top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

קנס פלילי של 904,000 בגין אי הפרשת פנסיה לעובדים

ג'ון גבע ושלומי הדר, עורכי דין ומגשרים 

ענף הבניה הפך לענף רווי ברגולציה והוראות מתחום הבטיחות והגיהות ועד לרמת ניהול העסק.
ניהול עסק כולל במרבית המקרים גם ניהול עובדים. זה יכול להיות עובדים מקצועיים, עובדי הנהלה ואפילו עובדים זרים. המשותף לכולם הוא צו הרחבה שמטיל חובות על מעסיקים להפקיד כספים לביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

בביטוח מנהלים וקרן פנסיה מלבד מרכיב הסיכון שהוא מוות, יש רכיבים נוספים שנותנים מענה לעובד במקרה של מחלה, גם אם זו לא נובעת מהעבודה.

המקרה הבא שנתאר ממחיש את החשיפה שיש למעסיקים במישור הפלילי ולחובה להיות ערים לזכויות העובדים.

חקירה של האגף הפלילי במנהל ההסדרה והאכיפה והרווחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הביאה להגשת כתב אישום כנגד עמותה שהפעילה ישיבות תורניות. על פי כתב האישום, העמותה ומנהלה, עברו על חוק הגנת השכר בכך שלא העבירו סכומים שנוכו משכרם של העובדים ליעדם (בא כוח המאשימה טען לביצוע 58 עבירות נפרדות על פני תקופה של כשנתיים). מדובר בעבירות פליליות חמורות שכן המשמעות היא נטילת כספים שהיו אמורים להיות מופרשים לטובת קרנות הפנסיה של העובדים.

נציין כי הקנס המקסימלי לכל יחידת עבירה עומד על 1,130,000 ₪.

לפני שעבר בית הדין האזורי לעבודה להכרעה בנוגע לעונשה של הנאשמת, ציין כי לא ניתן להפריז בחשיבות הערך החברתי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה על ידי הנאשמת. על פי בית הדין מדובר בסכומי כסף שנועדו להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות והפנסיוניות של העובדים, אשר נוכו ממשכורותיהם ולא הועברו ליעדם ולכן "העבירה משולה לשליחת יד על ידי המעסיק לכיסו של העובד, תוך פגיעה ממשית בו ובזכויותיו האלמנטריות ביותר".

באותו עניין בית הדין קבע, כי מתחם הענישה הראוי הוא 10% עד 20% מהקנס המקסימלי וראה לנכון להקל על העמותה בשל שורה של טעמים שעמדו לזכותה. בסופו של יום, השית בית הדין על הנאשמת קנס בסך 113,000 (10% מהקנס המקסימלי) במכפלת מספר העובדים -8, וסה"כ 904,000 ₪.  
בעקבות גזר דין זה פורסמה הודעת הדובר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והצביעה על נתון שאמור להדאיג ולהעיר תשומת לבם של כל מעסיק בישראל.

שימו לב - מתחילת שנת 2017 ועד היום ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה (במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) 612 התראות ו-501 עיצומים בגובה של 48,400,000 ₪ בגין אי העברת ניכויים ליעדם בניגוד לחוק הגנת השכר. כמו כן, ניתנו 2,039 התראות ו-545 עיצומים בגובה של 8,725,000 ₪ בגן הפרת צו ההרחבה לפנסיה. בנוסף, הוגשו 19 כתבי אישום בחוק הגנת השכר וניתנו 20 גזרי דין לפי חוק זה.

דמיינו כעת, כיצד עיצומים מעין אלו יכולים להשפיע על כל אחד ואחד מכם.

הצורך לפיכך להיערך ולהימנע מחשיפה כזו מתחיל כבר משלב קליטת עובדים ולשם כך, בחירה נכונה של בעלי מקצוע שבקיאים בתחום הוא הכרחי.

 

לוגו ג'ון גבע
bottom of page