עד לחוזר החדש  בדבר "אישור קיום ביטוח" של הרשות, המבוטח היה ממציא אישור ביטוח  חתום ע"י חברת הביטוח שלו, לפי הנוסח המסוים שהוכתב על ידי המזמין, הגם שבמקרים מסוימים הנוסח שהוכתב לא שיקף ותאם את פוליסת המבוטח. סיטואציה זו יצרה מצב בו הונפקו אישורי ביטוח ללא התאמה לפוליסת הביטוח של המבוטח וללא הודעה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (כנדרש לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים).

כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הרשות הייתה ערה לכך שמבוטחים נתקלים תדיר בדרישות להנפקת אישורי ביטוח, באופן שמטיל עליהם עלויות גבוהות שהיוו חסם לחוזי התקשרות ויצרו תכופות חוסר בהירות בנוגע לכיסויים בביטוח.

מטרת החוזר החדש היא לקבוע הוראות לטובת הסדרת ההתנהלות של חברות הביטוח בבואן להנפיק אישור קיום ביטוח, תוך ניסוח מחייב ואחיד לאישורים הנ"ל. הרשות סבורה כי החוזר מקפל בחובו מספר יתרונות:

  • יצירת שפה משותפת בהנפקת אישורי ביטוח.

  • המבוטחים יוכלו מעתה לקבל את המידע הרלבנטי עבורם בקלות.

  • קבלת המידע תעזור למבוטחים בהתמודדות עם מכרזים ו/או בהתקשרות עם מזמיני עבודה.

  • שימת קץ למחלוקות בנוגע לפערים בציפיות והגדרות כיסוי.

  • הפחתת הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת אישור ביטוח.

  • קידום יעילות תפעולית וקידום עקרונות שקיפות.

  • הגברת אמינות אישורי הביטוח.

  • הגברת התחרות העסקית ועידוד חוזי התקשרות.

השינוי מהמצב הקודם, מהו?
טרם השינוי המהותי לפי חוזר זה, מזמין העבודה היה רשאי לכלול בחוזה נספח לגבי אישור ביטוח ולנסח אותו כמיטב רצונו ודרישתו. חברת הביטוח הייתה מקבלת את הבקשה לאישור, מבצעת תיקונים או שינויים בכתב יד, ולאחר פינג פונג של היזונים חוזרים - האישור לבסוף היה מותאם להסכמות הסופיות בהתקשרות.

כעת, לאור הנחיות הרשות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מצד אחד מזמין העבודה לא יהיה רשאי להגיש ביטוח במלל חופשי, ומצד שני חברת הביטוח אשר חותמת על האישור לא תהיה רשאית לסטות מהנוסח האחיד.

הנפקת אישורים לביטוח על ידי המבטחות תהיה מעתה אך ורק בהתאם לנוסח אשר נקבע וצורף לחוזר "אישור קיום ביטוח". לחברות הביטוח, כמו גם לסוכני הביטוח, לא תהיה כל סמכות לשנות את הנוסח האחיד.

תחולת ההנחיות, ממתי?
הוראותיו של החוזר תכנסנה לתוקף החל מחודש דצמבר הקרוב (1.12.19). בכדי לייצר סוג של תקופת מעבר, נקבע כי חוזים שנכתבו טרם דצמבר 2019 וכוללים עדיין אישורי ביטוח לפי הנוסח הישן, יוכלו לקבל את האישור מחברות הביטוח עד ל-1 ליולי 2021.
במידה שיש צורך לחדש אישור ביטוח או חוזה אשר נחתמו לפני ה-1 לדצמבר 2019, כדאי להעביר למבטחת את אישור הבוטח שנחתם בכדי שזו תוכל להתרשם מכך שעסקינן בהתקשרות ישנה. במידה שאישור קודם לא יועבר, ייתכן כי חברת הביטוח תדרוש הצהרה כי מדובר בהסכם אשר נחתם לפני ה-1.12.19.
 ועתה נשאלת השאלה האם קיומו של אישור זה אכן ייטיב עם המבוטחים או עם המבטחים הדיון בשאלה זו יוצג בניוזלטר הבא.

הנחיות
bottom of page