top of page
צל
באנר תיקון מס' 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (עגורנאים)

תיקון מס' 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (עגורנאים)

בשנים האחרונות אנו עדים למספר תאונות עגורנים לא מבוטל כשמרביתן התרחשו בשל ליקויים בהפעלת העגורן / העדר בטיחות. תאונות שהביאו לקריסת העגורנים בשטח ופגיעה קשה ברכוש ובעיקר-  לפציעות בני אדם  ואנשים שקיפחו את חייהם.

לדאבוננו, אירועים אלה הפכו לחלק בלתי נפרד מתמונת המציאות של ענף הבנייה בישראל.
תיקון מס' 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם – תשנ"ו 1996 (להלן: "החוק") מקשיח את תנאיו ותכליתו הברורה היא הגברת הבטיחות והפחתת מספר התאונות.

תיקון החוק יביא עמו הסדרים חדשים ומחמירים הנוגעים להעסקת מפעילי עגורן, באמצעות קבלני כח אדם, והפעלת העגורנים בכלל. החוק ייכנס לתוקפו שישה חודשים מיום הפרסום 7.1.19 וזאת על מנת לאפשר היערכות נרחבת של הענף, בהתאם לשינויים בחוק.

עד היום קבלני כח אדם, המספקים שירותי כח אדם של עגורנאים מוסמכים, "הצטיידו" בקבלת רישיון כח-אדם, אך כיום בעקבות תיקון החוק, יידרשו אותם קבלנים שזוהי התמחותם ועיסוקם היחיד, לקבל "היתר מיוחד" ( להלן: "ההיתר" או "היתר") על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן :"השר")
.

קריסת עגורן

כבדרך כלל, קבלת רישיון לתאגיד שעיסוקו הוא מתן שירותי כח אדם של עגורנאים מוסמכים, ניתן לאחר הגשת בקשה לרישיון, בהתאם לחוק העסקת עובדים, אך תיקון החוק הדורש קבלת היתר, מייתר למעשה את הגשת הבקשה לרישיון.

ההוראות להגשת בקשה לרישיון יחולו אף הן על הבקשה לקבלת היתר, וקבלתו תותנה בהצגת אישור מאת מפקח העבודה, לפיו,  מבקש ההיתר עומד בדרישות הבטיחות בהתאם לחוק.
על מבקש ההיתר תחולנה שתי מערכות כללים – מערכת כללים לקבלני כח- אדם ומערכת כללים הנוגעת לבטיחות עבודה של עגורנאים.

על מנת שלא לפגוע בפעילותם של גופים בעלי רישיון העסקת כח אדם ולגרום להפסקת עבודתם, השר מוסמך להתיר לבעלי הרישיון להמשיך להעסיק עובדים, בהתאם לרישיון בתוקף ביום תחילה של החוק ובלבד שהוגשה על ידי אותו גוף בקשה להיתר מיוחד לפני יום תחילת החוק, 7.7.19.

לאור השינויים המהותיים שהוכנסו לחוק – על תאגידי קבלני כח אדם (עגורנאים) לפעול לאלתר להגשת בקשה לקבלת היתר מיוחד, ועל חברות קבלניות המבקשות את שירותיהם של קבלני כח אדם, לוודא כי אותם תאגידים פועלים, בהתאם לתיקון החוק.

bottom of page