top of page
צל
באנר חובת המעסיק לברר מהי קופת הגמל בה בחר העובד עם תחילת העסקתו

חובת המעסיק לברר מהי קופת הגמל בה בחר העובד עם תחילת העסקתו

עובדת שצברה זכויות בקרן פנסיה מבטחים הוותיקה אצל מעסיקים שונים לאורך השנים, גילתה כי במקום עבודתה החדש, המעסיק ביטח אותה בקרן פנסיה מבטחים חדשה.


העובדת שהגישה תביעה כנגד המעסיק, טענה כי עם קבלתה לעבודה היא הציגה למעסיקה תלושי שכר מהם עולה בבירור כי בוטחה כל השנים בקרן פנסיה מבטחים הוותיקה. לטענתה, המעסיק שצירף אותה לקרן פנסיה מבטחים החדשה מבלי לברר עמה ולקבל אישורה, הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו לברר עמה את תנאיה הפנסיוניים.

בעוד התובעת טוענת לנזקים כספיים מהותיים, המעסיק טען אף הוא כי העובדה שהתביעה הוגשה בשיהוי ניכר על ידי התובעת, גרמה  לו לנזקים ניכרים ולהרעת מצב החברה לאורך זמן. עוד נטען על ידי המעסיק, כי על התובעת חלה האחריות לוודא כי זכויותיה הפנסיוניות נשמרו ואין חובת הזהירות  בנדון חלה עליו.

לעניין טענת השיהוי בהגשת התביעה - בית המשפט נימק החלטתו וציין כי בתלושי השכר שקיבלה התובעת מהמעסיק במשך שנתיים, בטרם הגשת התביעה, צוינו תנאיה הפנסיוניים והיא יכלה כל חודש בחודשו לעקוב אחר המידע הרלוונטי. לאור זאת, 
בית המשפט קבע כי יש לזקוף את השיהוי לחובת העובדת וקבע כי ישנה מידת אשם תורם בגרימת נזקים למעסיק.


לעניין טענת האחריות - בית המשפט קיבל את טענת התובעת, לפיה, היא המציאה למעסיק תלושי שכר בהם צוינו במפורש תנאיה הפנסיונים בקרן פנסיה הוותיקה. לפיכך, טענת המעסיק כי על התובעת חלה האחריות להמציא לו אסמכתא מקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה, אינה עומדת לזכותו ונקבע, כי על המעסיק היה לברר עם העובדת בתחילת עבודתה באיזה קרן פנסיה היא בוחרת.

על פי קביעת בית המשפט - הן התובעת והן המעסיק גרמו לנזקים מהותיים הן בשל השיהוי בהגשת התביעה על ידי התובעת והן בשל התרשלות המעסיק באי ברור הקרן פנסיה בה בחרה העובדת.

בית המשפט החליט שחלוקת אחריות במקרה זה היא התוצאה המתבקשת ופסק למעסיק החזר הפרשי פנסיה בחישוב מהוון ובניכוי האשם התורם לחובת התובעת בשל שיהוי הגשת התביעה.

ראה פס"ד: סע"ש 34848-07-16 איריס מלו נגד מועצה מקומית תל-מונד מיום 20.12.18 הניתן על ידי כבוד השופטת, הדס יהלום, בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
 

bottom of page