top of page
צל
באנר 10 עקרונות חשובים לקבלן

10 עקרונות חשובים לקבלן כאשר המזמין עורך את ביטוח העבודות הקבלניות

מאת: עו"ד שקמה לוי עזרא

קבלן יקר,
ביטוח העבודות הקבלניות נערך ע"י המזמין ?
המזמין מחייב אותך בעלויות הביטוח?
הכנו לך רשימת 10 דרישות שיש לעמוד עליהן כדי להגן על האינטרסים שלך בסיטואציה זו.
 

  1. יש לדאוג כי שם הקבלן (מבוטחנו) יירשם מפורשות בשמו המלא תחת "שם המבוטח" בפוליסת העבודות הקבלניות שתיערך ע"י המזמין.

  2. יש לציין בפוליסה במפורש שזכויות הקבלן הראשי לא יפחתו מזכויות מבוטח ראשי בפוליסה ומבלי לגרוע מכלליות האמור -לרבות הוצאות הגנה בהליכים פליליים, ביטוח לציוד וכלי עבודה קלים עד מגבלת הפוליסה, וביטול כל סייג המגביל את  הכיסוי לקבלן הראשי.

  3. הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שנערכה ע"י המזמין, הינה ראשונית וקודמת לכל ביטוח הנערך על ידי מבוטחנו.

  4. המזמין והמבטחת מטעמו  מאשרים כי יחתמו  על אישורי ביטוח כלפי ספקים וקבלנים בפרויקט מטעם הקבלן  ככל שיידרש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי חברות כוח אדם ומשכירי עגורנים.

  5. פרק ב' - ביטוח צד שלישי כולל את ביטול החריגים הרלבנטיים ומורחב לכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי וכן ניזקי גוף כתוצאה  משימוש בצמ"ה  שאיננו חייב בביטוח חובה -  שניהם במלוא גבול האחריות .

  6. בפוליסה כלולות תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודשים ותקופת הרצה של 60 יום לפחות.

  7. יש לוודא שהמזמין ביצוע בדיקה אצל הרשויות המתאימות לעניין מיקום מתקנים תת קרקעיים ומיפוים טרם ביצוע עבודות לעומק.

  8. יש לסכם מראש עם המזמין במפורש האם תהיה שמירה באתר וע"ח מי , ולקבל מהמזמין את ההנחיות שסוכמו בנדון.

  9. יש לוודא ביצוע סקר שבוחן את סביבת הפרויקט המבוטח ומתעד את מצב המבנים הסמוכים לו, בדגש על פגמים ונזקים הקיימים טרם תחילת העבודות, והעברתו לחברת הביטוח.

  10. על המזמין שערך את הביטוח למסור עותק מדפי הרשימה, המפרט אליו כפופה הפוליסה, וסקר מידע חיתומי, לרבות המלצות סוקר חברת הביטוח לגבי אמצעים להקלה בסיכון ונוהל ביצוע עבודות בחום.

bottom of page