top of page
shadow ready-web-FF.png
מה למדנו מדוח מבקר המדינה על תאונות עבודה בענף הבנייה
מה למדנו מדוח מבקר המדינה על תאונות עבודה בענף הבנייה

מה למדנו מדוח מבקר המדינה על תאונות עבודה בענף הבנייה

מאת: עו"ד ליאור אקאי


משרד מבקר המדינה התגייס לאחרונה לטובת המאבק בתאונות העבודה בענף הבנייה במסגרת מבצע ביקורת רוחבי שהתפרס על פני כ-10 חודשים של פעילות מאומצת הן ברמה האיכותית והן במחקר כמותי. נבחנו היבטים שונים בפעילות המדינה בנושא תוך התמקדות במספר גופים רלבנטיים:

· רשם הקבלנים - כיצד רשם הקבלנים מתייחס לקבלנים אשר ביצעו עבירות בטיחות?

· מינהל הבטיחות – איך אוכף מינהל הבטיחות את קיום הוראות הבטיחות החלות על המעסיקים בענף?

· יחידות החקירה המשטרתיות - מהי האפקטיביות של יחידות החקירה המשטרתיות לחקירת עבירות רלבנטיות לגבי בטיחות בענף הבנייה?

· החשב הכללי - האם החשב הכללי פועל באופן אפקטיבי מול קבלנים שהפרו הוראות בטיחות?

· יישום דו"ח המבקר - האם תוקנו ליקויים שצוינו בדו"ח הקודם של מבקר המדינה משנת 2018?

תקופת הביקורת הסתיימה, הנתונים עובדו, ומבקר המדינה פרסם דוח מקיף בעניין באפריל 2022. כסוכנות ביטוח העוסקת מזה למעלה מ-30 שנה בביטוחי בנייה, אשר חרטה על דגלה להציב זרקור קבוע על נושא הבטיחות בענף, ראינו לנכון להציף בפניכם את עיקרי הממצאים מדו"ח המבקר. כולל סקירה קצרה של המלצות המבקר להמשך הטיפול בתופעה הקשה.

הממצאים העיקריים במספרים

הממצאים העיקריים במספרים

כוח האדם במנהל הבטיחות גדל אך עדיין איננו מספק – המבקר מציין שחל גידול במספר המשרות המאוישות במינהל הבטיחות בתקופה שבין ינואר 2019 לינואר 2021. מ-95 משרות מאוישות ל-148 משרות מאוישות. עם זאת הודגש כי ישנן עדיין כ-30 משרות שלא אוישו למרות שנקבעו בתקן ו-7 משרות שהיו אמורות להתווסף ולא התווספו (למרות סיכום משנת 2018 עם משרד האוצר).


אין מנגנון למעקב אחר הודעות לתיקון ליקויי בנייה – כידוע, המפקח מטעם מנהל הבטיחות רשאי להימנע ממתן צו ולהסתפק בהודעה למעסיק לגבי תיקון שיש לתקן. מבקר המדינה מצא שאין מנגנון ברור למעקב אחר יישום ההודעות הנ"ל (כולל תזכורות או אפיון להתראות במערכת המחשוב).


עלייה במספר הצווים – המבקר מצא עלייה משמעותית במספר הצווים שניתנו על ידי מינהל הבטיחות כנגד מעסיקים באתרי בנייה. למשל, כ-5,800 צווים בשנת 2020 לעומת כ-900 בלבדב-2017 וגידול של כ-43% בצווי הפסקת עבודה באותה התקופה. הנתונים הללו מחדדים עוד יותר את הצורך בשיפור המעקב לתיקון הליקויים.


עיצומים כספיים – מבקר המדינה מציין כי למרות שהמאבק בתאונות העבודה הוא משימה לאומית, אין גידול אפקטיבי בהיקף העיצומים הכספיים שמינהל הבטיחות הטיל על הקבלנים. מספר העיצומים בשנת 2020 היה זהה לשנת 2018 ובשנת 2019 הייתה אפילו ירידה של כ-75%. מדוח המבקר עולה שכ-20% מהקבלנים בישראל "צברו לחובתם" בין שלושה לעשרה עיצומים כספיים בתקופה שבין 2018 ל-2020.


גביית עיצומים כספיים מקבלנים – עיצום כספי איננו אפקטיבי ללא גבייתו. בדוח מבקר המדינה מצוין שמינהל הבטיחות הצליח לגבות פחות משליש מהעיצומים הכספיים שהוטלו על קבלנים בין השנים 2018-2020. יותר מ-70% מהעיצומים שהוטלו עדיין נמצאים "במסדרונות הבירוקרטיים" בטיפול המינהל אשר עוקב אחריהם – בין השאר - באופן ידני בטבלאות אקסל.


