top of page
shadow ready-web-FF.png
כשהשמיים נופלים
כשהשמיים נופלים

כשהשמיים נופלים

נפילת תקרה בתוך מסעדה על סועדת


מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


רקע

לאחרונה (20.9.21) ניתן פסק דין שעסק בתביעה שעניינה נזקי גוף אשר נגרמו לסועדת במסעדה, וזאת לאחר נפילה של חלק מתקרת המסעדה, על הסועדת.  על פי הנטען בכתב התביעה, התאונה הנ"ל התרחשה בשנת 2013, לאחר שהתובעת התיישבה ליד שולחנה, במסעדה בה התרחש אירוע התאונה הנטען.. כתוצאה מהתאונה הנ"ל, נפגעה התובעת בגבה, בצווארה ובכתפיה.


התביעה הוגשה כנגד המסעדה ומבטחתה, בטענה ולפיה התאונה נגרמה בגין רשלנותן. המסעדה הגישה הודעה כנגד צד ג' – החברה הקבלנית אשר התקינה את התקרה (להלן: "הקבלן"), וזו הגישה הודעה לצד ד' – חברת הביטוח מנורה שביטחה אותו (להלן: "המבטחת").

טענות הצדדים

המסעדה טענה, כי החלק מהתקרה שנפל על התובעת, הוא חלק מתקרה אקוסטית מונמכת, והוא נפל ליד התובעת, ולא עליה. עוד טענה המסעדה, כי מדובר באירוע "פתאומי", אותו לא ניתן היה לצפות. כמו כן, נטען כי ככל שתיקבע חבות, הרי שיש להטיל אותה על הקבלן שהתקין את התקרה. מנגד, טען הקבלן, כי אמנם ביצע עבודות שיפוצים עבור המסעדה, אך לאחר שאלו הושלמו, ביצעה המסעדה שינויים מהותיים, ללא ידיעתו, כגון התקנות של מאווררי תקרה, באופן לא מקצועי, על ידי חיבורים לתקרה המונמכת, ולא לתקרת הבטון שמעליה, עם עוגנים מתאימים לתליית מאווררים כאלה. ואולם, היה ותתקבל ההודעה כנגדו, עתר הקבלן לחייב את המבטחת לשפותו בכל חיוביו.


המבטחת דחתה את טענות הקבלן, והוסיפה כי לקבלן הוצאה פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות, שנועדה לצורך ביטוח עבודות אשר בוצעו על ידו. לפי התנאים הכלליים של הפוליסה, הביטוח יסתיים מיידית לגבי כל הפרויקט, או חלקים ממנו, אשר יימסרו למזמין הפרויקט, או שיתחיל השימוש בהם, או שהושלמה בהם העבודה, לפי המוקדם מביניהם, אף אם היו מועדים אלה קודמים לתאריך הנקוב ברשימה כמועד תום תקופת הביטוח. מאחר ואירוע התאונה הנטען התרחש מספר חודשים לאחר סיום העבודות, טענה המבטחת כי במועד התרחשותו, לעבודות של הקבלן לא היה כיסוי ביטוחי.

דיון והכרעה

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה, וההודעה לצד שלישי אשר הוגשה כנגד הקבלן, להתקבל.

בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת שאותו חלק בתקרה "צנח" שלא בעקבות אירוע חיצוני, כגון רעידת אדמה, ולא הוגשה כל חוות דעת על ידי המסעדה או הקבלן, שיוכיחו מהי סיבת הנפילה.


אירוע מסוג זה לא היה אמור להתרחש, לא כל שכן בנוכחות אורחים במסעדה, תוך חשיפתם בפני סיכון בטיחותי משמעותי. די ב"בהלה והאימה" מלחזות בתקרה מתמוטטת "מעל הראש", ומשעה שנשקפת סכנה ממשית לפגיעת גוף, כדי לבסס נזק לא-ממוני.


בית המשפט ציין, כי בנסיבות העניין, חל הכלל הראייתי אשר קבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין, המעביר את נטל הראיה לכתפיהם של בעל המסעדה והקבלן להוכיח שלא התרשלו, אולם הם לא הרימו נטל זה. עוד קבע בית המשפט, כי מן העדויות עלה, כי קיים חוזה התקשרות חתום בין המסעדה לבין הקבלן, לשם ביצוע העבודות במסעדה, ואולם, אף אחד מהם לא צירף את החוזה כדי להתחקות אחר גבולות האחריות של הקבלן לפי תנאי החוזה. בנוסף, המסעדה והקבלן לא הציגו תכניות עבודה, תכנית אדריכלית, תכנית קונסטרוקציה וכן אישור הנדסי של מהנדס, מפקח עבודה או בעל מקצוע המאשר את תקינות התקרה או תקינות האביזרים שנתלו עליה. למעשה, מן הראיות שהביאו המסעדה והקבלן, לא ניתן היה לקבוע מה גרם לנפילה.

בהתאם לזאת, ובהינתן העובדה לפיה אירוע נפילת התקרה התרחש בתוך המסעדה, ולכן חב בעליה בחובת זהירות כלפי אורחי המסעדה, ובהינתן העובדה לפיה הקבלן הוא זה שהתקין את התקרה, מספר חודשים לפני אירוע התאונה, ואף הוא חב חובת זהירות כלפי השוהים תחת המוצר שבנה, הרי משלא הוכח על ידי מי מהם מה היא סיבת הנפילה, בית המשפט קבע כי המסעדה והקבלן חבים, יחד ולחוד, בחלקים שווים, באחריות לאירוע התאונה.

באשר להודעה לצד רביעי, ציין בית המשפט כי הביטוח הוא לפי התקופה המוגדרת בפוליסה, והיא מופעלת כאשר מצהיר המבוטח על פרויקט מסוים, ומכסה את הנזק שקורה במסגרת ביצוע העבודות באותו פרויקט. כלומר, שעה שהמבוטח מסיים ומוסר את העבודות למזמין, הוא מעדכן את המבטחת, והביטוח עבור הפרויקט הספציפי מסתיים, אך הפוליסה ממשיכה להיות בתוקף ביחס לפרויקטים פעילים נוספים, ככל שקיימים.


בית המשפט קבע, כי הואיל והאירוע התרחש כחצי שנה לאחר תום תקופת העבודות על פי הפוליסה, וממילא לאחר תום תוקפה, הרי שאין כיסוי ביטוחי לאירוע התאונה שהתרחש. כמו כן, לא היה מדובר בסייג ששולל או מסייג כיסוי ביטוחי, אלא הפוליסה כבר אינה חלה על האירוע, מאחר והסתיימו העבודות בו. בנוסף, הקבלן לא הוכיח כי הפוליסה חלה גם על אירועים לאחר תום תוקף הביטוח.


עוד הוסיף בית המשפט, כי נציגת המבטחת הסבירה שלשם כיסוי נזקים שנגרמים לצדדים שלישיים עקב עבודות לאחר תום הביטוח האמור, יש לרכוש ביטוח שנקרא "חבות המוצר", ביטוח זה הוא "פוליסה בפני עצמה" וגובה ההשתתפות העצמית בו הוא גבוה וכך גם העלות של הפרמיה, ולא הוכח כי הקבלן רכש ביטוח מעין זה.


סוף דבר

בית המשפט קיבל את התביעה ואת ההודעה לצד השלישי וחייב את המסעדה ואת הקבלן לפצות את התובעת (האורחת במסעדה שנפגעה) בסך 38,000 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

כשהשמיים נופלים
כשהשמיים נופלים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page