top of page
צל
באנר צו להגברת האכיפה של דיני העבודה

צו להגברת האכיפה של דיני העבודה

עיצום כספי בגין הפרת הוראות בטיחות בעבודה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

במהלך חודש יוני 2017 פורסם תיקון לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב-2011, המסמיך מפקחי עבודה להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות הנוגעות לשמירה על הבטיחות בעבודה.
 
החוק מסמיך את מפקח העבודה להטיל קנסות (עיצומים כספיים, כלשון החוק) בגין כל הפרה של כל אחת מחובות המעסיק. לדוגמא: אם נמצאו בגדר שעוטפת את אתר הבניה ארבע פרצות, רשאי הפקח להטיל על הקבלן ארבעה קנסות.
'עלות' כל פרצה היא 25,000 ₪. "פירצה קוראת לפקח".

 

התיקון האמור נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2018 וחל על הפרות מיום כניסתו לתוקף ואילך. הנה כמה דוגמאות לעלות העיצום בגין הפרת הוראות בטיחות:

  • אי מינוי ממונה על הבטיחות עלול לגרור הטלת עיצום כספי על המעסיק בסך 20,160

  • אי קיום הוראות שנקבעו בצו בטיחות, צו הפסקת עבודה וצו שיפור- עיצום כספי בסך 35,280 ₪ עבור כל הפרה.

  • אי וידוא הכנה של תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה עשויים להוביל להטלת עיצום כספי בסך 35,280 ₪ עבור כל הפרה.

 עוד נוספו הוראות הקשורות בבטיחות בעבודה בגובה, במשטחי עבודה, במכונות ואביזרי הרמה ובעגורנים.

כאשר מתגלות מספר הפרות שונות או עקב הפרה נמשכת או חוזרת, העיצומים הכספיים יכולים להצטבר עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
 
ניתן להגיש בקשה להפחתה של סכום העיצום הכספי במקרים בהם תיקן הקבלן מיידית את התקלות שהתגלו או כשמדובר ב'מעידה חד פעמית'. לעומת זאת, כשמדובר ב'קבלן מועד' תחול עליו החמרה של העיצומים ובנוסף הוא גם יזכה לפירסום ברבים ('שיימינג'). 

בנוסף, העיצומים המוטלים בגין הפרות תקנות הבטיחות, אינם גורעים מאחריותו הפלילית של הקבלן ואינם חוסמים את האפשרות להגשת כתב אישום כנגדו.

המלצה: הרשלן ישלם!


אנו ממליצים להבהיר לכל קבלן משנה, שהוא יחוייב כספית בגין כשלים בטיחותיים שהם בתחום התנהלותו ואכיפתו כלפי עובדיו, אשר בגינם יוטל עיצום כספי.
סנקציה זו  שתחלחל מטה לכל קבלן משנה ועובדיו- עשויה לתרום גם היא לבטיחות האתר והתנהגות העובדים בו.  

להלן המלצותינו הצנועות להתנהלות נכונה:

בדיקה האתר בנייה

מה לעשות דבר ראשון מחר בבוקר 
✔ לוודא שנמסרה הודעה על התחלת עבודה ומינוי מנהל עבודה.
✔ לוודא שיש תסקירי בדיקה לכל הציוד הדורש תסקיר לרבות עגורן.
✔ לוודא שלכל הפועלים שעובדים ב'עבודות בגובה' יש הסמכה בתוקף
✔ לעבודה בגובה ושהם מצויידים בציוד המגן המתאים.
✔ לוודא שבאתר הבניה נמצאים הפנקסים המתאימים ושהם מנוהלים כראוי: פנקס כללי, פנקס עגורן ופנקס הדרכה
.

 

איך להתנהל בעת ביקורת פקח מטעם משרד העבודה
✔ עם הגעת פקח לאתר הבנייה - יתלווה אליו מנהל העבודה.
✔ מנהל העבודה יודיע מיידית למנהל הפרויקט על קיום הביקורת.
✔ מנהל העבודה יתעד ויצלם את ביקור המפקח ואת כל הליקויים שנמצאו לכאורה.
✔ הקבלן ידאג לתקן את הליקויים בהקדם (רצוי מיידית) ויתעד את ביצועם.
✔ לאחר תיקון הליקויים מומלץ להעביר לממונה על הליקויים מכתב ובו פירוט תיקון הליקויים והאמצעים שננקטו למניעת הישנותם.

פעולת מניעה מוקדמת
אנו ממליצים לחזור ולרענן את הוראות הבטיחות, לוודא עמידה באופן מלא בכל הוראות הבטיחות בעבודה וככל שעולה הצורך, לנקוט בצעדים מתקנים לרבות עדכון נהלי העבודה בחברה.

לסקירת תקנות הבטיחות לצורך רענון הקלק כאן

במידה ויש לך שאלות 
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page