היבטים פליליים – המבקר מותח ביקורת על כך שעד סוף שנת 2021 כלל לא הייתה פעילות של יחידה ייעודית לחקירות פליליות במינהל הבטיחות. זאת חרף הגישה של בעלי מקצוע רבים שפעילות יחידה כאמור הינה קריטית. למרות ההיקף הגבוה של ההפרות באתרים, בין השנים 2018-2020 נפתחו פחות מ-30 חקירות.


צורך בשיפור תהליכי הפקת לקחים – המבקר מציין שלמרות שמינהל הבטיחות מחזיק בנתונים חשובים להתמודדות עם תאונות העבודה באתרי הבנייה בישראל, לא נעשה ריכוז נתונים המאפשר קיום תהליך פורה של הפקת לקחים. המבקר מדגיש, למשל, שמינהל הבטיחות אמנם מפרסם נתונים לגבי תאונות עבודה קטלניות בדוח השנתי, אך לא מרכז נתונים על תאונות אחרות ומקרים חמורים (יותר או פחות) של "כמעט נפגע". כך גם התחקירים של היחידה המשטרתית בנושאים הללו (מפלג פל"ס) לא מועברים ללמידה והטמעה.


השעיית קבלנים – נוהל השעיית קבלנים מהתקשרות עם משרדי ממשלה בעקבות הפרות בטיחות איננו מספק ככל הנראה את האפקט הדרוש. לפי בדיקות מבקר המדינה, מתוך 20 מקרים אשר הועברו לטיפולו של החשב הכללי, רק בארבעה מתוכם החלו תהליכי השעייה וגם כאן שלושה הוקפאו לצורך "בחינה מחדש".

המלצות להמשך

המלצות להמשך

מה הלאה? מבקר המדינה כלל בדו"ח שורה של המלצות לשיפור ההתמודדות עם תופעת תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל. בין הצעדים המרכזיים שהוזכרו בדו"ח ניתן לציין למשל:

· השלמת פערים בתקנים במינהל הבטיחות (כולל הקצאה ואיוש כ-17 משרות נוספות).

· מעקב שיטתי אחר קבלת הודעות בנוגע לליקויי בנייה, מומלץ באמצעות מערכות מחשוב.

· שיפור תהליכי העברת כספי עיצומים שעבר מועדם למרכז לגביית קנסות (כולל מיכון התהליך).

· השלמת הצעדים הנדרשים להפעלה אפקטיבית של יחידת החקירות אשר תבצע חקירות פליליות בסטנדרט הנדרש ותעסוק באופן שוטף באכיפה פלילית. כולל הגשת כתבי אישום במקרים המתאימים.


· אכיפת החובה להתקין פיגומים בהתאם לתקן וכן עבודה בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי לקידום בחינה ראויה של דגמי פיגומים נוספים.


· ריכוז תובנות מהיחידה החוקרת (פל"ס) על ידי מינהל הבטיחות להפקת לקחים, כולל המלצות והטמעתן.


· הרחבת תהליכי הפקת לקחים גם בנוגע לתאונות שאינן קטלניות ומקרים של "כמעט ונפגע".


· בחינה מחודשת לייעול נוהל השעיית קבלנים על ידי החשכ"ל. כולל מניעת התקשרות עם משרדי ממשלה בגין צבירת הפרות בטיחות.


· בחינת האפשרות להרחיב את הסנקציה של השעיית קבלנים מועדים לפורענות גם בהתקשרות עם גופים נוספים כגון רשויות מקומיות, תאגידי רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד.

לסיכום,

לסיכום,

כסוכנות ביטוח המלווה באופן תדיר את לקוחותיה בנושא של תאונות עבודה, וכעסק אשר שם לעצמו למטרה להציף את הסוגייה הטראגית הזו תחת כל פלטפורמה, אנו רואים חשיבות גדולה במתן ביטוי לדו"ח מבקר המדינה.


מדובר בדו"ח חשוב מאין כמוהו המבוסס על אחת מהבדיקות המקיפות והאיכותיות ביותר שנעשו בנושא בשנים האחרונות. אין לנו ספק שגם אם רק חלק מההמלצות ייושם, וכמובן שאם כולן יקבלו התייחסות דה-פקטו, יהיה בכך כדי להפחית לתרום תרומה משמעותית למאמץ הלאומי להפחתת תאונות העבודה בענף הבניה.  מדובר בחיי אדם ויפה שעה אחת קודם.

מה למדנו מדוח מבקר המדינה על תאונות עבודה בענף הבנייה
מה למדנו מדוח מבקר המדינה על תאונות עבודה בענף הבנייה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page